Không thể đăng nhập ở nước ngoài

Bạn có thể dùng tài khoản Spotify miễn phí tại một quốc gia hoặc khu vực khác trong tối đa 14 ngày.

Sau đó, bạn cần dùng Premium hoặc thay đổi các tùy chọn cài đặt cho tài khoản của mình.

Các bài liên quan

Bài viết này có hữu ích không?