Can't find what you're looking for?

Podmienky predplatiteľa

Disclaimer: Anchor is now part of Spotify for Podcasters.

Predplatitelia na všetkých trhoch okrem USA a Nemecka

 1. Úvod: Tieto podmienky predplateného odberu podcastov sa vzťahujú na vás a na spoločnosť Spotify AB so sídlom na adrese Regeringsgatan 19, 111 53 Štokholm, Švédsko, IČO 556703-7495 (ďalej len „Spotify“) (ďalej len „podmienky“). Keď sa prihlásite na odber obsahu podcastov určeného iba pre predplatiteľov („obsah určený iba pre predplatiteľov“) prostredníctvom webovej stránky Anchor alebo našich API rozhraní, e-mailových upozornení, aplikácií, tlačidiel, miniaplikácií, reklám a iných služieb (spolu „služby“), uzatvárate so spoločnosťou Spotify záväznú dohodu a súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami. Spoločnosť Spotify vám sprístupní obsah určený iba pre predplatiteľov v zmysle týchto podmienok. Prihlásením sa na odber obsahu určeného iba pre predplatiteľov zároveň uzatvárate priamu dohodu so zodpovedným poskytovateľom obsahu určeného iba pre predplatiteľov (ďalej len „autor“), ktorý vám udeľuje licenciu na obsah za zobrazené predplatné v súlade s týmito podmienkami.
 2. Spôsobilosť: Ak sa chcete prihlásiť na odber obsahu určeného iba pre predplatiteľov, musíte (a) byť plnoletí podľa definície platnej vo vašej provincii, štáte, na vašom území alebo vo vašej krajine (väčšinou, ale nie vždy, je to vek 18 rokov), alebo musíte mať 13 rokov alebo viac a s týmito podmienkami musí vo vašom aj vo svojom mene súhlasiť váš rodič alebo zákonný zástupca, a musíte (b) mať právomoc uzavrieť záväznú dohodu so spoločnosťou Spotify, pričom vám v tom nebudú brániť žiadne platné zákony. Rovnako sa zaväzujete, že všetky informácie, ktoré poskytnete spoločnosti Spotify, sú pravdivé, presné a úplné, a súhlasíte, že ich v takom stave budete vždy udržiavať. O akejkoľvek zmene vašej spôsobilosti na odber ste povinní spoločnosť Spotify bezodkladne informovať. Spoločnosť Spotify môže na základe vlastného uváženia odmietnuť poskytovanie služby akejkoľvek osobe alebo subjektu a kedykoľvek zmeniť tieto kritériá spôsobilosti.
 3. Vaše práva na používanie obsahu určeného iba pre predplatiteľov: Obsah určený iba pre predplatiteľov (vrátane všetkých textov, grafiky, obrázkov, fotografií, zvuku, videa, ilustrácií a iného obsahu) je vlastníctvom spoločnosti Spotify alebo poskytovateľov licencií spoločnosti Spotify. Aj v mene našich poskytovateľov licencií a autora vám udeľujeme obmedzené, nevýhradné, neprenosné, nesublicencovateľné a odvolateľné povolenie na osobné, nekomerčné používanie obsahu určeného iba pre predplatiteľov. Prístup k obsahu určenému iba pre predplatiteľov môže byť obmedzený alebo nedostupný mimo krajiny vášho bydliska. Tento prístup zostane v platnosti, kým ho vy alebo spoločnosť Spotify (a to aj v mene autora) neukončíte. Sľubujete a súhlasíte s tým, že obsah určený iba pre predplatiteľov používate na svoje osobné, nekomerčné použitie a že obsah určený iba pre predplatiteľov nebudete ďalej distribuovať ani prenášať.
 4. Nákup: Priamo od autora si prostredníctvom služieb kupujete odber obsahu určeného iba pre predplatiteľov („predplatený odber podcastov“), pričom ste zaviazaní zaplatiť autorovi predplatné vopred na mesačnej báze alebo v inom opakujúcom sa intervale, ktorý ste potvrdili pred nákupom. Cena za predplatený obsah podcastov sa môže z času na čas zmeniť, vrátane opakujúceho sa predplatného, ktoré určuje autor, alebo transakčných poplatkov, ktoré určuje poskytovateľ platobných služieb. O prípadných zmenách cien budete informovaní najmenej 15 dní vopred, pričom budete mať možnosť so zmenou ceny súhlasiť a pokračovať v predplatnom alebo budete môcť zmenu odmietnuť a odhlásiť sa z predplateného odberu podcastov. Zmeny cien nadobudnú účinnosť od začiatku nového obdobia odberu, ktorý nasleduje po dátume zmeny ceny. V zmysle platných zákonov pokračovaním v používaní predplateného odberu podcastov prijímate novú cenu po tom, čo zmena ceny nadobudne účinnosť. Ak so zmenou ceny nesúhlasíte, máte právo ju odmietnuť tak, že zrušíte platený odber ešte predtým, ako zmena ceny nadobudne účinnosť.
 5. Platba: Mesačné predplatné bude zaplatené priamo na účet autora u externého poskytovateľa platobných služieb. Spoločnosť Spotify pôsobí ako zástupca autora pri predaji predplatného na obsah určený iba pre predplatiteľov, ale nezapája sa do toku financií pri prevode vášho poplatku za predplatné autorovi. Ako predplatiteľ súhlasíte s tým, že budete pôsobiť ako zástupca vo vzťahu k platným daniam, ak to vyplýva zo zákona.
 6. Obnova: Vaše predplatné a platba za predplatený odber podcastov sa automaticky obnoví na konci príslušného obdobia predplatného, pokiaľ svoj predplatený odber podcastu nezrušíte pred koncom aktuálneho obdobia predplateného odberu.
 7. Zrušenie: Svoj predplatený odber podcastov môžete kedykoľvek zrušiť podľa pokynov, ktoré ste dostali pri zakúpení vášho predplateného odberu podcastov. Zrušenie nadobudne platnosť deň po poslednom dni aktuálneho obdobia odberu, kedy stratíte prístup k obsahu určenému iba pre predplatiteľov. Za prípadné čiastkové obdobie predplatného nedostanete žiadnu náhradu ani kredit. Súhlasíte, že od autora získate prístup k platenému odberu podcastov v okamihu nákupu. Ďalej súhlasíte, že ak obsah určený iba pre predplatiteľov začnete využívať do 14 dní od okamihu nákupu, nebudete mať podľa predpisov o spotrebiteľských zmluvách právo svoj názor zmeniť a nákup zrušiť (alebo žiadať o vrátenie peňazí), a súhlasíte s poskytovaním obsahu určeného iba pre predplatiteľov. Ak odber zrušíte bez využitia akéhokoľvek obsahu určeného iba pre predplatiteľov v rámci vyššie uvedeného 14-dňového obdobia, dostanete späť plnú náhradu zaplatených poplatkov.
 8. Potvrdenia: Potvrdzujete, že:
  1. obsah určený iba pre predplatiteľov poskytuje autor a nie spoločnosť Spotify a
  2. spoločnosť Spotify v najväčšom rozsahu, aký povoľujú platné zákony, neručí za frekvenciu, dostupnosť ani kvalitu obsahu určeného iba pre predplatiteľov. Celý obsah určený iba pre predplatiteľov podlieha podmienkam a zásadám spoločnosti Spotify týkajúcim sa obsahu a môže byť v dôsledku porušenia takýchto podmienok a zásad odstránený. Ak nie ste akokoľvek spokojní s frekvenciou, dostupnosťou alebo kvalitou obsahu určeného iba pre predplatiteľov, môžete svoje predplatné kedykoľvek zrušiť podľa vyššie uvedeného ustanovenia o zrušení a
  3. ak súhlasíte s prijímaním marketingovej komunikácie od autora, spoločnosť Spotify bude s autorom zdieľať vaše meno a e-mailovú adresu, avšak spoločnosť Spotify v takom prípade nezodpovedá a vylučuje zodpovednosť za správanie autora v súvislosti s týmito údajmi vrátane akejkoľvek marketingovej komunikácie alebo inej korešpondencie, ktorú vám autor pošle sám alebo vo svojom mene. Autor bude v súvislosti s týmito osobnými údajmi vystupovať ako prevádzkovateľ (v zmysle definície všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov 2016/67) a spracovanie osobných údajov z jeho strany bude spĺňať autorove zásady ochrany osobných údajov. Ak si používanie služieb vyžaduje, aby spoločnosť Spotify spracúvala vaše osobné údaje, spoločnosť Spotify bude takéto údaje spracúvať podľa zásad platformy Anchor o ochrane osobných údajov.
 9. Ochranné známky: Názov „Anchor“ a „Spotify“ ako aj logá sú ochranné známky a identifikačné označenia služby alebo značky spoločnosti Spotify (spoločne „ochranné známky spoločnosti Spotify“). Iné názvy a logá spoločností, produktov a služieb, ktoré sa používajú a zobrazujú prostredníctvom týchto služieb, môžu byť ochrannými známkami alebo označeniami služieb ich príslušných vlastníkov, ktorí môžu, ale nemusia spoločnosť Spotify podporovať, alebo k nej môžu, ale nemusia byť pridružení alebo s ňou prepojení. Nič v týchto podmienkach alebo službách by sa nemalo implicitne, na základe estoppelu alebo inak vykladať ako udelenie licencie alebo práva na používanie akejkoľvek ochrannej známky spoločnosti Spotify, ktorá sa zobrazuje v službách bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Spotify v každom jednom prípade. Všetky výhody vyplývajúce z použitia ochranných známok spoločnosti Spotify budú výhradne v prospech spoločnosti Spotify.
 10. Pozastavenie a vypovedanie podmienok Tieto podmienky budú pre vás platné dovtedy, kým ich nevypoviete vy (napr. v dôsledku zrušenia odberu podľa vyššie uvedeného odseku 7) alebo spoločnosť Spotify. Spoločnosť Spotify môže kedykoľvek tieto podmienky vypovedať alebo môže pozastaviť váš prístup k službe, ak sa budeme domnievať, že ste tieto podmienky porušili, ak pozastavíme poskytovanie služby alebo akejkoľvek významnej časti tejto služby na základe primeraného upozornenia, alebo v prípade potreby splnenia platných zákonov. Ak vy alebo spoločnosť Spotify vypoviete tieto podmienky alebo ak spoločnosť Spotify pozastaví váš prístup k službe, v zmysle platných zákonov nenesie spoločnosť Spotify voči vám žiadnu zodpovednosť a takisto vám spoločnosť Spotify nevráti žiadnu sumu, ktorú ste už uhradili (okrem prípadov, ktoré sú výslovne uvedené v týchto podmienkach). Všetky ustanovenia týchto podmienok, ktoré by zo svojej podstaty mali pretrvať aj po ich vypovedaní, zostanú v platnosti aj po ich ukončení, okrem iného aj vrátane odsekov 9, 10, 12, 13, 19, 20 a 21.
 11. Záruka: V najväčšej miere, akú povoľujú platné zákony, platí nasledovné:
  1. spoločnosť Spotify s vami nemá žiadny osobitný vzťah ani voči vám nemá fiduciárnu povinnosť,
  2. spoločnosť Spotify zbavujete akejkoľvek zodpovednosti za získanie alebo nezískanie obsahu prostredníctvom služieb, spoločnosť Spotify neručí za žiadny obsah, ktorý je súčasťou služieb alebo ku ktorému je možné pristupovať prostredníctvom služieb, a spoločnosť Spotify nezodpovedá ani neručí za presnosť, dodržiavanie autorských práv ani za zákonnosť materiálu alebo obsahu, ktorý je súčasťou služieb alebo ku ktorému je možné pristupovať prostredníctvom služieb a
  3. spoločnosť Spotify bude služby poskytovať s primeranou starostlivosťou a zručnosťou, avšak za predpokladu, že sa služby poskytujú v stave, v akom sú, tak ako sú dostupné a bez akejkoľvek výslovnej, zákonnej alebo implicitnej záruky, okrem iného aj bez implicitnej záruky v súvislosti s vlastníctvom, neporušovaním zákonov, uspokojivou kvalitou a vhodnosťou na konkrétny účel a bez záruky vyplývajúcej z akéhokoľvek priebehu plnenia alebo obchodných zvykov, pričom akákoľvek takáto záruka sa týmto výslovne odmieta. Spoločnosť Spotify a jej pridružené spoločnosti a ich predstavitelia, riaditelia, akcionári, zamestnanci, zástupcovia, dodávatelia, partneri a externí poskytovatelia obsahu ako aj prípadní nástupcovia alebo splnomocnenci nezaručujú, že: (i) služby budú vždy a všade bezpečné alebo dostupné, (ii) všetky chyby alebo poruchy budú opravené, (iii) služby neobsahujú vírusy alebo iné škodlivé komponenty, ani že (iv) výsledky používania služieb budú spĺňať vaše požiadavky, a výslovne sa od takých záruk dištancujú. Služby používate výlučne na vlastné riziko.
 12. Obmedzenie zodpovednosti: V najväčšej miere, akú povoľujú platné zákony, platí nasledovné:
  1. Súhlasíte, že vaším jediným a výhradným nápravným prostriedkom akýchkoľvek problémov alebo nespokojnosti so službami je zastavenie používania služieb. Potvrdzujete, že spoločnosť Spotify nemá žiadnu povinnosť ani zodpovednosť vyplývajúcu alebo súvisiacu so službami tretích strán sprístupnenými prostredníctvom služieb alebo v súvislosti s nimi.
  2. Spoločnosť Spotify a jej pridružené spoločnosti a ich predstavitelia, riaditelia, akcionári, zamestnanci, zástupcovia, dodávatelia, partneri a externí poskytovatelia obsahu ako aj prípadní nástupcovia alebo splnomocnenci nebudú v žiadnom prípade zodpovední za (1) žiadne nepriame, osobitné, náhodné, represívne, exemplárne alebo následné škody, (2) akúkoľvek stratu možnosti používania, stratu údajov, obchodnej príležitosti alebo (priameho či nepriameho) zisku, ktoré by vo všetkých prípadoch vyplynuli z používania alebo neschopnosti používať príslušné služby alebo služby tretích strán, bez ohľadu na právnu teóriu aj na to, či bola spoločnosť Spotify upozornená na možnosť týchto škôd, a to aj v prípade, že náprava nesplní svoj základný účel, ani nepreberajú (3) spoločnú zodpovednosť za všetky nároky týkajúce sa služieb presahujúce sumy, ktoré ste uhradili v zmysle tejto zmluvy počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov.
  3. Nič v týchto podmienkach nezbavuje spoločnosť Spotify zodpovednosti za podvod, podvodné skreslenie skutočnosti, smrť alebo zranenie osôb v dôsledku jej nedbanlivosti, ani takú zodpovednosť nijak neobmedzuje. Nič v týchto podmienkach nezbavuje spoločnosť Spotify akejkoľvek inej zodpovednosti, ktorú nemožno obmedziť alebo vylúčiť podľa platných zákonov.
 13. Služby tretích strán: V rámci služieb môžete získať povolenie na prepojenie na iné webové stránky, online služby alebo zdroje a naopak iné webové stránky, online služby alebo zdroje môžu obsahovať odkazy na naše služby. Keď pristupujete k externým zdrojom, robíte tak na vlastné riziko. Tieto ďalšie zdroje nemá spoločnosť Spotify pod kontrolou, preto potvrdzujete, že spoločnosť Spotify nezodpovedá ani neručí za obsah, funkcie, presnosť, zákonnosť, vhodnosť alebo akýkoľvek iný aspekt takýchto webových stránok alebo zdrojov. Uvedenie akéhokoľvek takéhoto odkazu nepredstavuje našu podporu ani žiadne spojenie medzi nami a prevádzkovateľmi daných externých služieb. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Spotify nebude priamo ani nepriamo zodpovedná za žiadnu škodu alebo stratu spôsobenú resp. údajne spôsobenú alebo súvisiacu s používaním akéhokoľvek obsahu, tovaru alebo služieb tretích strán alebo v dôsledku spoliehania sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby tretích strán, ktoré sú dostupné na webovej stránke, v online službách alebo zdrojoch tretej strany alebo sú prostredníctvom nich k dispozícii.
 14. Vyššia moc: Spoločnosť Spotify nezodpovedá za žiadne zlyhanie pri plnení svojich povinností v zmysle týchto podmienok, ak k takémuto zlyhaniu dôjde z akejkoľvek príčiny, ktorá je mimo jej primeranej kontroly, okrem iného aj vrátane mechanického, elektronického alebo komunikačného zlyhania alebo zhoršenia kvality.
 15. Úprava: Spoločnosť Spotify si vyhradzuje právo tieto podmienky upraviť alebo inak meniť, pričom vás o takýchto zmenách bude primeraným spôsobom informovať (skôr než nadobudnú účinnosť). Takéto zmeny sa nebudú vzťahovať na žiadny spor medzi vami a spoločnosťou Spotify, pokiaľ k nim došlo pred dátumom, kedy spoločnosť Spotify zverejnila revidované podmienky zahŕňajúce tieto zmeny alebo vás o takýchto zmenách inak informovala. Ďalším prístupom k obsahu určenému iba pre predplatiteľov alebo jeho používaním po zverejnení aktualizovaných podmienok alebo inom upozornení na takéto aktualizované podmienky zo strany spoločnosti Spotify potvrdzujete svoj súhlas s príslušnými zmenami. Ak s aktualizovanými podmienkami nesúhlasíte, musíte zastaviť prístup obsahu určeného iba pre predplatiteľov ukončiť jeho používanie.
 16. Úplná dohoda: Tieto podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi vami a nami v súvislosti so službami a nahrádzajú akúkoľvek predchádzajúcu alebo súčasnú (či už ústnu, písomnú, alebo elektronickú) komunikáciu a návrhy medzi vami a nami v súvislosti so službami.
 17. Oddeliteľnosť: Ak nie je uvedené inak, ak by sa niektoré ustanovenie týchto podmienok predplateného odberu podcastov z akéhokoľvek dôvodu alebo v akomkoľvek rozsahu považovalo za neplatné alebo nevymáhateľné, takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nijako neovplyvní alebo nezruší platnosť alebo vymožiteľnosť zvyšných ustanovení podmienok, pričom uplatňovanie tohto ustanovenia sa bude presadzovať v rozsahu povolenom zákonom.
 18. Zrieknutie sa práv: Ak sa spoločnosti Spotify alebo akejkoľvek oprávnenej tretej strane nepodarí uplatniť tieto podmienky prípadne akéhokoľvek ich ustanovenia, spoločnosť ani oprávnená tretia strana sa tým nijako nezriekajú práva na ich uplatnenie.
 19. Výklad: V týchto podmienkach sa slovo „vrátane“ používa v kombinácii s výrazom „okrem iného“.
 20. Rozhodné právo a jurisdikcie: S výnimkou rozsahu vašich práv, ktoré sa musia riadiť inou platnou legislatívou, sa tieto podmienky budú riadiť a vykladať v zmysle zákonov Spojených štátov amerických (vrátane federálneho zákona o arbitráži) a zákonov štátu New York (Spojené štáty americké), a to bez ohľadu na výber alebo konflikty právnych princípov. Súhlasíte, že prípadný spor vyplývajúci z predmetu týchto podmienok alebo súvisiaci s predmetom týchto podmienok bude podliehať výlučnej jurisdikcii a miestu Južného okresu New York, s výnimkou prípadov, keď vám zákon povoľuje začať konanie na inom súde.
Was this article helpful?