Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Thay đổi thông tin cá nhân

Để thay đổi địa chỉ email, mã bưu chính, giới tính, quốc gia, hoặc ngày sinh:

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào CHỈNH SỬA HỒ SƠ.
  3. Nhập thông tin mới của bạn và nhấp LƯU.
Cập nhật lần cuối 03 Tháng Tám, 2018