Danh sách chờ Phát và Lịch sử

Dành cho: Premium

Xem và sắp xếp nội dung phát tiếp theo với Danh sách chờ Phát.

Bạn cũng có thể xem Lịch sử nghe gần đây trên ứng dụng máy tính. Rất phù hợp khi bạn quên tên một bản nhạc hay vừa nghe gần đây. 

Chọn thiết bị bên dưới để tìm hiểu cách thức.

Để xem bản nhạc nào sẽ phát tiếp theo, hãy nhấp vào Danh sách chờ Phát  ở góc dưới cùng bên phải. 

Thêm các bản nhạc 

 1. Nhấp chuột phải vào bản nhạc bạn muốn thêm.
 2. Nhấp vào Thêm vào Danh sách chờ

Mẹo: Nếu bạn đang nghe một album, Spotify sẽ tự động thêm các bài hát của album này vào danh sách chờ. 

Xoá các bản nhạc 

 1. Trong Danh sách chờ Phát, hãy nhấp chuột phải vào bản nhạc bạn muốn xóa.  
 2. Nhấp vào Xóa khỏi Danh sách chờ

Thay đổi thứ tự 

 1. Trong Danh sách chờ Phát, dưới Tiếp theo, nhấp và giữ bản nhạc bạn muốn chuyển.
 2. Kéo và thả bản nhạc vào vị trí bạn muốn.  

Lịch sử nghe gần đây

Để xem 50 bản nhạc bạn đã nghe gần đây nhất, hãy nhấp vào LỊCH SỬ trong Danh sách chờ Phát.

Để xem bản nhạc nào sẽ phát tiếp theo, hãy nhấn vào thanh Đang Phát, sau đó nhấn vào Danh sách chờ Phát  ở góc trên bên phải.

Lưu ý: Không thể xem Danh sách chờ Phát, hãy xóa những bản nhạc cụ thể hoặc thay đổi thứ tự bản nhạc trên iPad.

Thêm các bản nhạc

 1. Nhấn vào  (iOS) hoặc  (Android) cạnh bản nhạc bạn muốn thêm.
 2. Chạm Thêm vào Danh sách chờ .

Mẹo: Nếu bạn đang nghe một album, Spotify sẽ tự động thêm các bài hát của album này vào danh sách chờ.

Xoá các bản nhạc

 1. Trong Danh sách chờ Phát, hãy nhấn vào  ở bên trái (các) bản nhạc bạn muốn xóa.
 2. Chạm XÓA.

Thay đổi thứ tự

 1. Trong Danh sách chờ Phát, chạm và giữ  ở bên phải bản nhạc. 
 2. Kéo và thả bản nhạc vào vị trí bạn muốn.
Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018