Can't find what you're looking for?

Abonnementsvoorwaarden

Disclaimer: Anchor is now part of Spotify for Podcasters.

Abonnees in alle markten behalve de VS en Duitsland

 1. Inleiding: Deze voorwaarden voor een betaald Podcastabonnement zijn tussen jou en Spotify AB, Regingsgatan 19, 111 53 Stockholm, Zweden, registratienummer 556703-7495 ('Spotify') (de 'Voorwaarden'). Wanneer je je abonneert op podcastcontent die alleen voor abonnees is bestemd ('Alleen voor abonnees bestemde content') via de Anchor-websites of onze API's, e-mailmeldingen, toepassingen, knoppen, widgets, advertenties en andere diensten (gezamenlijk de 'Diensten') ga je een bindende overeenkomst aan met Spotify en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de Voorwaarden. Spotify zorgt ervoor dat je toegang krijgt tot de Alleen voor abonnees bestemde content in overeenstemming met deze Voorwaarden. Wanneer je je abonneert op Alleen voor abonnees bestemde content ga je ook een directe overeenkomst aan met de verantwoordelijke leverancier van de Alleen voor abonnees bestemde content ('Maker') die de inhoud aan jou ter beschikking stelt voor de weergegeven abonnementskosten in overeenstemming met deze Voorwaarden.
 2. Geschiktheid: Als je je wilt abonneren op Alleen voor abonnees bestemde content moet je (a) in jouw land meerderjarig (meestal, maar niet altijd, 18 jaar oud) of ouder zijn, of 13 jaar of ouder zijn en moet een ouder of wettelijke voogd toestemming geven voor deze Voorwaarden namens jou en de ouder/voogd; en (b) en gemachtigd zijn om een bindend contract met Spotify aan te gaan en hiervan niet zijn uitgesloten onder enige toepasselijke wetgeving. Je belooft ook dat alle informatie die je naar Spotify verzendt, waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig is, en je gaat ermee akkoord dat je deze te allen tijde zo houdt. Je dient Spotify onmiddellijk in kennis te stellen van iedere wijziging in je geschiktheid voor een abonnement. Spotify kan naar eigen goeddunken weigeren om de Diensten aan een persoon of entiteit aan te bieden en deze toelatingscriteria te allen tijde wijzigen.
 3. Jouw rechten om de Alleen voor abonnees bestemde content te gebruiken: De Alleen voor abonnees bestemde content (inclusief alle teksten, grafische bestanden, afbeeldingen, foto's, audio, video, illustraties en andere inhoud) is het eigendom van Spotify of de licentiegevers van Spotify. Wij verlenen jou, mede namens onze licentiegevers en de Maker, een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet voor sublicentie in aanmerking komende, herroepbare toestemming om persoonlijk, niet-commercieel gebruik te maken van de Alleen voor abonnees bestemde content. Toegang tot de Alleen voor abonnees bestemde content kan worden beperkt tot of niet beschikbaar zijn buiten het land waarin je woont. Deze toegang blijft van kracht tot, en tenzij, deze wordt beëindigd door jou of door Spotify, ook namens de Maker. Je belooft en gaat ermee akkoord dat je de Alleen voor abonnees bestemde content voor je eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden zal gebruiken en dat je deze content niet verder zal distribueren of overdragen.
 4. Aankoop: Je koopt rechtstreeks bij de Maker een abonnement voor de Alleen voor abonnees bestemde content ('Betaald podcastabonnement') via de Diensten, waarbij je verplicht bent om de Maker een abonnementsvergoeding vooraf te betalen op maandbasis of een ander terugkerende termijn die je voorafgaand aan je aankoop bent overeengekomen. De prijs van het Betaalde podcastabonnement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, inclusief terugkerende abonnementskosten die door de Maker worden opgelegd of transactiekosten die door de aanbieder van de betaaldienst worden opgelegd. Je wordt ten minste 15 dagen van tevoren op de hoogte gesteld van eventuele prijswijzigingen en je krijgt de keuze om akkoord te gaan met de prijswijziging en jouw abonnement voort te zetten, of de wijziging te weigeren en je af te melden voor het Betaalde podcastabonnement. Prijswijzigingen worden van kracht aan het begin van de volgende abonnementsperiode na de datum van de prijswijziging. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving accepteer je de nieuwe prijs door het Betaalde podcastabonnement te blijven gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is. Als je niet akkoord gaat met een prijswijziging kun je de wijziging afwijzen door je af te melden voor het betaalde abonnement voordat de prijswijziging van kracht wordt.
 5. Betaling: De maandelijkse abonnementskosten worden rechtstreeks op de rekening van de Maker betaald bij een externe betaalserviceprovider. Spotify fungeert als agent voor de Maker bij de verkoop van abonnementen voor Alleen voor abonnees bestemde content, maar neemt niet deel aan de geldstroom bij de overdracht van abonnementskosten van jou naar de Maker. Als zodanig stem jij er als Abonnee mee in om op te treden als inhoudingsplichtige voor toepasselijke belastingen wanneer de wet dit voorschrijft.
 6. Verlenging: Je abonnement en betaling van het Betaalde podcastabonnement worden automatisch verlengd aan het einde van de toepasselijke abonnementsperiode, tenzij je je Betaalde podcastabonnement vóór het einde van de op dat moment lopende abonnementsperiode opzegt.
 7. Opzegging: Je kunt je Betaalde podcastabonnement op elk gewenst moment opzeggen door de instructies te volgen die je bij aankoop van je Betaalde podcastabonnement hebt ontvangen. De opzegging wordt van kracht op de dag na de laatste dag van de huidige abonnementsperiode. Je hebt dan niet langer toegang tot de Alleen voor abonnees bestemde content. Voor een gedeeltelijke abonnementsperiode wordt geen restitutie of tegoed verleend. Je erkent dat je op het moment van aankoop toegang van de Maker krijgt tot het Betaalde podcastabonnement. Je erkent bovendien dat je, als je de Alleen voor abonnees bestemde content binnen 14 dagen na de aankoopdatum begint te gebruiken, niet het recht hebt om van gedachten te veranderen en op te zeggen (of restitutie aan te vragen) volgens de contractregelgeving voor consumenten, en dat je instemt met de levering van Alleen voor abonnees bestemde content. Als je binnen de bovenstaande periode van 14 dagen opzegt zonder Alleen voor abonnees bestemde content te gebruiken, ontvang je een volledige terugbetaling van de betaalde kosten.
 8. Erkenningen: je erkent dat:
  1. Alleen voor abonnees bestemde content door de Maker wordt geleverd en niet door Spotify; en
  2. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving garandeert Spotify niet de frequentie, beschikbaarheid of kwaliteit van Alleen voor abonnees bestemde content. Op Alle voor alleen abonnees bestemde Content zijn de voorwaarden en het contentbeleid van Spotify van toepassing en deze content kan worden verwijderd vanwege schending van dergelijke voorwaarden en beleidsregels. Als je op enige wijze ontevreden bent over de frequentie, beschikbaarheid of kwaliteit van de Alleen voor abonnees bestemde content, kun je je abonnement op elk gewenst moment opzeggen in overeenstemming met de bovenstaande opzegbepaling; en
  3. Als je toestemming geeft voor het ontvangen van marketingberichten van een Maker, deelt Spotify je naam en e-mailadres met die Maker en is Spotify niet verantwoordelijk voor, en sluit aansprakelijkheid uit voor, het gedrag van de Maker met betrekking tot die gegevens, inclusief marketingcommunicatie of andere correspondentie die jou door of namens die Maker wordt toegestuurd. De Maker zal optreden als een verwerkingsverantwoordelijke (zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/67 van de EU) met betrekking tot die persoonsgegevens en zijn verwerking van persoonsgegevens zal in overeenstemming zijn met zijn Privacybeleid. Voor zover Spotify voor het gebruik van de Diensten jouw persoonlijke gegevens moet verwerken, verwerkt Spotify deze gegevens in overeenstemming met het Anchor-privacybeleid.
 9. Handelsmerken: De namen en logo's van 'Anchor' en 'Spotify' zijn handelsmerken en dienst- of merkaanduidingen van Spotify (gezamenlijk de 'Spotify-handelsmerken'). Andere bedrijfs-, product- en dienstnamen en logo's die worden gebruikt en getoond via de Diensten kunnen handelsmerken of dienstmerken zijn van hun respectieve eigenaren, die Spotify al dan niet ondersteunen of aan Spotify gelieerd of verbonden zijn. Niets in deze Voorwaarden of de Diensten mag worden opgevat als het verlenen, impliciet, door uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht op het gebruik van Spotify-handelsmerken die op de Diensten worden weergegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spotify. Alle goodwill die voortvloeit uit het gebruik van de Spotify-handelsmerken komt uitsluitend ten goede aan Spotify.
 10. Opschorting en beëindiging. Deze Voorwaarden blijven voor jou gelden totdat ze door jou of Spotify worden beëindigd (bijv. als gevolg van jouw opzegging in artikel 7 hierboven). Spotify kan deze Voorwaarden op elk moment beëindigen of jouw toegang tot de Dienst opschorten als wij van mening zijn dat je een van deze Voorwaarden hebt geschonden, als wij stoppen met het leveren van de Dienst of een belangrijk onderdeel daarvan met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn, of als wij van mening zijn dat dit nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Indien jij of Spotify deze Voorwaarden beëindigt, of wanneer Spotify je toegang tot de Spotify-service opschort, ga je ermee akkoord dat Spotify niet aansprakelijk of verantwoordelijk zal zijn tegenover jou (tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden) en dat Spotify geen enkel al betaald bedrag zal terugbetalen, behoudens de toepasselijke wetgeving. Alle bepalingen van deze Voorwaarden die door hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, artikel 9, 10, 12, 13, 19, 20 en 21.
 11. Vrijwaring: Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving:
  1. heeft Spotify geen speciale relatie met jou of fiduciaire plicht ten opzichte van jou;
  2. vrijwaar je Spotify van elke aansprakelijkheid voor het al dan niet verkrijgen van content via de Diensten. Spotify doet geen uitspraken over content die is opgenomen in of waartoe toegang is verkregen via de Diensten en Spotify is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, naleving van het auteursrecht of de rechtmatigheid van materiaal of content die is opgenomen in of waartoe toegang is verkregen via de Diensten; en
  3. Spotify zal de Diensten met redelijke zorgvuldigheid en vakmanschap leveren, maar onder voorbehoud daarvan worden de Diensten geleverd 'IN DE HUIDIGE STAAT' ('AS IS'), 'ZOALS BESCHIKBAAR' ('AS AVAILABLE') en zonder enigerlei uitdrukkelijke, wettelijke of stilzwijgende garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de stilzwijgende garanties met betrekking tot eigendomsrecht, het niet inbreuk maken op rechten, bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel; alle aansprakelijkheden die worden verondersteld tijdens de prestaties of uit handelsgebruik worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Spotify en haar gelieerde ondernemingen, en hun functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers, agenten, leveranciers, partners en externe contentproviders, en rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden, garanderen niet en wijzen uitdrukkelijk af dat: (i) de Diensten veilig of beschikbaar zijn op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie; (ii) eventuele defecten of fouten worden gecorrigeerd; (iii) de Diensten vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten; of (iv) de resultaten van het gebruik van de Diensten aan jouw eisen voldoen. Het gebruik van de Diensten geschiedt geheel op eigen risico.
 12. Beperking van aansprakelijkheid: Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving:
  1. ga je ermee akkoord dat jouw enige en exclusieve verhaal voor eventuele problemen of ontevredenheid met de Diensten bestaat uit het stoppen van het gebruik van de Diensten. Je gaat ermee akkoord dat Spotify geen verplichting of aansprakelijkheid heeft die voortvloeit uit of verband houdt met diensten van derden die beschikbaar worden gesteld via of in verband met de Diensten; en
  2. In geen geval zijn Spotify en aan haar gelieerde ondernemingen, alsmede haar en hun functionarissen, directeuren, aandeelhouders, medewerkers, agenten, leveranciers, partners of externe licentiegevers, en hun rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden aansprakelijk voor (1) enige indirecte, bijzondere, incidentele, punitieve schade of schadevergoedingen of gevolgschade; (2) enig verlies van gebruik, gegevens, handel of van winst (direct of indirect), in alle gevallen voortvloeiend uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Diensten of diensten van derden, ongeacht de rechtsleer, ongeacht of Spotify is gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien een rechtsmiddel zijn wezenlijke doel mist; of (3) een totale aansprakelijkheid voor alle claims met betrekking tot de Diensten die hoger is dan de bedragen die je uit hoofde van deze Overeenkomst hebt betaald gedurende de voorafgaande twaalf maanden in kwestie; Niets in de Voorwaarden verwijdert of beperkt de aansprakelijkheid van Spotify voor fraude, frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Spotify of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.
 13. Diensten van derden: De Diensten kunnen jou toestaan om naar andere websites, online diensten of bronnen te gaan en andere websites, online diensten of bronnen kunnen koppelingen naar de Diensten bevatten. Wanneer je bronnen van derden bezoekt, doe je dit op eigen risico. Deze andere bronnen vallen niet onder het beheer van Spotify en je erkent dat Spotify niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de content, functies, nauwkeurigheid, wettigheid, geschiktheid of enig ander aspect van dergelijke websites of bronnen. Het vermelden van een dergelijke link impliceert niet onze goedkeuring of enige relatie tussen ons en de exploitanten ervan. Verder erken je en ga je ermee akkoord dat Spotify niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud van derden, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke website, online service of bron van derden.
 14. Overmacht: Spotify is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen in deze overeenkomst indien een dergelijke niet-nakoming het gevolg is van een oorzaak die redelijkerwijs buiten haar macht ligt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mechanische, elektronische of communicatiestoringen of -verslechtering.
 15. Wijziging: Spotify behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of anderszins te veranderen door jou op redelijke wijze over dergelijke wijzigingen te informeren (voordat deze van kracht worden). Dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op geschillen tussen jou en Spotify die ontstaan vóór de datum waarop Spotify de herziene Voorwaarden waarin dergelijke wijzigingen zijn opgenomen, heeft gepubliceerd, of waarmee je anderszins op de hoogte bent gesteld van dergelijke wijzigingen. Als je Alleen voor abonnees bestemde content blijft gebruiken of de toegang ertoe behoudt nadat Spotify de bijgewerkte voorwaarden heeft gepubliceerd of een andere kennisgeving van dergelijke bijgewerkte voorwaarden heeft verstrekt, bevestig je daarmee dat je akkoord gaat met de wijzigingen. Als je niet akkoord gaat met de bijgewerkte Voorwaarden, moet je de toegang tot en het gebruik van Alleen voor abonnees bestemde content beëindigen.
 16. Volledige overeenkomst: Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot de Diensten en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen (mondeling, schriftelijk of elektronisch) tussen jou en ons met betrekking tot de Diensten.
 17. Scheidbaarheid: Tenzij anderszins vermeld zullen, als een bepaling van deze Voorwaarden voor Betaalde podcastabonnementen om welke reden dan ook of in welke mate dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, de overige bepalingen van de Voorwaarden op geen enkele wijze worden beïnvloed of ongeldig of niet-afdwingbaar worden, en de toepassing van die bepaling wordt afgedwongen voor zover wettelijk toegestaan.
 18. Afstand: Elk verzuim van Spotify of een derde-begunstigde om deze Voorwaarden of enige bepaling daarvan af te dwingen, zal geen verklaring van afstand inhouden van Spotify of de toepasselijke derde-begunstigde om dat recht uit te oefenen.
 19. Interpretatie: Zoals gebruikt in deze Voorwaarden worden de woorden 'omvatten' en 'inclusief' en variaties daarvan, geacht te worden gevolgd door de woorden 'zonder beperking'.
 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter: Behalve in de mate dat je rechten hebt die onder andere toepasselijke wetgeving moeten vallen, is het recht van de Verenigde Staten (inclusief federale arbitragewetgeving) en de staat New York, de Verenigde Staten van Amerika, van toepassing op deze Voorwaarden en worden deze dienovereenkomstig geïnterpreteerd, zonder rekening te houden met rechtskeuze- of collisiebeginselen. Behoudens voor zover het jou bij wet is toegestaan een procedure bij een andere rechtbank aanhangig te maken, stem je ermee in dat elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het voorwerp van deze Voorwaarden is voorbehouden aan de exclusieve rechtsbevoegdheid en het rechtsgebied van het Southern District of New York.
Was this article helpful?