Thư viện

Bạn có thể lưu mọi nội dung bạn thích trong Thư viện để truy cập nhanh.

Bài hát đã thích

Trong Thư viện , hãy tìm Bài hát đã thích trong phần Danh sách phát.

Lưu ý: Khi Biểu tượng Thích một album hoặc nghệ sĩ, bạn sẽ không tự động thích tất cả các bài hát liên quan. Tương tự như vậy, bạn sẽ không tự động thích cả album hay nghệ sĩ khi nhấn nút thích một bài hát.

Các bài liên quan

Bài viết này có hữu ích không?