Thư viện

Bạn có thể lưu mọi nội dung bạn thích trong Thư viện để truy cập nhanh.

Tìm Thư viện  trong thanh trình đơn. 

Cách thêm nội dung vào Thư viện:

  • Nhấn vào biểu tượng  trên bài hát hoặc album bất kỳ
  • Nhấn vào THEO DÕI trên nghệ sĩ hoặc danh sách phát bất kỳ
  • Nhấn vào biểu tượng  trên podcast hoặc chương trình bất kỳ

Lưu ý: Nếu thích một album, bạn sẽ không tự động thích tất cả bài hát trong album đó. Nếu bạn muốn thích tất cả các bài hát trong một album, hãy nhấn vào biểu tượng  (iOS)/ (Android) trên album đó rồi nhấn vào Thích tất cả bài hát.

Tìm Thư viện  ở trình đơn bên trái.

Cách thêm nội dung vào Thư viện:

  • Nhấp vào biểu tượng trên bài hát, album hoặc danh sách phát bất kỳ
  • Nhấp vào THEO DÕI trên nghệ sĩ, podcast hoặc chương trình bất kỳ

Bài hát đã thích

Từ Thư viện , hãy tìm Bài hát đã thích trong phần Danh sách phát.

Lưu ý: Nếu thích một album hoặc nghệ sĩ, thì bạn sẽ không tự động thích tất cả bài hát trong album hoặc bài hát của nghệ sĩ. Tương tự như vậy, bạn sẽ không tự động thích cả album hay nghệ sĩ khi thích một bài hát.

Lần cập nhật gần đây nhất: 12 Tháng 8, 2021

Bài viết này có hữu ích không?