Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Ảnh đại diện

Làm cho hình ảnh Spotify của bạn hoàn hảo!

Bạn có thể thay đổi ảnh hồ sơ Spotify của bạn bất cứ khi nào bạn muốn.   

  1. Nhấp vào tên Spotify của bạn ở góc trên bên phải của ứng dụng máy tính. 
  2. Di chuột qua ảnh hồ sơ hiện tại của bạn và nhấp Thay đổi.
  3. Chọn ảnh bạn muốn sử dụng (phải là định dạng .jpeg, Với kích thước tệp tối đa là 4 MB).

Lưu ý: Đảm bảo hình ảnh của bạn không vi phạm bất kỳ quyền bản quyền, thương hiệu hoặc hình ảnh cá nhân nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn hình ảnh playlist

Để xóa hình ảnh

  1. Di chuột qua ảnh hồ sơ hiện tại của bạn và nhấp Thay đổi.
  2. Nhấp vào Xóa

Không thấy tùy chọn để xóa?

Nếu bạn đã kết nối tài khoản Spotify với Facebook, ảnh hồ sơ mặc định của bạn sẽ là ảnh hồ sơ Facebook của bạn. Bạn có thể thực hiện theo các bước ở trên để thay đổi ảnh đại diện, hoặc ngắt kết nối khỏi Facebook để xóa nó hoàn toàn:

  1. ở góc trên cùng bên phải của ứng dụng máy tính, hãy nhấp vào  >Cài đặt
  2. Dưới Xã hội, nhấp vào NGẮT KẾT NỐI KHỎI FACEBOOK

Các thay đổi sẽ sớm được thể hiện trên tài khoản của bạn.


Lưu ý:Nếu bạn đã tạo tài khoản Spotify với Facebook, không thể xóa ảnh Facebook của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tôi muốn sử dụng Spotify mà không có Facebook.