Tình trạng đăng ký

Có một cách dễ dàng để kiểm soát đăng ký và các thanh toán của bạn.

Chỉ cần đăng nhập vào trang tài khoản của bạn, và lựa chọn Đăng ký trong trình đơn bên trái.

Bạn có thể:

  • Xác nhận tình trạng đăng ký của bạn (Premium hoặc Free).
  • Kiểm tra xem ai quản lý đăng ký của bạn (Spotify, iTunes, nhà cung cấp băng thông rộng của bạn, v.v)
  • Kiểm tra chi phí đăng ký của bạn.
  • Xem ngày xuất hóa đơn tiếp theo của bạn.

MUỐN CẬP NHẬT THÔNG TIN THANH TOÁN CỦA BẠN HOẶC HỦY ĐĂNG KÝ CỦA BẠN?

  • Nếu bạn đăng ký thông qua trang web của chúng tôi, hãy nhấp vào CẬP NHẬT CHI TIẾT để cập nhật thông tin thanh toán của bạn hoặc hủy đăng ký của bạn để hủy bỏ.
    Mẹo: Thanh toán khi bạn muốn! Xem hướng dẫn của chúng tôi để thay đổi ngày xuất hóa đơn tiếp theo của bạn.
  • Nếu bạn đang đăng ký thông qua nhà cung cấp băng thông rộng, iTunes hoặc các dịch vụ khác, hãy liên hệ công ty đó để cập nhật thông tin thanh toán của bạn hoặc hủy đăng ký hiện tại của bạn.

TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ CỦA BẠN KHÔNG NHƯ NHỮNG GÌ BẠN MONG ĐỢI Ư?

Xem Tại sao đăng ký Premium của tôi không hoạt động?

Cũng có thể đăng ký mà bạn mong chờ lại nằm ở một tài khoản khác. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi để tìm bất kỳ tài khoản nào khác.

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018