Can't find what you're looking for?

Abonentams taikomos sąlygos

Disclaimer: Anchor is now part of Spotify for Podcasters.

Abonentams visose rinkose, išskyrus JAV ir Vokietiją

 1. Įvadas. Šios Mokamo tinklalaidžių abonemento sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos jums ir įmonei „Spotify AB“, įmonės adresas Regeringsgatan 19, 111 53 Stokholmas, Švedija, įmonės kodas 556703-7495 (toliau – „Spotify“). Užsisakydami tik abonentams skirtą tinklalaidžių turinį (toliau – Tik abonentams skirtas turinys) per „Anchor“ svetaines, mūsų API, el. paštu siunčiamus pranešimus, programas, mygtukus, valdiklius, reklamas ar kitas paslaugas (toliau kartu – Paslaugos), jūs sudarote su „Spotify“ įpareigojančią sutartį ir sutinkate laikytis šių Sąlygų. „Spotify“ suteiks jums prieigą prie Tik abonentams skirto turinio, kaip nurodyta šiose Sąlygose. Užsisakydami Tik abonentams skirtą turinį, jūs taip pat sudarote tiesioginę sutartį su atsakingu Tik abonentams skirto turinio teikėju (toliau – Kūrėjas), kuris licencijuoja jums turinį už nurodytą abonemento mokestį, kaip nurodyta šiose Sąlygose.
 2. Teisė užsisakyti. Norėdami užsisakyti Tik abonentams skirtą turinį, turite atitikti šias sąlygas: (a) esate sulaukę pilnametystės, kaip tai apibrėžiama jūsų provincijoje, valstijoje, teritorijoje arba šalyje (dažnai tai yra 18 metų amžius, bet ne visada) arba būti bent 13 metų, o su šiomis Sąlygomis jūsų ir savo vardu sutinka vienas iš jūsų tėvų arba teisėtas globėjas; (b) turite teisę sudaryti su „Spotify“ įpareigojančią sutartį ir to nedraudžia jums daryti jokie galiojantys įstatymai. Jūs taip pat patvirtinate, kad visa informacija, kurią pateikiate „Spotify“, yra tikra, tiksli bei išsami, ir jūs sutinkate ją išlaikyti tokią visą laiką. Atsiradus bet kokių pokyčių dėl jūsų teisės užsisakyti turinį, privalote nedelsdami pranešti apie tai „Spotify“. „Spotify“ gali savo nuožiūra atsisakyti teikti Paslaugas bet kuriam asmeniui ar subjektui ir bet kuriuo metu pakeisti šiuos tinkamumo kriterijus.
 3. Jūsų teisės naudoti Tik abonentams skirtą turinį. Tik abonentams skirtas turinys (įskaitant visą tekstą, grafiką, vaizdus, nuotraukas, garso, vaizdo įrašus, iliustracijas ir kitą turinį) yra „Spotify“ arba „Spotify“ licencijų išdavėjų nuosavybė. Mes, taip pat veikdami mūsų licencijų išdavėjų ir Kūrėjo vardu, suteikiame jums ribotą, neišimtinį, neperleidžiamą, nesublicencijuojamą, atšaukiamą leidimą naudoti Tik abonentams skirtą turinį asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Prieiga prie Tik abonentams skirto turinio už jūsų gyvenamosios šalies ribų gali būti apribota arba negalima. Ši prieiga galios tol, kol jos nenutrauksite jūs arba „Spotify“, kuri gali tai padaryti ir Kūrėjo vardu. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad Tik abonentams skirtą turinį naudosite savo asmeniniais, nekomerciniais tikslais ir kad neplatinsite bei neperduosite Tik abonentams skirto turinio.
 4. Įsigijimas. Per Paslaugas tiesiai iš Kūrėjo jūs įsigyjate abonementą Tik abonentams skirtam turiniui (toliau – Mokamas tinklalaidžių abonementas) ir taip įsipareigojate kas mėnesį arba kitu pasikartojančiu intervalu, dėl kurio su jumis susitarta prieš įsigijimą, iš anksto mokėti Kūrėjui abonemento mokestį. Mokamo tinklalaidžių abonemento kaina kartais gali keistis, kaip ir periodiniai Kūrėjo taikomi abonemento mokesčiai ar mokėjimo paslaugų teikėjo taikomi operacijų mokesčiai. Apie bet kokius kainų pasikeitimus jums bus pranešta ne vėliau kaip prieš 15 dienų. Jums bus suteikta galimybė sutikti su kainos pasikeitimu ir toliau naudotis abonementu arba atmesti ir atsisakyti mokamo tinklalaidžių abonemento. Kainos pakeitimas įsigalios kito abonementinio laikotarpio po kainos pakeitimo pradžioje. Jei įsigaliojus naujai kainai toliau naudositės Mokamu tinklalaidžių abonementu, vadovaujantis taikomais įstatymais tai reikš, kad jūs sutinkate dėl naujos kainos. Jei su pasikeitusia kaina nesutinkate, jūs turite teisę prieš jai įsigaliojant atsisakyti Mokamo abonemento.
 5. Mokėjimas. Mėnesinis abonementinis mokestis mokamas tiesiai į Kūrėjo sąskaitą naudojant trečiosios šalies teikiamas mokėjimo paslaugas. „Spotify“ veikia kaip Kūrėjo tarpininkas parduodant Tik abonentams skirto turinio abonementus, bet nedalyvauja lėšų sraute pervedant jūsų mokamą abonementinį mokestį Kūrėjui. Todėl jūs, būdami Abonentu, sutinkate, kad, kai to reikalauja įstatymai, atitinkami mokesčiai būtų taikomi prie šaltinio.
 6. Atnaujinimas. Jūsų abonementas ir mokėjimas už Mokamą tinklalaidžių abonementą bus automatiškai atnaujintas pasibaigus atitinkamam abonementiniam laikotarpiui, nebent jūs atšauksite Mokamą tinklalaidžių abonementą tuometiniam abonementiniam laikotarpiui nepasibaigus.
 7. Atšaukimas. Jūs galite bet kada atšaukti Mokamą tinklalaidžių abonementą vadovaudamiesi nurodymais, pateiktais jums įsigijus Mokamą tinklalaidžių abonementą. Atšaukimas įsigalios kitą dieną po paskutinės dabartinio abonementinio laikotarpio dienos, o jūs nebeturėsite prieigos prie Tik abonentams skirto turinio. Už abonementinio laikotarpio dalį mokėjimas nekompensuojamas ir kreditas nesuteikiamas. Jūs patvirtinate, kad įsigijimo metu gausite iš Kūrėjo prieigą prie Mokamo tinklalaidžių abonemento. Jūs taip pat patvirtinate, kad jei per 14 dienų nuo įsigijimo pradėsite naudotis Tik abonentams skirtu turiniu, jūs neturėsite teisės persigalvoti ir to atšaukti (arba reikalauti grąžinti pinigus) remdamiesi Vartotojų sutarčių taisyklėmis, bei sutinkate dėl Tik abonentams skirto turinio teikimo. Jei atšauksite per pirmiau nurodytą 14 dienų laikotarpį dar nepradėję naudotis Tik abonentams skirtu turiniu, jums bus grąžintas visas sumokėtas mokestis.
 8. Patvirtinimas: Jūs patvirtinate, kad:
  1. Tik abonentams skirtą turinį teikia Kūrėjas, o ne „Spotify“;
  2. kiek tai leidžiama pagal taikomus įstatymus, „Spotify“ negarantuoja Tik abonentams skirto turinio teikimo dažnio, prieinamumo ar kokybės. Visam Tik abonentams skirtam turiniui taikomos „Spotify“ sąlygos ir turinio politika, todėl tokių sąlygų ir politikos pažeidimo atveju turinys gali būti pašalintas. Jei esate nepatenkinti dėl Tik abonentams skirto turinio teikimo dažnio, prieinamumo ar kokybės, jūs galite bet kada atšaukti abonementą vadovaudamiesi pirmiau pateikta Atšaukimo nuostata;
  3. jei sutinkate gauti rinkodaros pranešimus iš Kūrėjo, „Spotify“ perduos tam Kūrėjui jūsų vardą ir el. pašto adresą, tačiau „Spotify“ neprisiims jokios atsakomybės už Kūrėjo veiksmus su tais duomenimis, įskaitant rinkodaros pranešimų ar kitos korespondencijos siuntimą jums, vykdomą to Kūrėjo arba jo vardu. Kalbant apie asmens duomenis, Kūrėjas veiks kaip duomenų valdytojas (kaip apibrėžta ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente 2016/67), o asmens duomenys bus tvarkomi pagal jo privatumo politiką. Tiek, kiek siekiant naudotis Paslaugomis „Spotify“ reikia tvarkyti jūsų asmens duomenis, „Spotify“ tvarkys tokius duomenis vadovaudamasi „Anchor“ privatumo politika.
 9. Prekių ženklai. „Anchor“ ir „Spotify“ pavadinimai bei logotipai yra „Spotify“ priklausantys prekių ženklai ir paslaugų ar prekių identifikuojamieji ženklai (toliau kartu – „Spotify“ prekių ženklai). Kiti per Paslaugas naudojami ar rodomi įmonių, produktų ir paslaugų pavadinimai, ženklai bei logotipai gali priklausyti jų atitinkamiems savininkams, kurie gali palaikyti arba nepalaikyti ar būti bet kokiu būdu susiję su „Spotify“. Nė viena iš šių Sąlygų ir joks Paslaugų elementas negali būti aiškinamas kaip netiesiogiai, pagal „estoppel“ principą ar kitokiu būdu suteikiantis licenciją ar teisę naudoti bet kurį iš Paslaugose rodomų „Spotify“ prekių ženklų be išankstinio raštiško „Spotify“ sutikimo kiekvienu atveju. Bet koks prestižas, esantis „Spotify“ Prekių ženklų naudojimo pasekme, laikytinas naudingu išskirtinai įmonei „Spotify“.
 10. Sustabdymas ir nutraukimas. Šios Sąlygos jums bus taikomos tol, kol jų galiojimą nenutrauksite jūs (pvz., atšauksite pagal 7 p. nuostatą) arba „Spotify“. „Spotify“ gali bet kuriuo metu atšaukti šias Sąlygas ar užblokuoti jūsų prieigą prie Paslaugos, jei manytume, kad jūs pažeidėte bet kurią iš šių Sąlygų, jei mes nutrauktume „Spotify“ Paslaugos ar bet kokios jos esminės dalies teikimą, apie tai jums atitinkamai pranešdami, arba jei manytume, kad tai yra būtina pagal taikytinus įstatymus. Jei jūs ar „Spotify“ atšauktų šias Sąlygas arba jei „Spotify“ užblokuotų jūsų prieigą prie Paslaugos, jūs sutinkate, kad pagal taikomus įstatymus „Spotify“ neprisiims jokios atsakomybės jūsų atžvilgiu ir (išskyrus šiose Sąlygose aiškiai numatytus atvejus) nekompensuos jums jokios jau sumokėtos sumos. Visos šiose Sąlygose išdėstytos nuostatos, kurios dėl savo pobūdžio turi galioti po nutraukimo, galios po nutraukimo, įskaitant be apribojimų 9, 10, 12, 13, 19, 20 ir 21 p.
 11. Garantija. Tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus:
  1. „Spotify“ neužmezga su jumis jokių ypatingų santykių ir neturi jūsų atžvilgiu patikėtinio pareigos;
  2. jūs atleidžiate „Spotify“ nuo bet kokios atsakomybės, susijusios su tuo, kad gavote arba negavote tam tikro turinio naudodamiesi Paslaugomis; Spotify neteikia jokių pareiškimų dėl turinio, esančio Paslaugose ar pasiekiamo per Paslaugas, ir neprisiima atsakomybės už medžiagos ar turinio, esančio ar pasiekiamo per Paslaugas, tikslumą, atitiktį su autorių teisėmis susijusiems reikalavimams ar teisėtumą;
  3. „Spotify“ teiks Paslaugas rūpestingai ir kompetentingai, kaip to galima pagrįstai tikėtis, tačiau Paslaugos bus teikiamos „TOKIOS, KOKIOS YRA“ ir „ATSIŽVELGIANT Į JŲ PRIEINAMUMĄ“, be jokios aiškios, įstatymais nustatytos ar numanomos garantijos, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) garantijas dėl nuosavybės, nepažeidimo, patenkinamos kokybės ir tinkamumo tam tikram tikslui, taip pat garantijas, susijusias su bet kokia komercine veikla ar paslaugų teikimu, kurių visų aiškiai atsisakoma. „Spotify“ ir jos susijusios įmonės, taip pat jų pareigūnai, direktoriai, akcininkai, darbuotojai, agentai, tiekėjai, partneriai, trečiųjų šalių turinio teikėjai, teisių perėmėjai ar įgaliotiniai negarantuoja ir aiškiai atsisako to, kad: (i) Paslaugos bus saugios naudoti arba prieinamos bet kuriuo konkrečiu laiku ar vietoje; (ii) visi defektai ar klaidos bus ištaisytos; (iii) Paslaugose nebus virusų ir kitų kenksmingų komponentų; ar (iv) Paslaugų naudojimo rezultatai atitiks jūsų reikalavimus. Naudodamiesi Paslaugomis jūs prisiimate visą su tuo susijusią riziką.
 12. Atsakomybės apribojimas. Tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus:
  1. jūs sutinkate, kad jūsų vienintelė ir išskirtinė teisių gynimo priemonė iškilus problemų ar esant nepasitenkinimui Paslaugomis yra nustoti naudotis Paslaugomis. Jūs sutinkate, kad „Spotify“ neatsako ir neturi jokių įsipareigojimų dėl trečiųjų šalių paslaugų, teikiamų per Paslaugas arba su jomis susijusių;
  2. „Spotify“ ir jos susijusios įmonės, taip pat jų pareigūnai, direktoriai, akcininkai, darbuotojai, agentai, tiekėjai, partneriai, trečiųjų šalių licencijų išdavėjai, teisių perėmėjai ar įgaliotiniai jokiu atveju neprisiims (1) atsakomybės už bet kokią netiesioginę, specifinę, atsitiktinę žalą, atgrasomuosius, baudinius ar kaip pasekmė atsiradusius nuostolius; (2) atsakomybės už galimybės naudoti, duomenų, verslo ar pelno praradimą (tiesioginį ar netiesioginį), visais atvejais atsirandantį dėl naudojimosi ar negalėjimo naudotis Paslaugomis ar trečiųjų šalių paslaugomis, nepaisant teisės teorijos ir to, ar „Spotify“ buvo įspėta apie tokios žalos galimybę ir net jei teisių gynimo priemonė neatitiktų savo esminio tikslo; ar (3) bendros atsakomybės esant bet kokiems ieškiniams, susijusiems su Paslaugomis, kurių suma viršija sumą, kurią sumokėjote pagal šią Sutartį per atitinkamus paskutinius dvylika mėnesių.
  3. Jokia šių Sąlygų nuostata nepanaikina ir neapriboja „Spotify“ atsakomybės už sukčiavimą, apgaulingą informacijos pateikimą, mirtį ar asmens sužalojimą dėl įmonės aplaidumo, taip pat atsakomybės, kurios negalima apriboti ar atmesti pagal galiojančius įstatymus.
 13. Trečiųjų šalių paslaugos. Paslaugose gali būti nuorodų į kitas svetaines, internetines paslaugas ar išteklius, o kitose svetainėse, internetinėse paslaugose ar ištekliuose gali būti nuorodų į Paslaugas. Pasiekdami trečiųjų šalių išteklius, darote tai savo pačių rizika. „Spotify“ tokių išteklių nekontroliuoja, o jūs pripažįstate, kad „Spotify“ neatsako už tokių svetainių ar išteklių turinį, funkcijas, tikslumą, teisėtumą, tinkamumą ar bet kokius kitus veiksnius. Tokių nuorodų įtraukimas nereiškia, kad mes palaikome ar esame kokiu nors būdu susiję su tų nuorodų valdytojais. Jūs taip pat sutinkate ir patvirtinate, kad „Spotify“ nebus tiesiogiai arba netiesiogiai atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, atsiradusius ar tariamai atsiradusius naudojant ar remiantis bet kokiu trečiosios šalies turiniu, prekėmis ar paslaugomis, prieinamomis bet kokiose trečiųjų šalių svetainėse, internetinėse paslaugose ar ištekliuose arba per juos, ar su tuo susijusius.
 14. Nenugalimos jėgos aplinkybės. „Spotify“ neprisiims atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei įmonė pagrįstai negalėjo kontroliuoti jų nevykdymo priežasties, įskaitant mechaninius, elektroninius, ryšių gedimus ar jų pablogėjimą, bet tuo neapsiribojant.
 15. Keitimas. „Spotify“ pasilieka teisę modifikuoti ar keisti šias Sąlygas, apie tokius pakeitimus pranešdama jums pagrįstomis priemonėmis (prieš jiems įsigaliojant). Tokie pakeitimai nebus taikomi ginčams tarp jūsų ir „Spotify“, kilusiems iki pataisytų Sąlygų, kuriose būtų tokių pakeitimų, paskelbimo dienos ir jūsų informavimo apie tokius pakeitimus. Jūsų tolesnė prieiga prie Tik abonentams skirto turinio ar naudojimasis juo po to, kai „Spotify“ paskelbė atnaujintas Sąlygas ar pranešė apie Sąlygų atnaujinimą, reikš, kad jūs sutinkate su pakeitimais. Jei su atnaujintomis Sąlygomis nesutinkate, turite nutraukti prieigą prie Tik abonentams skirto turinio ir juo nebesinaudoti.
 16. Visa Sutartis. Šios Sąlygos sudaro visą susitarimą tarp jūsų ir mūsų dėl Paslaugų ir pakeičia visą ankstesnį arba tuo pačiu metu tarp jūsų ir mūsų vykusį bendravimą ar pateiktus su Paslaugomis susijusius pasiūlymus (žodžiu, raštu ar elektroniniu būdu).
 17. Atskiriamumas. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, jei kuri nors šių Mokamo tinklalaidžių abonemento Sąlygų nuostata dėl kokių nors priežasčių ar bet kokiu mastu būtų pripažinta negaliojančia ar nevykdytina, toks negaliojimas arba nevykdytinumas jokiu būdu neturės įtakos likusioms Sąlygų nuostatoms, jų galiojimui ar vykdytinumui, o ta nuostata bus taikoma tiek, kiek tai leidžia įstatymai.
 18. Teisių išsaugojimas. Jei „Spotify“ ar trečiosios šalies naudos gavėjas neįgyvendina šių Sąlygų ar bet kurių jų nuostatų, dėl to neatimama „Spotify“ ar atitinkamo trečiosios šalies naudos gavėjo teisė į jų įgyvendinimą.
 19. Interpretavimas. Laikoma, kad šiose Sąlygose sakiniuose su bet kokia žodžių „įskaitant“ ar „apima“ forma yra vartojama frazė „be apribojimų“.
 20. Taikoma teisė ir jurisdikcijos. Išskyrus tuos atvejus, kai turite teisių, kurios būtinai turi būti reglamentuojamos kitais taikomais įstatymais, šios Sąlygos bus reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Jungtinių Valstijų (įskaitant federalinį arbitražo įstatymą) ir Niujorko valstijos (Jungtinėse Amerikos Valstijose) įstatymus, neatsižvelgiant į pasirinkimo ar įstatymų kolizijos principus. Išskyrus tuos atvejus, kai pagal įstatymą jums leidžiama pareikšti ieškinį kitame teisme, jūs sutinkate, kad bet koks ginčas, kylantis dėl šių Sąlygų dalyko ar su juo susijęs, priklausys išimtinei „Southern District of New York“ jurisdikcijai ir vietos teismui.
Was this article helpful?