Spotify Connect

ด้วย Spotify Connect คุณสามารถใช้อุปกรณ์หนึ่งเครื่องควบคุมการฟังบนอุปกรณ์อื่นจากระยะไกลได้

หากต้องการใช้ Spotify Connect โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า

  • อุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในเครือข่าย WiFi เดียวกัน
  • แอป Spotify ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด
  • ซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นเวอร์ชันล่าสุด

ตรวจสอบกับผู้ผลิตเพื่อดูอุปกรณ์ที่เข้ากันได้

ยังใช้งานไม่ได้ใช่ไหม

  • ปิดและเปิดแอป Spotify อีกครั้ง
  • ปิดแอปอื่นที่คุณไม่ได้ใช้อยู่
  • ปิดและเปิดอุปกรณ์ของคุณอีกครั้ง
  • ปิดและเปิด WiFi ของคุณอีกครั้ง
  • ลองเชื่อมต่อ WiFi อื่น หากทำได้
  • หาก Connect ใช้งานบน Android TV ไม่ได้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้อนุญาตให้ Spotify แสดงผลบนแอปอื่นแล้ว ไปที่การตั้งค่า > แอป > การเข้าถึงแอปพิเศษ > แสดงผลบนแอปอื่น

ไม่รู้จักอุปกรณ์ใช่ไหม

เป็นไปได้ว่าคุณอาจปล่อยให้บัญชีเข้าสู่ระบบค้างไว้บนอุปกรณ์ของคนอื่น หากคุณไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์นั้นได้ คุณควรขอให้เจ้าของอุปกรณ์ออกจากระบบบัญชีของคุณ

คุณยังสามารถออกจากระบบได้ทุกที่ที่หน้าบัญชี และเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่