Thay đổi ngày xuất hóa đơn

Thanh toán khi nào bạn muốn!

Ngày xuất hóa đơn của bạn là vào đúng hoặc khoảng cùng ngày của tháng mà bạn đăng ký Premium lần đầu.

Nếu bạn cần thay đổi ngày xuất hóa đơn của mình:

  1. Hãy hủy chu kỳ xuất hóa đơn hiện tại của bạn.
  2. Chờ tới khi tài khoản của bạn quay trở lại Free, sau đó đăng ký lại Premium vào ngày bạn muốn được tính phí. Bây giờ bạn sẽ được tính phí và đúng hoặc khoảng ngày này hàng tháng. 

Lưu ý: Tài khoản của bạn sẽ cần duy trì dùng dịch vụ Free của chúng tôi cho tới ngày bạn muốn chu kỳ xuất hóa đơn mới bắt đầu. Nếu bạn nâng cấp trước khi chu kỳ xuất hóa đơn cũ chấm dứt, ngày xuất hóa đơn mới của bạn sẽ vẫn như cũ. 

Mẹo: Bạn có thể xem ngày xuất hóa đơn và quản lý đăng ký của mình trên trang tài khoản của bạn.

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018