Can't find what you're looking for?

Abonnentvillkor

Disclaimer: Anchor is now part of Spotify for Podcasters.

Abonnenter på alla marknader utom USA och Tyskland

 1. Inledning: Dessa villkor för betalda podcastabonnemang gäller mellan dig och Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Sverige, organisationsnummer 556703-7495 (”Spotify”) (”villkoren”). När du abonnerar på abonnentexklusivt podcastinnehåll (”abonnentexklusivt innehåll”) via Anchor-webbplatserna eller våra API:er, e-postmeddelanden, appar, knappar, widgetar, annonser och andra tjänster (sammantaget ”tjänster”) ingår du ett bindande avtal med Spotify och samtycker till att vara bunden av villkoren. Spotify tillhandahåller åtkomst till abonnentexklusivt innehåll i enlighet med dessa villkor. När du abonnerar på abonnentexklusivt innehåll ingår du dessutom ett direkt avtal med den ansvariga leverantören av det abonnentexklusiva innehållet (”upphovsman”) som licensierar innehållet till dig för den angivna abonnemangsavgiften i enlighet med dessa villkor.
 2. Behörighet: För att abonnera på abonnentexklusivt innehåll måste du (a) ha uppnått eller vara över myndighetsåldern i din provins, din delstat, ditt territorium eller ditt land (ofta men inte alltid 18 år) eller vara 13 år eller äldre och ha din förälders eller vårdnadshavares samtycke till dessa villkor å dina och deras vägnar och (b) ha befogenhet att ingå ett bindande avtal med Spotify och inte hindras från att göra det enligt någon tillämplig lag. Du lovar dessutom att alla uppgifter du skickar till Spotify är sanna, korrekta och fullständiga och du samtycker till att alltid hålla dem i sådant skick. Du måste informera Spotify omedelbart om eventuella ändringar i din behörighet att abonnera. Spotify kan efter eget gottfinnande vägra att erbjuda någon fysisk eller juridisk person tjänsterna och ändra dessa villkor för behörighet när som helst.
 3. Dina rättigheter att använda abonnentexklusivt innehåll: Det abonnentexklusiva innehållet (inklusive text, grafik, bilder, fotografier, ljud, video, illustrationer och annat innehåll) tillhör Spotify eller Spotifys licensgivare. Vi, inklusive å våra licensgivares och upphovsmäns vägnar, beviljar dig begränsat, icke-exklusiv, icke-överlåtbart, icke-underlicensierbart, återkalleligt tillstånd att använda abonnentexklusivt innehåll för personligt, icke-kommersiellt bruk. Åtkomst till abonnentexklusivt innehåll kan vara begränsad eller otillgänglig utanför ditt hemland. Denna åtkomst ska förbli aktiv tills och såvida den inte sägs upp av dig eller Spotify, inklusive å upphovsmannens vägnar. Du lovar och samtycker till att du endast använder abonnentexklusivt innehåll för ditt egna personliga, icke-kommersiella bruk och att du inte avser att distribuera eller överföra det abonnentexklusiva innehållet.
 4. Köp: Du köper ett abonnemang på abonnentexklusivt innehåll (”betalt podcastabonnemang”) direkt från upphovsmannen via tjänsterna, vilket förpliktigar dig att betala en abonnemangsavgift till upphovsmannen i förskott, på månadsbasis eller något annat återkommande intervall som har överenskommits med dig före köpet. Priset för det betalda podcastabonnemanget, inklusive återkommande abonnemangsavgifter som fastställs av upphovsmannen eller transaktionsavgifter som fastställs av leverantören betalningstjänster, kan komma att ändras då och då. Du blir informerad om eventuella prisändringar minst 15 dagar i förväg, varvid du får möjlighet att samtycka till prisändringen och fortsätta abonnemanget eller avvisa den och säga upp det betalda podcastabonnemanget. Prisändringarna träder i kraft i början av nästa abonnemangsperiod efter prisändringsdatumet. Med förbehåll för tillämplig lag samtycker du till det nya priset genom att fortsätta använda det betalda podcastabonnemanget efter att prisändringen träder i kraft. Om du inte samtycker till en prisändring har du rätt att avvisa den genom att säga upp det betalda abonnemanget innan prisändringen träder i kraft.
 5. Betalning: Månadsavgiften för abonnemanget betalas direkt till upphovsmannens konto hos en extern leverantör av betalningstjänster. Spotify fungerar som ombud för upphovsmannen med avseende på försäljning av abonnemang på abonnentexklusivt innehåll men deltar inte i det finansiella flödet vid överföring av abonnemangsavgifter från dig till upphovsmannen. Därför samtycker du som abonnent till att vara skattskyldig för alla tillämpliga skatter när det krävs enligt gällande lag.
 6. Förnyelse: Ditt abonnemang på och din betalning av det betalda podcastabonnemanget förnyas automatiskt i slutet av den tillämpliga abonnemangsperioden, såvida du inte säger upp ditt betalda podcastabonnemang före slutet av den då gällande abonnemangsperioden.
 7. Uppsägning: Du kan säga upp ditt betalda podcastabonnemang när som helst genom att följa de anvisningar du får när du köper det betalda podcastabonnemanget. Uppsägningen träder i kraft på dagen efter den sista dagen i den gällande abonnemangsperioden, varvid du inte längre har åtkomst till det abonnentexklusiva innehållet. Ingen återbetalning eller kredit tillhandahålls för ofullständiga abonnemangsperioder. Du bekräftar att upphovsmannen ger dig åtkomst till det betalda podcastabonnemanget vid inköpstillfället. Du bekräftar vidare att om du börjar utnyttja abonnentexklusivt innehåll inom 14 dagar efter inköpstillfället har du ingen rätt att ångra dig och säga upp (eller kräva någon återbetalning av) abonnemanget enligt konsumentavtalslagar och du samtycker till tillhandahållandet av abonnentexklusivt innehåll. Om du säger upp abonnemanget utan att utnyttja något abonnentexklusivt innehåll inom 14-dagarsperioden ovan får du fullständig återbetalning av de betalda avgifterna.
 8. Bekräftelser: Du bekräftar följande:
  1. Abonnentexklusivt innehåll tillhandahålls av upphovsmannen och inte av Spotify.
  2. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag garanterar Spotify inte frekvensen av, tillgängligheten för eller kvaliteten på abonnentexklusivt innehåll. Allt abonnentexklusivt innehåll är föremål för Spotifys villkor och innehållspolicyer och det kan tas bort på grund av brott mot sådana villkor och policyer. Om du är missnöjd med frekvensen av, tillgängligheten för eller kvaliteten på abonnentexklusivt innehåll på något sätt kan du säga upp ditt abonnemang när som helst i enlighet med uppsägningsvillkoren ovan.
  3. Om du samtycker till att ta emot marknadsföringsmeddelanden från en upphovsman delar Spotify ditt namn och din e-postadress med upphovsmannen, men Spotify ansvarar inte för, och utesluter skadeståndsansvar för, upphovsmannens uppförande med avseende på sådana uppgifter, inklusive alla marknadsföringsmeddelanden eller annan korrespondens som skickas till dig av eller å upphovsmannens vägnar. Upphovsmannen agerar som personuppgiftsansvarig (enligt definitionen i EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/67) med avseende på sådana personuppgifter och dess behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med dess integritetspolicy. I den utsträckning användningen av tjänsterna kräver att Spotify behandlar dina personuppgifter utför Spotify behandlingen av sådana uppgifter i enlighet med integritetspolicyn för Anchor.
 9. Varumärken: Namnen ”Anchor” och ”Spotify” och deras logotyper är varumärken och tjänste- eller märkesidentifierande märken som tillhör Spotify (sammantaget ”Spotifys varumärken”). Andra företags-, produkt- och tjänstenamn och logotyper som används och visas via tjänsterna kan vara varumärken eller tjänstemärken som tillhör deras respektive innehavare som eventuellt kan stötta Spotify eller vara närstående eller anslutna till Spotify. Ingenting i dessa villkor eller tjänsterna ska tolkas som att de underförstått, genom estoppel eller på annat sätt, beviljar någon licens eller rätt att använda något av Spotifys varumärken som visas via tjänsterna utan Spotifys föregående skriftliga medgivande vid varje tillfälle. All goodwill som genereras genom användning av Spotifys varumärken ska gälla till Spotifys exklusiva förmån.
 10. Avstängning och uppsägning. Dessa villkor fortsätter att gälla för dig tills de sägs upp av dig (t.ex. som resultat av uppsägning enligt avsnitt 7 ovan) eller Spotify. Spotify kan säga upp dessa villkor när som helst eller stoppa din åtkomst till tjänsten tillfälligt om vi tror att du har brutit mot något av dessa villkor, om vi slutar tillhandahålla tjänsten eller någon väsentlig del av den med rimligt varsel eller så som vi anser vara nödvändigt för att efterleva gällande lagar. Om du eller Spotify säger upp dessa villkor eller om Spotify stoppar din åtkomst till tjänsten tillfälligt samtycker du till att Spotify, med förbehåll för gällande lagar, inte har något skadeståndsansvar eller annat ansvar gentemot dig och (utom så som uttryckligen framställs i dessa villkor) att Spotify inte behöver återbetala några belopp som du redan har betalat. Alla bestämmelser i dessa villkor, inklusive och utan begränsning avsnitt 9, 10, 12, 13, 19, 20 och 21, som på grund av deras beskaffenhet ska överleva uppsägning fortsätter att gälla efter uppsägning
 11. Garanti: Följande gäller i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag:
  1. Spotify har ingen särskild relation med dig eller förtroendeplikt gentemot dig.
  2. Du friskriver Spotify från allt ansvar avseende ditt förvärv eller uteblivna förvärv av innehåll via tjänsterna. Spotify gör inga framställningar avseende något innehåll som finns i eller nås via tjänsterna och Spotify ansvarar inte för riktigheten, upphovsrätten eller lagligheten i material eller innehåll som finns i eller nås via tjänsterna.
  3. Spotify tillhandahåller tjänsterna med rimlig omsorg och förmåga, men under förutsättning därav tillhandahålls tjänsterna ”I BEFINTLIGT OCH TILLGÄNGLIGT SKICK” och utan någon som helst garanti, vare sig uttrycklig, lagstadgad eller underförstådd, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om äganderätt, icke-intrång, tillfredsställande kvalitet och lämplighet för ett visst ändamål och eventuella garantier som är underförstådda under någon form av utförande eller användning i handel, varav alla uttryckligen frånsägs. Spotify och dess närstående och ledare, styrelseledamöter, aktieägare, anställda, ombud, leverantörer, partner och tredjepartsinnehållsleverantörer, och eventuella efterträdare eller övertagare, garanterar inte och frånsäger sig uttryckligen att: (i) tjänsterna är säkra eller tillgängliga på en viss tidpunkt eller plats, (ii) eventuella defekter eller fel korrigeras, (iii) tjänsterna är fria från virus eller andra skadliga komponenter eller (IV) att resultaten av användningen av tjänsterna uppfyller dina krav. Du använder tjänsterna helt på egen risk.
 12. Ansvarsbegränsning: Följande gäller i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag:
  1. Du samtycker till att din enda och exklusiva gottgörelse för eventuella problem eller eventuellt missnöje med tjänsterna är att sluta använda tjänsterna. Du samtycker till att Spotify inte har någon förpliktelse eller något ansvar som uppstår genom eller är relaterat till tjänster från tredje part som görs tillgängliga via eller i samband med tjänsterna.
  2. Spotify och dess närstående och ledare, styrelseledamöter, aktieägare, anställda, ombud, leverantörer, partner och tredjepartslicensgivare, och eventuella efterträdare eller övertagare, ska under inga omständigheter vara ansvariga för (1) några indirekta, särskilda, tillfälliga, straffande eller avskräckande skador eller följdskador, (2) förlust av användning, data, affärer eller vinst (direkt eller indirekt) som i något fall uppstår på grund av användningen av eller oförmågan att använda tjänsterna eller tjänster från tredje part, oavsett rättskipning, utan hänsyn till om Spotify har varnats om risken för sådana skador och även om en gottgörelse misslyckas med dess väsentliga syfte eller (3) sammantaget ansvar för alla anspråk relaterade till tjänsterna som överstiger de belopp du har betalat inom ramen för detta avtal under de tolv föregående månaderna i fråga.
  3. Ingenting i villkoren avlägsnar eller begränsar Spotifys ansvar för bedrägeri, bedräglig oriktig framställning, dödsfall eller personskada som orsakats av Spotifys försumlighet eller något annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt tillämplig lag.
 13. Tjänster från tredje part: Tjänsterna kan ge dig möjlighet att länka till andra webbplatser, onlinetjänster eller resurser och andra webbplatser, onlinetjänster eller resurser kan innehålla länkar till tjänsterna. När du använder resurser från tredje part gör du det på egen risk. Spotify har ingen kontroll över sådana andra resurser och du bekräftar att Spotify inte ansvarar för innehåll, funktioner, korrekthet, laglighet, lämplighet eller någon annan aspekt av sådana webbplatser eller resurser. Införandet av en sådan länk innebär inte rekommendation eller någon koppling mellan oss och deras operatörer. Du bekräftar och samtycker dessutom till att Spotify inte ska ha något som helst ansvar, vare sig direkt eller indirekt, för några skador eller förluster som orsakas av eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster från tredje part som är tillgängliga på eller via någon sådan extern webbplats, onlinetjänst eller resurs.
 14. Force majeure: Spotify ansvarar inte för någon underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal om en sådan underlåtenhet beror på något som ligger utanför Spotifys rimliga kontroll, inklusive och utan begränsning fel eller försämring som beror på mekanik, elektronik eller kommunikation.
 15. Ändringar: Spotify förbehåller sig rätten att modifiera eller på annat sätt ändra dessa villkor och informera dig om sådana ändringar på ett rimligt sätt (innan de träder i kraft). Inga sådana ändringar gäller för tvister mellan dig och Spotify som uppstår före det datum då Spotify publicerade de ändrade villkoren som införlivar sådana ändringar eller på annat sätt informerade dig om sådana ändringar. Din fortsatta åtkomst till eller användning av abonnentexklusivt innehåll efter att Spotify publicerar de uppdaterade villkoren eller tillhandahåller andra meddelanden om sådana uppdaterade villkor bekräftar ditt samtycke till ändringarna. Om du inte samtycker till de uppdaterade villkoren måste du sluta skaffa åtkomst till och använda abonnentexklusivt innehåll.
 16. Fullständigt avtal: Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss med avseende på tjänsterna och ersätter alla tidigare eller samtidiga meddelanden och förslag (vare sig muntliga, skriftliga eller elektroniska) mellan dig och oss med avseende på tjänsterna.
 17. Avskiljbarhet: Om inget annat anges gäller att om någon bestämmelse i dessa villkor för betalda podcastabonnemang av någon anledning eller i någon utsträckning skulle befinnas vara ogiltig eller ogenomförbar ska sådan ogiltighet eller ogenomförbarhet inte påverka eller göra återstående bestämmelser i villkoren ogiltiga eller ogenomförbara på något sätt och tillämpningen av en sådan bestämmelse ska genomföras i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag.
 18. Avstående: All underlåtenhet av Spotify eller någon tredje part att upprätthålla dessa villkor eller någon bestämmelse i dem ska inte innebära att Spotify eller den tillämpliga förmånstagande tredje parten avstår från rätten att göra det.
 19. Tolkning: Så som de används i dessa villkor ska orden ”omfatta” och ”inklusive” och variationer därav anses följas av orden ”utan begränsning”.
 20. Tillämplig lag och jurisdiktion: Utom i den utsträckning du har rättigheter som måste regleras av annan tillämplig lag regleras dessa villkor av och tolkas i enlighet med lagarna i USA (inklusive federal skiljedomslag) och delstaten New York i USA, utan hänsyn till principer avseende val av lag eller motstridande lagar. Utom i den utsträckning gällande lag tillåter att du väcker talan i en annan domstol samtycker du till att Southern District i New York ska ha exklusiv jurisdiktion och vara jurisdiktionsorten för alla tvister som uppstår genom eller i samband med dessa villkor.
Was this article helpful?