Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Khắc phục sự cố lỗi video

Nếu tải tệp video lên Spotify for Podcasters, đôi khi bạn có thể gặp phải sự cố với tệp bạn đang cố tải lên. Việc xuất và tải tệp video lên có thể phức tạp để khắc phục sự cố. Hãy tham khảo lỗi thông báo lỗi bạn gặp phải trong Spotify for Podcasters để tìm giải pháp phù hợp trong danh sách bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?