Bạn không nhớ thông tin đăng nhập

Nếu bạn không nhớ mật khẩu của mình, hãy đặt lại mật khẩu.

Nếu bạn không nhớ email hoặc tên người dùng của mình, hãy chuyển đến phần đặt lại mật khẩu và nhập các địa chỉ email mà bạn có. Khi nhập địa chỉ email được đăng ký với Spotify, bạn sẽ nhận được thông báo cho biết email đặt lại mật khẩu đã được gửi.

Lưu ý: Có một vài cách để đăng ký, ví dụ: bằng email, số điện thoại, tài khoản Facebook, Apple hoặc Google. Hãy thử đăng nhập bằng những cách này để tìm tài khoản của bạn.

Đặt lại mật khẩu của bạn

Các bài liên quan

Bài viết này có hữu ích không?