Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

3D Touch

Đối với: iPhone 6s trở lên.

Với tính năng 3D touch trên iPhone, bạn có thể truy cập Tìm kiếm Spotify và nội dung phát gần đây nhanh hơn bao giờ hết.

  1. Trên màn hình chủ của iPhone, nhấn và giữ biểu tượng ứng dụng Spotify để truy cập trình đơn Quick Actions.
  2. Chạm một lựa chọn.


Mẹo: Các tùy chọn được phát gần đây bao gồm 3 bản nhạc, album hoặc danh sách phát gần nhất mà bạn nghe.