Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Thay đổi địa chỉ email

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào CHỈNH SỬA HỒ SƠ.
  3. Dưới mục Email, Vui lòng nhập địa chỉ email mới của bạn.
  4. Xác nhận mật khẩu của bạn.
  5. Nhấp vào LƯU HỒ SƠ.

Và bạn đã hoàn tất! Một email xác nhận sẽ được gửi đến cả các địa chỉ email cũ và mới trong đó nêu chi tiết các thay đổi.

Địa chỉ email đã được sử dụng?

Chúng tôi chỉ cho phép một tài khoản Spotify với mỗi địa chỉ email. Nếu thấy thông báo lỗi thì có nghĩa là bạn đã có tài khoản gắn với địa chỉ email bạn nhập.

Để truy cập tài khoản hiện có này:

  1. Đăng xuất.
  2. Nhập địa chỉ email trong mẫu đặt lại mật khẩu.

Sau đó bạn sẽ nhận được một email với hướng dẫn để đặt lại mật khẩu.