Can't find what you're looking for?

Tellimistingimused

Disclaimer: Anchor is now part of Spotify for Podcasters.

Tellijad kõikides riikides, v.a USA ja Saksamaa

 1. Sissejuhatus. Need tasuliste netisaadete tellimustingimused lepitakse kokku teie ja ettevõtte Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Rootsi, registreerimisnumbriga 556703-7495 („Spotify“) („Tingimused“) vahel. Kui tellite ainult tellijatele mõeldud netisaadete sisu („Tellimissisu“) ankrusaitide või meie API-de, e-posti teavituste, rakenduste, nuppude, vidinate, reklaamide ja muude teenuste (ühiselt „Teenused“) kaudu, sõlmite ettevõttega Spotify siduva lepingu ning nõustute esitatud tingimustega. Ettevõte Spotify vahendab teie ligipääsu tellimussisule kooskõlas nende tingimustega. Ainult tellijatele mõeldud sisu tellimisel sõlmite otsekokkuleppe tellimissisu eest vastutava pakkujaga („Looja“), kes pakub teile nende tingimustega kooskõlas ja kuvatud tellimustasu eest vastavat sisu.
 2. Sobivus. Tellimissisu tellimiseks peate (a) olema maakonnas, osariigis, territooriumil või riigis kehtivate seaduste alusel täisealine (tihti 18-aastane, aga mitte alati) või olema vähemalt 13-aastane ning olete saanud vanemalt või seaduslikult eestkostjalt nõusoleku lepingu sõlmimiseks; ja (b) omama õigust sõlmida ettevõttega Spotify siduv leping ning ükski kohalduv seadus teil lepingu sõlmimist ei keela. Lisaks kinnitate, et kõik ettevõttele Spotify esitatud andmed on tõesed, täpsed ja terviklikud ning nõustute neid sellisena hoidma. Andmete muutustest tuleb ettevõtet Spotify viivitamatult teavitada. Spotify võib oma äranägemise järgi keelduda teenuste pakkumisest isikutele või majandusüksustele ja muuta igal ajal teenuse pakkumise kriteeriumeid.
 3. Teie õigused tellimissisu kasutamisel. Tellimissisu (sh kogu tekst, graafika, kujutised, fotod, audio, video, illustratsioonid ja muu sisu) on ettevõtte Spotify või ettevõtte Spotify litsentsiaari omand. Anname teile meie litsentsiaaride ja looja nimel piiratud, edastamatu, edasi litsentsimatu ja tühistatava ainulitsentsi tellimissisu isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks. Ligipääs tellimussisule võib väljaspool teie koduriiki olla piiratud või puududa. Ligipääsuõigus kehtib kogu kehtivusperioodi või seni, kuni teie või ettevõte Spotify selle, sh looja nimel, katkestab. Lubate ja nõustute kasutama tellimissisu ainult isikikuks, mitteäriliseks kasutamiseks ning te ei anna tellimissisu edasi kolmandale osapoolele.
 4. Ostmine. Sisuloojalt tellimissisu ostmine („Tasuliste netisaadete tellimine“) toimub teenuse vahendusel, millega kohustute maksma sisuloojale igakuiselt või muu ja kokkulepitud ajaintervalli möödumisel tellimistasu. Tasuliste netisaadete tellimuse, sh sisulooja kehtestatud korduvate tellimuste hind või makseteenuse pakkuja kehtestatud tehingutasud võivad muutuda. Sellistest muutustest teavitatakse teid 15 päeva ette ja te võite hinnamuudatustega nõustuda ning tellimuse kasutamist jätkata või keelduda ja tasuliste netisaadete tellimise lõpetada. Hinnamuudatused jõustuvad hinnamuudatuse kuupäevale järgneva tellimisperioodi alguses. Pärast hinnamuudatuse jõustumist nõustute kohalduvate seaduste alusel tasuliste netisaadete tellimuse kasutamisega jätkamisel teenuse uue hinnaga. Kui te hinnamuudatusega ei nõustu, on teil õigus sellest keelduda, kui tühistate vastava tasulise tellimuse enne hinnamuudatuse jõustumist.
 5. Maksmine. Kolmandast osapoolest makseteenuse pakkuja edastab teie igakuise tellimustasu otse sisulooja kontole. Spotify toimib tellimissisu müümisel sisulooja esindajana, aga ei võta osa tellimustasu rahaülekannetest sisuloojale. Kui see on seadusega nõutav, nõustute tellijana tegutsema kõigi kohalduvate kinnipeetavate maksude esindaja.
 6. Uuendamine. Teie tellimus ja tasulise netisaate makse uueneb kohalduva tellimusperioodi lõpus automaatselt, v.a juhul, kui tühistate netisaate tellimuse enne jooksva tellimusperioodi lõppu.
 7. Tühistamine. Võite tasulise netisaate tellimuse igal ajal tühistada, kui järgite tasulise netisaate ostmisel esitatud juhiseid. Tühistamine jõustub alates esimesest jooksva tellimisperioodi lõpule järgnevast päevast ning teil ei ole tellimissisule enam ligipääsu. Osaliselt kasutatud tellimisperioodi eest tagasimakset ei tehta. Pärast ostmist kinnitate, et saate ligipääsu sisulooja tasulisele netisaate tellimusele. Lisaks kinnitate, et kui alustate tellimissisu kasutamist 14. päeva jooksul pärast ostu sooritamist, ei ole teil enam tarbijalepingute seaduste alusel õigust meelt muuta ega tellimust tühistada (ega nõuda hüvitamist) ning nõustute tellimissisu pakkumisega. Kui tühistate tellimuse 14. päeva jooksul tellimussisu kasutamata, hüvitatakse see täies ulatuses.
 8. Kinnitamine. Kinnitate, et:
  1. tellimissisu pakub sisulooja, mitte ettevõte Spotify; ja
  2. ettevõte Spotify ei garanteeri seadusega lubatud ulatuses tellimissisu saadavuse sagedust, saadavust ega kvaliteeti. Tellimissisu allub ettevõtte Spotify tingimustele ja sisupoliitikale ning see võidakse selliste tingimuste ja poliitikate rikkumise eest teenusest kõrvaldada. Kui te pole tellimissisu saadavuse sageduse, saadavuse enda või kvaliteediga rahul, võite tellimuse kooskõlas ülal mainitud tühistamisprotsessiga igal ajal tühistada; ja
  3. Kui nõustute võtma vastu sisulooja turundusteavet, jagab Spotify teie nime ja e-posti aadressi selle sisuloojaga ning Spotify ei vastuta ja välistab igasuguse vastutuse selle eest, kuidas sisulooja neid andmeid, sh turundusteavet või muud teile saadetud teavet kasutab. Sisulooja tegutseb isikuandmete andmekontrollerina (nagu see on määratletud EL-i isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/67) ning töötleb selliseid andmeid kooskõlas selle privaatsuspoliisiga. Ettevõte Spotify töötleb teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik teenuse pakkumiseks ning teeb seda kooskõlas Anchor privaatsuspoliisiga.
 9. Kaubamärgid. Nimed ja logod „Anchor“ ning „Spotify“ on ettevõtte Spotify kaubamärgid ja teenuse või kaubamärgi identifikaatorid (kollektiivselt kui „Spotify kaubamärgid“). Muud teenuses kasutatavad ja kuvatavad ettevõtte, toote ja teenuse nimed ning logod võivad olla vastavate omanike kauba- ja teenusemärgid, kes võivad olla ettevõttega Spotify seotud või toetatud või mitte. Mitte miskit nendes nõuetes või teenustes ei anna ühelgi moel litsentsi ega õigust kasutada teenustes kuvatavaid Spotify kaubamärke ettevõtte Spotify eelneva kirjaliku loata. Kõik ettevõtte Spotify kaubamärkide kasutamisel tekkinud maine kehtib ainult ettevõtte Spotify hüvanguks.
 10. Peatamine ja katkestamine. Need nõuded kehtivad kuni teenuse teiepoolse (nt jaotises 7 kirjeldatud tühistamise tulemusel) või ettevõtte Spotify poolse katkestamiseni. Spotify võib igal ajal lõpetada käesolevate tingimuste kehtivuse või peatada teie juurdepääsu teenusele, kui olete meie hinnangul rikkunud mõnda siin esitatud tingimust, kui me lõpetame teenuse või mõne selle olulise osa pakkumise pärast sellest teile piisavalt varakult ette teatamist või kui me peame seda vajalikuks kohaldatavate õigusaktide nõuete täitmise eesmärgil. Te nõustute, et kui käesolevate tingimuste kehtivus lõpetatakse teie või Spotify poolt või kui Spotify peatab teie juurdepääsu teenusele, ei teki Spotify’l teie ees mingit vastutust ega kohustusi ja Spotify ei hüvita teile juba tasutud summasid (v.a käesolevates tingimustes selgesõnaliselt sätestatud juhtudel). Kõik nende tingimuste lisad, mis peaksid säilima, säilivad, sh jaotised 9, 10, 12, 13, 19, 20 ja 21.
 11. Garantii. Seadusega lubatud ulatuses:
  1. ei loo ettevõte Spotify teie erisuhet ega oma teie ees usalduskohustusi;
  2. teie vabastate ettevõtte Spotify igasugusest kohustusest teie ees selle osas, kas olete teenuse kaudu sisu saanud või mitte. Spotify ei vastuta mistahes sisu ees, mis sisaldub või millele on juurdepääs teenuste kaudu ja Spotify ei vastuta teenustes sisalduva ega nende kaudu avatava sisu täpsuse, autoriõigustele vastavuse ega materjali või sisu seaduslikkuse ees; ja
  3. Spotify pakub teenuseid piisava vilumuse ja hoolega, aga teenuseid pakutakse „NAGU ON“, „NAGU ON SAADAVAL“ ja ilma igasuguse selgesõnalise, seadusel põhineva või kaudse garantiita, sh aga mitte ainult kaudse nimegarantiita, rikkumiseta, garantiiga rahuldava kvaliteedi ja eesmärgisobivuse osas ega anna ühtki garantiid jõudlusele ega kasutusviisile ning sellistest garantiidest öeldakse selgelt lahti. Spotify ja selle tütarettevõtted, ametnikud, juhatajad, osanikud, töötajad, agendid, tarnijad, partnerid ja kolmandast osapoolest sisupakkujad ning äri- ja õigusjärglased ei garanteeri, et (i) teenuste kasutamine on turvaline või kindlal ajal või kindlas kohas kasutatav; (ii) et kõik defektid või vead korrigeeritakse; (iii) et teenused on vabad viirustest või muudest pahavaradest; või (iv) et teenuste kasutamine vastab teie ootustele. Kasutate teenuseid omal riisikol.
 12. Vastutuse piiramine. Seadusega lubatud ulatuses:
  1. nõustute, et teie ainus viis teenuse kasutamisel probleemide lahendamiseks või, kui te pole teenusega rahul, on lõpetada teenuse kasutamine. Nõustute, et ettevõttel Spotify ei ole teenuste kaudu või nendega seoses saada olevate kolmanda osapoole teenustest tingitud probleemidega mingeid kohustusi ega vastutust; ja
  2. mitte mingil juhul ei vastuta Spotify ja selle tütarettevõtted, ametnikud, juhatajad, osanikud, töötajad, agendid, tarnijad, partnerid või kolmandast osapoolest litsentsiaarid ega äri- või õigusjärglased (1) ühegi kaudse, spetsiaalse, tahtmatu, karistatava, hoiatava ega tuleneva kahju eest; (2) kasutus-, andme-, äri- või kasumikahjude (otseste või kaudsete) eest, mis tulenevad teenuste või kolmanda osapoole teenuste kasutamisest või võimetusest teenuseid kasutada olenemata sellest, kas ettevõtet Spotify on võimalikest kahjudest teavitatud ja isegi juhul, kui lahendus ei täida algset eesmärki; või (3) teenuse kasutamisel ilmnevate nõuete ees, mis ületavad selle lepingu alusel viimase kaheteistkümne kuu jooksul makstud summad;
  3. mitte miski tingimustes toodust ei vabasta Spotify’d kohustustest ega piira Spotify kohustusi, mis on tingitud pettustest, tahtlikust hämamisest või hooletusest tingitud surmast või vigastustest ega muudest kohustutest, mis pole kohalduvate seaduste alusel piiratud ega välistatud.
 13. Kolmanda osapoole teenused. Teenused võivad sisaldada linke muudele veebisaitidele, sidusteenustele või ressurssidele ning muud veebisaidid, sidusteenused ja ressursid võivad sisaldada linke teenustele. Kolmanda osapoole ressursse avades teete seda omal riisikol. Spotify ei oma muude ressursside üle kontrolli ja kinnitate, et Spotify ei vastuta selliste veebisaitide või ressursside sisu, funktsioonide, täpsuse, seaduslikkuse, sobivuse ega muude aspektide eest. Sellised lingid ei tähenda meie toetust nende linkide operaatoritele ega seost nendega. Lisaks kinnitate ja nõustute, et Spotify ei vastuta ühegi sellise kolmanda osapoole või kolmanda osapoole veebisaidi, sidusteenuse või ressursi sisu, kaupade või teenuste põhjustatud või väidetavalt põhjustatud otseste ega kaudsete kahjude või kadude eest.
 14. Vääramatu jõud. Spotify ei vastuta käesolevast tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest, kui selline tõrge tuleneb temast sõltumatust põhjusest, sealhulgas, kuid mitte ainult, mehaaniline, elektrooniline või side rike või halvenemine.
 15. Muudatused. Spotify jätab endale õiguse neid tingimusi modifitseerida või muul moel muuta, kui, teavitades teid nendest muudatustes mõistlikul moel (enne nende muudatuste jõustumist). Ükski selline muudatus ei kehti meievahelise vaidluse suhtes, mis on tekkinud enne Spotify muudetud tingimuste või muudatusi sisaldavate muude tingimuste avaldamist või teile muul viisil muudatustest teatamist. Kui jätkate tellimissisu avamist või kasutamist ka pärast seda, kui Spotify on esitanud uuendatud tingimused või nendest muul moel teavitanud, kinnitate muudatustega nõustumist. Kui te uuendatud tingimustega ei nõustu, lõpetage tellimissisu avamine ja kasutamine.
 16. Täisleping. Need tingimused moodustavad teenuse kasutamiseks sõlmitava meievahelise täislepingu ja asendab kõik eelnevad või samal ajal teenusega seoses meie vahel sõlmitud lepped ja ettepanekud (olgu need suulised, kirjalikud või elektroonilised).
 17. Katkestamine. Kui pole vastupidist märgitud ja kui nende tasuliste netisaadete tellimistingimused mingil põhjusel või mingis ulatuses kehtetuks või jõustamatuks kuulutatakse, ei mõjuta selline kehtetus või jõustamatus tingimuste muid määruseid kehtetuks ega jõustamatuks ning neid määruseid jõustatakse seadusega lubatud ulatuses.
 18. Lahtiütlus. Kui Spotify või kolmandast osapoolest soodustatud isik ei kasuta oma õigust nõuda käesolevate tingimuste või nende mõne sätte täitmist, ei tähenda see, et Spotify või vastav kolmandast osapoolest soodustatud isik loobub sellest õigusest.
 19. Tõlgendamine. Nendest tingimustes kasutatud termineid „kaasa arvatud“ ja „kaasnevad“ ning nende variatsioone tuleb mõista nii, et neile järgneb termin „piiranguteta“.
 20. Rakendatavad seadused ja jurisdiktsioonid. V.a muude kohalduvate seadustega teile antud õiguste ulatuses alluvad need tingimused ja need on koostatud vastavuses Ameerika Ühendriikide (sh föderaalse arbitraažiseaduse) ja New Yorki osariigi seadustega ja seadusprintsiipide konfliktideta. V.a selle ulatuses, et teil on seaduslik õigus protsesse muus kohtus lahendada, nõustute, et nendest tingimustest johtuvad vaidlused lahendatakse eksklusiivselt New Yorki kohtus.
Was this article helpful?