Thay đổi địa chỉ email

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào CHỈNH SỬA HỒ SƠ.
  3. Dưới mục Email, Vui lòng nhập địa chỉ email mới của bạn.
  4. Xác nhận mật khẩu của bạn.
  5. Nhấp vào LƯU HỒ SƠ.

Và bạn đã hoàn tất! Một email xác nhận sẽ được gửi đến cả các địa chỉ email cũ và mới trong đó nêu chi tiết các thay đổi.

Nếu bạn không thể thay đổi địa chỉ email, có thể bởi vì bạn đã đăng ký bằng Facebook. Điều này có nghĩa là tài khoản Spotify đã đăng ký địa chỉ email gắn với tài khoản Facebook của bạn, và không thể thay đổi điều đó với Spotify. 

Để tiếp tục thay đổi địa chỉ email với Spotify, chúng tôi đề nghị bạn tạo một tài khoản mới không qua Facebook. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tôi muốn dùng Spotify không qua Facebook

Chúng tôi chỉ cho phép một tài khoản Spotify với mỗi địa chỉ email. Nếu thấy thông báo lỗi thì có nghĩa là bạn đã có tài khoản gắn với địa chỉ email bạn nhập.

Để truy cập tài khoản hiện có này:

  1. Đăng xuất.
  2. Nhập địa chỉ email trong mẫu đặt lại mật khẩu.

Sau đó bạn sẽ nhận được một email với hướng dẫn để đặt lại mật khẩu.

Lần cập nhật gần đây nhất: 16 Tháng Mười Một, 2018