Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Chế độ cài đặt quốc gia hoặc khu vực

Quốc gia hoặc khu vực của tài khoản Spotify sẽ dựa trên vị trí của bạn khi đăng ký.

Bạn có thể thay đổi thông tin này, nhưng bạn có thể không cần làm như vậy nếu dùng gói Premium.

Bạn đang dùng gói Premium?

Bạn có thể đến bất cứ đâu mà không cần thay đổi chế độ cài đặt tài khoản.

Nếu vẫn muốn thay đổi quốc gia hoặc khu vực của mình, thì bạn cần cập nhật phương thức thanh toán thành một phương thức được phát hành ở quốc gia/khu vực đó theo cách sau:

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản.
  2. Trong phần Tài khoản, nhấp vào Cập nhật bên cạnh phương thức thanh toán của bạn.
  3. Nhập phương thức thanh toán mới được phát hành tại quốc gia hoặc khu vực mới của bạn.

Các thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày thanh toán tiếp theo.

Bạn không dùng gói Premium?

Bạn có thể sử dụng Spotify ở một quốc gia hoặc khu vực khác trong tối đa 14 ngày.

Để sử dụng trong thời gian lâu hơn 14 ngày, hãy thay đổi chế độ cài đặt tài khoản theo cách sau:

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản.
  2. Nhấp vào CHỈNH SỬA HỒ SƠ.
  3. Di chuyển xuống phần Quốc gia hoặc khu vực rồi chọn địa điểm mới trong danh sách thả xuống.
    Lưu ý: Quốc gia hoặc khu vực mới của bạn sẽ chỉ hiển thị khi bạn thực sự sinh sống ở đó.
  4. Nhấp vào LƯU HỒ SƠ.

Lưu ý:Nếu đã tạo tài khoản bằng Facebook hoặc Apple, thì bạn cũng cần thay đổi chế độ cài đặt quốc gia hoặc khu vực của mình với các dịch vụ đó.

Bài viết này có hữu ích không?