Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

ฉันสามารถใช้ Spotify กับธุรกิจหรือโรงเรียนของฉันได้หรือไม่

ดังที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไข Spotify ให้บริการเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รวมถึงการใช้ในเชิงพาณิชย์ หมายความว่าไม่สามารถใช้เล่นในพื้นที่สาธารณะ เช่น บาร์ ร้านอาหาร ร้านค้า โรงเรียน ฯลฯ