Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Hiểu rõ RPM: Cách bạn kiếm tiền bằng quảng cáo

Nhà quảng cáo trả một khoản CPM (chi phí mỗi một nghìn lượt hiển thị) nhất định cho một quảng cáo. Trong Spotify for Podcasters, chúng tôi dùng RPM, tức doanh thu mỗi một nghìn lượt hiển thị. Đây là số tiền bạn kiếm được trên mỗi 1.000 lượt hiển thị quảng cáo, sau khi trừ đi mọi khoản phí giao dịch có thể áp dụng hoặc phần chia sẻ doanh thu.

Quảng cáo

Nếu bạn kiếm tiền bằng quảng cáo, doanh thu quảng cáo (CPM) sẽ được chia đều giữa bạn và Spotify với tỷ lệ là 50% cho mỗi quảng cáo bạn đặt tại vùng quảng cáo trong chương trình của mình.

Các trường hợp điều chỉnh doanh thu có thể xảy ra sau khi thanh toán và có thể được tổng hợp trong những lần thanh toán tiếp theo. Điều này nghĩa là thu thập trên mỗi lượt hiển thị (RPM) của bạn có thể khác nhau tùy theo nhà quảng cáo.

Bạn có thể xem thu nhập ước tính hằng tháng và RPM trung bình hằng tháng bằng cách dùng số liệu phân tích quảng cáo của Spotify for Podcasters.

Lưu ý: RPM trung bình của bạn có thể thay đổi. Số liệu này cho biết số tiền trung bình dự kiến bạn có thể kiếm được khi chạy một quảng cáo trong chương trình của mình. Chúng tôi tính toán RPM của bạn bằng cách chia thu nhập ước tính của bạn cho số lượt hiển thị quảng cáo mà bạn nhận được, sau đó nhân với 1.000.

Bài viết này có hữu ích không?