Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

เปลี่ยนอีเมล

  1. เข้าสู่ระบบหน้าบัญชีของคุณ
  2. คลิกแก้ไขโปรไฟล์
  3. ใต้หัวข้ออีเมล ให้ป้อนอีเมลใหม่ของคุณ
  4. ยืนยันรหัสผ่านของคุณ
  5. คลิกบันทึกโปรไฟล์

แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย! ระบบจะส่งอีเมลยืนยันไปยังทั้งอีเมลเก่าและอีเมลใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

อีเมลมีการใช้งานอยู่แล้ว?

เราอนุญาตให้สร้างบัญชี Spotify ได้หนึ่งบัญชีต่อหนึ่งอีเมล หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ แสดงว่าคุณมีบัญชีกับอีเมลที่ป้อนนั้นแล้ว

หากต้องการเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่แล้ว:

  1. ออกจากระบบ
  2. ป้อนที่อยู่อีเมลลงในแบบฟอร์มรีเซ็ตรหัสผ่าน

จากนั้นคุณจะได้รับอีเมลพร้อมคำแนะนำวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่าน