Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Thư viện

Thư viện là nơi bạn có thể thấy tất cả các Nghệ sĩ, Album, Bài hát, Podcast, Playlist, Video, và đài phát Radio cũng như File trên máyDaily Mix đã lưu của bạn.

Lưu ý: Thư viện hiển thị dưới tên Nhạc của bạn trên iPad. 

Làm thế nào tôi có thể lưu vào thư viện của mình?

  • Đối với Album, tới bất kỳ album nào và chọn LƯU

  • Đối với Bài hát, hãy chọn  trên bất kỳ bài hát nào.

  • Đối với Nghệ sĩ, Podcast, Video, Đài phát Radios, và Playlist, đi tới nội dung yêu thích của bạn và chọnTHEO DÕI.

Lưu ý: Áp dụng giới hạn 10.000 đối với số lượng bài hát và album bạn có thể lưu vào Thư viện. Đối với album, tất cả các bài hát và album đều tính vào giới hạn số lượng (ví dụ: album 10 bản nhạc được tính là 11 bản nhạc vào mức giới hạn). Nếu bộ sưu tập của bạn tuyệt tới nỗi bạn không còn đủ chỗ, bạn luôn có thể thêm các bài hát vào các playlist.