Can't find what you're looking for?

Podmínky pro předplatitele

Disclaimer: Anchor is now part of Spotify for Podcasters.

Předplatitelé na všech trzích kromě USA a Německa

 1. Úvod: Tyto podmínky předplatného podcastů se uzavírají mezi vámi a společností Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Švédsko, registrační číslo 556703-7495 („Spotify“) (dále jen „podmínky“). Při přihlášení k odběru obsahu podcastů určeného pouze pro předplatitele („obsah určený pouze pro předplatitele“) prostřednictvím webových stránek Anchor nebo našich rozhraní API, e-mailových oznámení, aplikací, tlačítek, widgetů, reklamy a dalších služeb (souhrnně „služby“) uzavíráte závaznou smlouvu se společností Spotify a souhlasíte s tím, že se budete řídit podmínkami. Společnost Spotify vám usnadní přístup k obsahu určenému pouze pro předplatitele v souladu s těmito podmínkami. Při přihlášení k odběru obsahu určeného pouze pro předplatitele se také přímo dohodnete s odpovědným poskytovatelem obsahu pouze pro předplatitele („tvůrce“), který vám poskytuje licenci na obsah za zobrazenou částku předplatného v souladu s těmito podmínkami.
 2. Způsobilost: Abyste si mohli předplatit obsah určený pouze pro předplatitele, musíte (a) být ve své provincii, státě, území nebo zemi plnoletí nebo starší (často, ale ne vždy, 18 let), nebo být starší 13 let a mít souhlas rodičů nebo zákonných zástupců s těmito podmínkami vaším i jejich jménem; a (b) být oprávněni uzavřít závaznou smlouvu se společností Spotify, v čemž vám nebrání žádné platné zákony. Také slibujete, že veškeré údaje, které společnosti Spotify poskytnete, jsou pravdivé, přesné a úplné a že to tak zůstane za všech okolností. Společnost Spotify musíte okamžitě informovat o jakékoli změně své způsobilosti k odběru. Společnost Spotify může dle svého vlastního uvážení odmítnout nabízet služby jakékoli osobě nebo subjektu a kdykoli tato kritéria způsobilosti změnit.
 3. Vaše práva k používání obsahu určeného pouze pro předplatitele: Obsah určený pouze pro předplatitele (včetně veškerého textu, grafiky, obrázků, fotografií, zvuku, videí, ilustrací a dalšího obsahu) je majetkem společnosti Spotify nebo jejích poskytovatelů licencí. Udělujeme vám, a to i jménem našich poskytovatelů licencí a tvůrce, omezené, nevýhradní, nepřenosné, dále nelicencovatelné a odvolatelné povolení k osobnímu, nekomerčnímu použití obsahu určeného pouze pro předplatitele. Přístup k obsahu určenému pouze pro předplatitele může být mimo zemi vašeho bydliště omezený nebo nedostupný. Tento přístup zůstává v platnosti, dokud jej neukončíte vy nebo společnost Spotify, a to i jménem tvůrce. Zavazujete se a souhlasíte s tím, že budete obsah určený pouze pro předplatitele používat výhradně pro vlastní osobní, nekomerční účely a že nebudete obsah určený pouze pro předplatitele distribuovat ani předávat dále.
 4. Nákup: Přímo od tvůrce si prostřednictvím služeb zakoupíte předplatné obsahu určeného pouze pro předplatitele („placené předplatné podcastů“), čímž se zavazujete platit tvůrci předplatné předem na měsíční bázi nebo v jiném pravidelném intervalu, který s vámi bude sjednán před nákupem. Cena za placené předplatné podcastů se může čas od času měnit, včetně opakovaných poplatků za předplatné uložených tvůrcem nebo transakčních poplatků uložených poskytovatelem platebních služeb. Na veškeré změny cen budete upozorněni nejméně 15 dní předem a budete mít možnost se změnou ceny souhlasit a pokračovat v předplatném, nebo změnu odmítnout a z placeného předplatného podcastů se odhlásit. Změny cen vstoupí v účinnost na začátku období odběru následujícího po změně cen. S výhradou platných právních předpisů přijmete novou cenu dalším užíváním placeného předplatného podcastů po vstupu změny cen v účinnost. Pokud se změnou ceny nesouhlasíte, máte právo ji odmítnout odhlášením se z placeného odběru před vstupem změny ceny v účinnost.
 5. Platba: Měsíční poplatek za předplatné bude zaplacen přímo na účet tvůrce u poskytovatele platebních služeb třetí strany. Společnost Spotify jedná jako zástupce tvůrce při prodeji předplatného obsahu určeného pouze pro předplatitele, ale nepodílí se na toku finančních prostředků při převodu jakéhokoli poplatku za předplatné od vás k tvůrci. Proto vy jako předplatitel souhlasíte, že budete jednat jako zprostředkovatel srážky příslušných daní, pokud to vyžaduje zákon.
 6. Prodloužení: Vaše předplatné a platba placeného předplatného podcastů se na konci příslušného období předplatného automaticky prodlouží, pokud placené předplatné podcastů před koncem aktuálního období předplatného nezrušíte.
 7. Zrušení: Placené předplatné podcastů můžete kdykoli zrušit podle pokynů, které vám byly poskytnuty při zakoupení placeného předplatného podcastů. Zrušení vstoupí v účinnost den po posledním dni stávajícího období předplatného a nadále již nebudete mít přístup k obsahu určenému pouze pro předplatitele. Za částečné období předplatného nebude poskytnuta žádná náhrada ani kredit. Berete na vědomí, že od tvůrce obdržíte přístup k placenému předplatnému podcastů v místě nákupu. Dále berete na vědomí, že pokud začnete konzumovat obsah určený pouze pro předplatitele do 14 dnů od okamžiku nákupu, nebudete mít právo změnit názor a provést zrušení (nebo požadovat vrácení peněz) podle předpisů pro spotřebitelské smlouvy a souhlasíte s poskytováním obsahu určeného pouze pro předplatitele. Pokud zrušíte obsah určený pouze pro předplatitele během výše uvedeného 14denního období bez konzumace, zaplacené poplatky vám budou vráceny v plné výši.
 8. Potvrzení: Potvrzujete, že:
  1. obsah určený pouze pro předplatitele poskytuje tvůrce, nikoli společnost Spotify; a
  2. společnost Spotify v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nezaručuje četnost, dostupnost nebo kvalitu obsahu určeného pouze pro předplatitele. Veškerý obsah určený pouze pro předplatitele podléhá podmínkám a zásadám obsahu společnosti Spotify a může být odstraněn z důvodu porušení těchto podmínek a zásad. Pokud nejste z jakéhokoli důvodu spokojeni s četností, dostupností nebo kvalitou obsahu určeného pouze pro předplatitele, můžete své předplatné kdykoli zrušit v souladu s výše uvedeným ustanovením o zrušení, a
  3. pokud souhlasíte se zasíláním marketingových sdělení od tvůrce, společnost Spotify bude s tímto tvůrcem sdílet vaše jméno a e-mailovou adresu a společnost Spotify nenese odpovědnost za jednání tvůrce ve vztahu k těmto údajům, včetně marketingových sdělení nebo jiné korespondence zasílané vám tímto tvůrcem nebo jeho jménem, a vylučuje odpovědnost za toto jednání. Tvůrce bude ve vztahu k těmto osobním údajům jednat jako správce údajů (jak je definováno v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/67) a jeho zpracování osobních údajů bude v souladu s jeho zásadami ochrany osobních údajů. Pokud používání služeb vyžaduje, aby společnost Spotify zpracovávala vaše osobní údaje, bude společnost Spotify tyto údaje zpracovávat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Anchor.
 9. Ochranné známky: Název a loga „Anchor“ a „Spotify“ jsou ochranné známky a značky služby nebo značky společnosti Spotify (souhrnně „ochranné známky společnosti Spotify“). Ostatní názvy a loga společností, produktů a služeb používané a zobrazené prostřednictvím služeb mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb příslušných vlastníků, kteří mohou nebo nemusí podporovat společnost Spotify nebo k ní být přidruženi nebo s ní být spojeni. Žádné ustanovení těchto podmínek ani služeb by nemělo být vykládáno tak, že implicitně, zprostředkovaně nebo jinak uděluje jakoukoli licenci nebo právo na používání jakýchkoli ochranných známek společnosti Spotify zobrazených ve službách bez předchozího písemného souhlasu společnosti Spotify, a to v každém jednotlivém případě. Veškerý goodwill vytvořený používáním ochranných známek společnosti Spotify bude sloužit výhradně společnosti Spotify.
 10. Pozastavení a ukončení. Tyto podmínky se na vás budou nadále vztahovat, dokud je vy (např. v důsledku zrušení podle výše uvedené části 7) nebo společnost Spotify neukončíte. Společnost Spotify může tyto podmínky kdykoli vypovědět nebo pozastavit váš přístup ke službě, pokud se domníváme, že jste porušili některou z těchto podmínek, pokud přestaneme službu nebo jakoukoli její podstatnou část poskytovat, a to na základě upozornění zaslaného s dostatečným předstihem, nebo tak, jak to považujeme za nezbytné k dodržení platných právních předpisů. Pokud vy nebo společnost Spotify tyto podmínky vypovíte nebo pokud společnost Spotify pozastaví váš přístup ke službě, souhlasíte s tím, že vůči vám společnost Spotify nebude mít žádnou odpovědnost ani povinnost, a to s výhradou platných právních předpisů, a (není-li v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak) nevrátí vám žádné uhrazené částky. Všechna ustanovení těchto podmínek, která by měla ze své podstaty zůstat v platnosti i po ukončení, zůstanou v platnosti i po ukončení, mimo jiné včetně části 9, 10, 12, 13, 19, 20 a 21.
 11. Záruka: V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony:
  1. Společnost Spotify s vámi nemá žádný zvláštní vztah ani vůči vám nemá fiduciární povinnost;
  2. zprošťujete společnost Spotify veškeré odpovědnosti za to, že jste prostřednictvím služeb získali nebo nezískali obsah. Společnost Spotify nečiní žádná prohlášení ohledně obsahu obsaženého ve službách nebo přístupného prostřednictvím služeb a dále nenese odpovědnost za správnost, dodržování autorských práv nebo zákonnost materiálu nebo obsahu obsaženého ve službách nebo přístupného prostřednictvím služeb; a
  3. společnost Spotify bude poskytovat služby s vynaložením přiměřené péče a dovednosti, avšak s výhradou, že služby jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“, „JAK JSOU K DISPOZICI“ a bez záruk jakéhokoli druhu, výslovných, zákonných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk vlastnictví, neporušování práv, uspokojivé kvality a vhodnosti pro určitý účel, jakož i jakýchkoli záruk vyplývajících z průběhu plnění nebo obchodních zvyklostí, které jsou výslovně vyloučeny. Společnost Spotify a její přidružené společnosti a jejich vedoucí pracovníci, ředitelé, akcionáři, zaměstnanci, zástupci, dodavatelé, partneři a poskytovatelé obsahu třetích stran, ani jejich případní nástupci nebo postupníci nezaručují a výslovně se zříkají toho, že: (i) služby budou bezpečné nebo dostupné v určitém čase nebo na určitém místě; (ii) jakékoli vady nebo chyby budou odstraněny; (iii) služby neobsahují viry ani jiné škodlivé součásti; nebo (iv) výsledky používání služeb budou splňovat vaše požadavky. Služby používáte na své vlastní riziko.
 12. Omezení odpovědnosti: V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy:
  1. Souhlasíte s tím, že vaším jediným a výhradním opravným prostředkem v případě jakýchkoli problémů nebo nespokojenosti se službami je přestat služby používat. Souhlasíte s tím, že společnost Spotify nemá žádnou povinnost ani odpovědnost související se službami třetích stran nebo z nich vyplývající, poskytnutými prostřednictvím služeb nebo v souvislosti se službami; a
  2. společnost Spotify a její přidružené společnosti, její představitelé, ředitelé, akcionáři, zaměstnanci, zástupci, dodavatelé, partneři nebo poskytovatelé licencí třetích stran a jejich nástupci nebo postupníci v žádném případě nenesou odpovědnost za (1) jakékoli nepřímé, zvláštní, náhodné, sankční, exemplární nebo následné škody, (2) jakoukoli ztrátu používání, dat, podnikání nebo zisků (přímou nebo nepřímou), ve všech případech vyplývajících z používání služeb nebo nemožnosti používat služby nebo služby třetích stran, bez ohledu na právní teorii, bez ohledu na to, zda byla společnost Spotify na možnost těchto škod upozorněna, a to i v případě, že nápravné opatření nesplní svůj základní účel; nebo (3) souhrnnou odpovědnost za všechny nároky týkající se služeb, které jsou vyšší než částky, které jste zaplatili podle této smlouvy během předchozích dvanácti dotyčných měsíců. Žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti Spotify za podvod, podvodné uvedení v omyl, smrt nebo zranění osob způsobené nedbalostí, ani žádnou jinou odpovědnost, kterou nelze podle platných zákonů omezit ani vyloučit.
 13. Služby třetích stran: Služby vám mohou povolit připojení k jiným webovým stránkám, online službám nebo zdrojům a jiné webové stránky, online služby nebo zdroje mohou obsahovat odkazy na služby. Když přistupujete ke zdrojům třetích stran, činíte tak na vlastní riziko. Tyto další zdroje nejsou pod kontrolou společnosti Spotify a vy berete na vědomí, že společnost Spotify nenese odpovědnost za obsah, funkce, přesnost, zákonnost, vhodnost nebo jakýkoli jiný aspekt těchto webových stránek nebo zdrojů. Zahrnutí jakéhokoli takového odkazu neznamená naše schválení nebo jakékoli spojení mezi námi a jejich provozovateli. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Spotify nebude přímo ani nepřímo odpovědná za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo domněle způsobené použitím takového obsahu třetích stran, zboží nebo služeb dostupných na webových stránkách, online služeb nebo zdrojů třetích stran nebo prostřednictvím těchto webových stránek nebo spoléháním se na ně.
 14. Vyšší moc: Společnost Spotify nenese odpovědnost za jakékoli neplnění svých závazků podle této smlouvy, pokud je takové neplnění způsobeno příčinou mimo její přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně mechanické, elektronické nebo komunikační závady nebo zhoršení kvality.
 15. Změna: Společnost Spotify si vyhrazuje právo tyto podmínky upravit nebo jinak změnit oznámením těchto změn jakýmkoli přiměřeným způsobem (před jejich účinností). Takové změny se nebudou vztahovat na žádné spory mezi vámi a společností Spotify, které vznikly před datem, kdy společnost Spotify zveřejnila revidované podmínky zahrnující tyto změny, nebo před datem, kdy jsme vás o takových změnách jiným způsobem informovali. Váš pokračující přístup k obsahu určenému pouze pro předplatitele nebo jeho používání poté, co společnost Spotify zveřejní aktualizované podmínky nebo poskytne jiné oznámení o těchto aktualizovaných podmínkách, potvrzuje váš souhlas s těmito změnami. Pokud s aktualizovanými podmínkami nesouhlasíte, musíte k obsahu určenému pouze pro předplatitele přestat přistupovat a musíte jej přestat používat.
 16. Celá smlouva: Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a námi týkající se služeb a nahrazují veškerá předchozí nebo současná sdělení a návrhy (ústní, písemné nebo elektronické) mezi vámi a námi týkající se služeb.
 17. Oddělitelnost: Není-li uvedeno jinak, platí, že pokud bude z jakéhokoli důvodu a v jakémkoli rozsahu uznáno kterékoli ustanovení těchto podmínek předplatného podcastů neplatným nebo nevymahatelným, nesmí tato neplatnost nebo nevymahatelnost žádným způsobem ovlivnit ani znemožnit platnost či vymahatelnost zbývajících ustanovení podmínek, a uplatnění daného ustanovení se bude vymáhat v rozsahu povoleném právními předpisy.
 18. Zřeknutí se:Pokud společnost Spotify nebo jakákoli třetí strana, která je oprávněnou osobou, tyto podmínky nebo jakékoli jejich ustanovení nebude vymáhat, nezbavuje to společnost Spotify nebo příslušnou třetí stranu, která je oprávněnou osobou, práva tak učinit.
 19. Výklad: Pro účely těchto podmínek se bude mít za to, že po slovech „zahrnovat“ a „včetně“ a všech jejich dalších variantách bude následovat fráze „bez omezení“.
 20. Rozhodné právo a jurisdikce: S výjimkou případů, kdy máte práva, která se musí řídit jiným platným právem, se tyto podmínky řídí zákony Spojených států amerických (včetně federálního rozhodčího práva) a státu New York ve Spojených státech amerických a budou vykládány v souladu s nimi, a to bez ohledu na volbu nebo konflikty právních zásad. S výjimkou případů, kdy vám zákon umožňuje zahájit řízení u jiného soudu, souhlasíte s tím, že jakýkoli spor vyplývající z předmětu těchto podmínek nebo související s ním bude podléhat výlučné jurisdikci a místu konání v jižním okresu New Yorku.
Was this article helpful?