Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Spotify trên các thiết bị có Alexa

Đối với: Gói Premium

Các thiết bị được hỗ trợ

 • Amazon Echo
 • Amazon Echo Dot
 • Facebook Portal/Portal+
 • Tất cả thiết bị phát nhạc của Sonos

Liên kết Spotify với Alexa

 1. Mở ứng dụng Alexa.
 2. Nhấn vào More (Thêm) rồi chọn Settings (Cài đặt).
 3. Trong phần Alexa Preferences (Tùy chọn Alexa), chọn Music & Podcasts (Nhạc và podcast).
 4. Chọn Link New Service (Liên kết dịch vụ mới).
 5. Chọn Spotify rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Các dịch vụ âm nhạc được liên kết sẽ xuất hiện trong phần Manage Services (Quản lý dịch vụ).

Lưu ý: Bạn vẫn cần nói "on Spotify" (trên Spotify) ở cuối lệnh thoại để phát podcast.

Đặt Spotify làm trình phát nhạc mặc định

Bạn có thể chọn Spotify làm trình phát mặc định để sử dụng lệnh thoại với Alexa.

 1. Mở ứng dụng Alexa.
 2. Nhấn vào More (Thêm) rồi chọn Settings (Cài đặt).
 3. Trong phần Alexa Preferences (Tùy chọn Alexa), chọn Music & Podcasts (Nhạc và podcast).
 4. Nhấn vào Your Default Services (Dịch vụ mặc định).
 5. Chọn Spotify rồi nhấn vào DONE (XONG).

Lưu ý: Bạn vẫn cần nói "on Spotify" (trên Spotify) ở cuối lệnh thoại để phát podcast.

Bây giờ, bạn chỉ cần yêu cầu Alexa phát nội dung bất kỳ, ví dụ: "Alexa, play Discover Weekly" (Alexa, phát Discover Weekly).

Để biết thêm thông tin và những lệnh thoại bạn có thể sử dụng, hãy xem trang web trợ giúp của Amazon.

Bài viết này có hữu ích không?