Cài đặt quốc gia

Nếu bạn sắp ra nước ngoài, bạn có thể mang Spotify đi cùng với bạn!

Premium

Nếu dùng Premium, bạn có thể dùng Spotify thỏa thích ở bất kỳ đâu trên thế giới! Nhưng nếu bạn chuyển vĩnh viễn tới một quốc gia khác, bạn cần cập nhật cài đặt quốc gia và thay đổi phương thức thanh toán sang phương thức được phát hành tại quốc gia mới của bạn. 

 1. Huỷ đăng ký.
 2. Hãy chờ tới khi tài khoản của bạn quay trở lại dịch vụ miễn phí, có quảng cáo vào cuối kỳ hóa đơn hiện tại của bạn.
 3. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn
 4. Nhấp vào CHỈNH SỬA HỒ SƠ
 5. Cuộn xuống Quốc gia và chọn quốc gia mới của bạn từ danh sách thả xuống.
  Lưu ý: Quốc gia mới của bạn sẽ chỉ xuất hiện khi bạn thực sự ở đó.
 6. Nhấp vào LƯU HỒ SƠ.
 7. Đăng ký lại Premium bằng phương thức thanh toán được phát hành tại quốc gia mới của bạn. 

Spotify

Nếu bạn dùng dịch vụ miễn phí, có quảng cáo, bạn có thể dùng Spotify tại một quốc gia khác trong tối đa 14 ngày.

Để thay đổi cài đặt quốc gia bạn đang ở:

 1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn
 2. Nhấp vào CHỈNH SỬA HỒ SƠ
 3. Cuộn xuống Quốc gia và chọn quốc gia mới của bạn từ danh sách thả xuống.
  Lưu ý: Quốc gia mới của bạn sẽ chỉ xuất hiện khi bạn thực sự ở đó.
 4. Nhấp vào LƯU HỒ SƠ.

Bạn cũng có thể nâng cấp lên Premium để thưởng thức ở bất kỳ đâu, bao lâu tùy thích mà không phải thay đổi cài đặt quốc gia. 

Lần cập nhật gần đây nhất: 18 Tháng Chín, 2018