Can't find what you're looking for?

Условия за абонати

Disclaimer: Anchor is now part of Spotify for Podcasters.

Абонати на всички пазари с изключение на САЩ и Германия

 1. Въведение: Настоящите Условия за Платен абонамент за Подкаст са между Вас и Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Швеция, регистриран номер 556703-7495 („Spotify“) („Условията“). Когато се абонирате за подкаст съдържание само за абонати („Съдържание само за абонати“) чрез уебсайтовете на Anchor или нашите API, известия по имейл, приложения, бутони, джаджи, реклами и други услуги (наричани заедно „Услуги“), Вие влизате в обвързващо споразумение със Spotify и се съгласявате да бъдете обвързани с Условията. Spotify ще улесни достъпа Ви до Съдържанието само за абонати в съответствие с настоящите Условия. Когато се абонирате за Съдържание само за абонати, Вие също така сключвате директно споразумение с отговорния доставчик на Съдържанието само за абонати („Създател“), който Ви лицензира съдържанието срещу показаната абонаментна такса в съответствие с настоящите Условия.
 2. Допустимост: За да се абонирате за Съдържание само за абонати, трябва (а) да сте навършили пълнолетие във Вашата провинция, щат, територия или държава (често, но не винаги, 18 години) или да сте навършили 13 години или повече и Вашият родител или законен настойник да бъде съгласен с тези Условия от Ваше и негово име; и (б) да имате правомощието да сключвате обвързващ договор със Spotify и да не Ви е забранено да направите това съгласно приложимите закони. Вие също така гарантирате, че всяка информация, която предоставяте на Spotify, е вярна, точна и пълна, и се съгласявате да я запазите по този начин по всяко време. Трябва незабавно да уведомите Spotify за всяка промяна във Вашето право да се абонирате. Spotify може по свое усмотрение да откаже да предложи Услугите на което и да е физическо или юридическо лице и да промени тези критерии за допустимост по всяко време.
 3. Вашите права да използвате Съдържанието само за абонати: Съдържанието само за абонати (включително всички текстове, графики, изображения, снимки, аудио, видео, илюстрации и друго съдържание) е собственост на Spotify или на лицензодателите на Spotify. Ние Ви предоставяме, включително от името на нашите лицензодатели и Създателя, ограничено, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на подлицензиране и отменяемо разрешение за лично, некомерсиално използване на Съдържанието само за абонати. Достъпът до Съдържанието само за абонати може да бъде ограничен или неналичен извън държавата Ви на пребиваване. Този достъп остава в сила докато и освен ако не бъде прекратен от Вас или от Spotify, включително от името на Създателя. Вие гарантирате и се съгласявате, че използвате Съдържанието само за абонати за Ваша лична, некомерсиална употреба и че няма да разпространявате или прехвърляте Съдържанието само за абонати.
 4. Покупка: Вие купувате директно от Създателя абонамент за Съдържанието само за абонати („Платен абонамент за Подкаст“) чрез Услугите, което Ви задължава да плащате на Създателя предварително абонаментна такса на месечна база или друг периодичен интервал, договорен с Вас преди Вашата покупка. Цената за Платения абонамент за Подкаст може да подлежи на периодична промяна, включително периодични абонаментни такси, наложени от Създателя, или такси за трансакции, наложени от доставчика на платежни услуги. Ще бъдете уведомени за всякакви промени в цената най-малко 15 дни предварително и ще имате избор да се съгласите с промяната на цената и да продължите абонамента си или да отхвърлите промяната и да се отпишете от Платения абонамент за Подкаст. Промените в цените ще влязат в сила в началото на следващия абонаментен период след датата на промяната на цената. Съгласно приложимото законодателство Вие приемате новата цена, като продължите да използвате Платения абонамент за Подкаст, след като промяната на цената влезе в сила. Ако не сте съгласни с промяна на цената, имате правото да отхвърлите промяната, като се отпишете от Платения абонамент преди влизането в сила на промяната на цената.
 5. Плащане: Месечната абонаментна такса ще бъде плащана директно в сметката на Създателя през доставчик на платежни услуги от трета страна. Spotify действа като агент за Създателя при продажбата на абонаменти за Съдържанието само за абонати, но не участва в потока на средства при прехвърлянето на каквато и да е абонаментна такса от Вас към Създателя. Като такъв, Вие като абонат се съгласявате да действате като агент по удържане на приложимите данъци, когато това се изисква от закона.
 6. Подновяване: Вашият абонамент и плащането на Платения абонамент за Подкаст ще се подновяват автоматично в края на приложимия период на абонамент, освен ако не анулирате своя Платен абонамент за Подкаст преди края на текущия период за абонамент.
 7. Анулиране: Можете да анулирате своя Платен абонамент за Подкаст по всяко време, като следвате инструкциите, предоставени Ви при закупуване на Вашия Платен абонамент за Подкаст. Анулирането ще влезе в сила в деня след последния ден от текущия абонаментен период и вече няма да имате достъп до Съдържанието само за абонати. Няма да бъде предоставено възстановяване или кредит за частичен период на абонамент. Вие потвърждавате, че ще получите достъп от Създателя до Платения абонамент за Подкаст в момента на покупката. Освен това потвърждавате, че ако започнете да използвате Съдържанието само за абонати в рамките на 14 дни след момента на покупката, няма да имате право да промените решението си и да отмените (или да поискате възстановяване на сума) съгласно Разпоредбите за потребителски договори, и се съгласявате с предоставянето на Съдържание само за абонати. Ако анулирате, без да използвате Съдържанието само за абонати, в рамките на 14-дневния период по-горе, ще получите пълно възстановяване на платените такси.
 8. Потвърждение: Вие потвърждавате, че:
  1. Съдържанието само за абонати се предоставя от Създателя, а не от Spotify; и
  2. До най-пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, Spotify не гарантира честотата, наличността или качеството на Съдържанието само за абонати. Цялото Съдържание само за абонати е предмет на условията и правилата за съдържание на Spotify и може да бъде премахнато при нарушаване на тези условия и правила. Ако по някакъв начин не сте доволни от честотата, наличността или качеството на Съдържанието само за абонати, можете да анулирате абонамента си по всяко време в съответствие с разпоредбата за Анулиране по-горе; и
  3. Ако се съгласите да получавате маркетингови комуникации от Създателя, Spotify ще сподели Вашето име и имейл адрес с този Създател и Spotify не носи отговорност и изключва отговорността за поведението на Създателя по отношение на тези данни, включително всякакви маркетингови комуникации или друга кореспонденция, изпратена до Вас от или от името на този Създател. Създателят ще действа като администратор на данни (както е определено от Общия регламент на ЕС за защита на данните 2016/67) по отношение на тези лични данни и обработката на лични данни от негова страна ще бъде в съответствие с неговата Политика за поверителност. Доколкото използването на Услугите изисква от Spotify да обработва Вашите лични данни, Spotify ще обработва тези данни в съответствие с Политиката за поверителност на Anchor.
 9. Търговски марки: Името и логото на „Anchor“ и „Spotify“ са търговски марки и марки на услуги или идентификатори на марката на Spotify (наричани заедно „Търговските марки на Spotify“). Други имена и лога на компании, продукти и услуги, използвани и показани чрез Услугите, може да са търговски марки или марки на услуги на съответните им собственици, които могат или не могат да подкрепят или да са свързани, или да се числят към Spotify. Нищо в настоящите Условия или Услугите не трябва да се тълкува като предоставяне, косвено, на принципа estoppel или по друг начин, какъвто и да е лиценз или право за използване на която и да е от търговските марки на Spotify, показани в Услугите, без предварителното писмено разрешение на Spotify във всеки един от случаите. Цялата репутация, генерирана от използването на Търговските марки на Spotify, ще бъде в изключителна полза на Spotify.
 10. Спиране и прекратяване. Тези Условия ще продължат да се прилагат за Вас, докато не бъдат прекратени или от Вас (например в резултат на анулирането Ви съгласно раздел 7 по-горе), или от Spotify. Spotify може да прекрати настоящите Условия или да спре достъпа Ви до Услугата по всяко време, ако смятаме, че сте нарушили някое от тези Условия, ако спрем да предоставяме Услугата или който и да е съществен компонент от него, чрез разумно предизвестие до Вас, или по наша преценка при необходимост от спазване на приложимия закон. Ако Вие или Spotify прекратите настоящите Условия или ако Spotify преустанови достъпа Ви до Услугата, Вие се съгласявате, че Spotify, при спазване на приложимите закони, няма да носи задължение или отговорност към Вас и (с изключение на изрично предвиденото в тези Условия) Spotify няма да възстановява суми, които вече сте платили. Всички клаузи на настоящите Условия, които по своето естество би трябвало да се запазят при прекратяване, ще останат в сила при прекратяване, включително, без ограничение, Раздели 9, 10, 12, 13, 19, 20 и 21.
 11. Гаранция: В максимална степен, разрешена от приложимото законодателство:
  1. Spotify няма специални отношения с Вас или фидуциарни задължения към Вас;
  2. Вие освобождавате Spotify от всякаква отговорност за това, че сте придобили или не сте придобили съдържание чрез Услугите. Spotify не прави изявления относно каквото и да е съдържание, съдържащо се в Услугите или до което се осъществява достъп чрез Услугите, и Spotify няма да носи отговорност за точността, спазването на авторските права или законността на материала или съдържанието, съдържащи се в Услугите или достъпни чрез Услугите; и
  3. Spotify ще предоставя Услугите с нужните грижа и умения, но при условие, че Услугите се предоставят „КАКТО СА“, „КАКТО СА НАЛИЧНИ“ и без гаранция от какъвто и да е вид, изрична, законова или подразбираща се, включително, но не само, косвените гаранции за собственост, ненарушение, задоволително качество и годност за конкретна цел, както и всякакви гаранции, произтичащи от какъвто и да е начин на изпълнение или използване на търговия, всички от които изрично са отхвърлени. Spotify и нейните филиали, както и техните длъжностни лица, директори, акционери, служители, агенти, доставчици, партньори и доставчици на съдържание от трети страни, както и всякакви наследници или правоприемници, не гарантират и изрично отхвърлят, че: (i) Услугите ще бъдат сигурни или на разположение по всяко конкретно време или място; (ii) всички дефекти или грешки ще бъдат коригирани; (iii) Услугите не съдържат вируси или други вредни компоненти; или (iv) резултатите от използването на Услугите ще отговарят на Вашите изисквания. Използването на Услугите от Ваша страна е единствено на Ваш собствен риск.
 12. Ограничаване на отговорността: В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство:
  1. Вие се съгласявате, че Вашето единствено и изключително средство за защита от проблеми или неудовлетвореност от Услугите е да спрете да използвате Услугите. Вие се съгласявате, че Spotify няма задължения или отговорности, произтичащи от или свързани с услуги на трети страни, предоставени чрез или във връзка с Услугите; и
  2. в никакъв случай Spotify и нейните филиали, както и нейните и техните длъжностни лица, директори, акционери, служители, агенти, доставчици, партньори или трети страни лицензодатели, както и всички наследници или правоприемници, няма да носят отговорност за (1) всякакви косвени, специални, инцидентни, наказателни, примерни или последващи щети; (2) всяка загуба на използване, данни, бизнес или печалби (независимо дали пряка или непряка), във всички случаи, произтичащи от използването или невъзможността за използване на Услугите или услугите на трети страни, независимо от правната теория, без оглед на това дали Spotify е била предупредена за възможността от тези щети и дори ако правните средства за защита не успеят да постигнат основната си цел; или (3) обща отговорност за всички искове, свързани с Услугите, повече от сумите, платени от Вас по настоящото Споразумение през въпросните предходни дванадесет месеца; Нищо в Условията не премахва или ограничава отговорността на Spotify за измама, измамно подвеждане, смърт или телесна повреда, причинени от небрежност, каквато и да е друга отговорност, която не може да бъде ограничена или изключена съгласно приложимото законодателство.
 13. Услуги на трети страни: Услугите може да Ви позволят да правите връзки към други уебсайтове, онлайн услуги или ресурси, а други уебсайтове, онлайн услуги или ресурси може да съдържат връзки към Услугите. Когато имате достъп до ресурси на трети страни, правите това на свой собствен риск. Тези други ресурси не са под контрола на Spotify и Вие потвърждавате, че Spotify не носи отговорност за съдържанието, функциите, точността, законността, съответствието или какъвто и да е друг аспект на такива уебсайтове или ресурси. Включването на каквато и да е такава връзка не означава нашето одобрение или някаква връзка между нас и техните оператори. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че Spotify няма да носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги на трети страни на или чрез такъв уебсайт, онлайн услуга или ресурс на трета страна.
 14. Форсмажорни обстоятелства: Spotify няма да носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящото споразумение, когато това неизпълнение е резултат от причина извън нейния разумен контрол, включително, но без ограничение, механична, електронна или комуникационна повреда или срив.
 15. Модификация: Spotify си запазва правото да модифицира или по друг начин да променя тези Условия, като Ви уведомява за такива промени по всякакви разумни начини (преди те да влязат в сила). Такива промени няма да се отнасят за спорове между Вас и Spotify, възникнали преди датата, на която Spotify е публикувала ревизираните Условия, включващи такива промени, или по друг начин като сме Ви уведомили за такива промени. Вашият непрекъснат достъп до или използване на Съдържанието само за абонати, след като Spotify публикува актуализираните Условия или предостави друго известие за такива актуализирани Условия, ще потвърди, че приемате промените. Ако не сте съгласни с актуализираните Условия, трябва да спрете достъпа до и използването на Съдържанието само за абонати.
 16. Цялостно споразумение: Тези Условия представляват цялото споразумение между Вас и нас по отношение на Услугите и заменят всички предишни или актуални комуникации и предложения (независимо дали устни, писмени или електронни) между Вас и нас по отношение на Услугите.
 17. Делимост: Освен ако не е посочено друго, ако някоя клауза от настоящите Условия за Платен абонамент за Подкаст бъде обявена за невалидна или неприложима по каквато и да е причина или до каквато и да е степен, такава недействителност или приложимост по никакъв начин няма да засегне или направи невалидни или неприложими останалите разпоредби на Условията, и прилагането на тази разпоредба ще се изпълнява до степента, разрешена от закона.
 18. Отказ от право: Всяко неспазване от Spotify или бенефициент от трета страна да приложи тези Условия или която и да е разпоредба от тях не отменя правото на Spotify или приложимата трета страна бенефициент да го направи.
 19. Тълкуване: Както са използвани в тези Условия, думите „включва“ и „включително“ и техните вариации ще се считат за последвани от думите „без ограничение“.
 20. Прилагащо законодателство и юрисдикции: Освен доколкото имате права, които се изисква да се уреждат от друго приложимо законодателство, настоящите Условия ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Съединените щати (включително федералното арбитражно право) и щата Ню Йорк, Съединени американски щати, без оглед на принципите на избор или конфликт на закони. Освен доколкото законът Ви позволява да завеждате дело в друг съд, Вие се съгласявате, че всеки спор, произтичащ от или свързан с предмета на настоящите Условия, ще бъде предмет на изключителната юрисдикция и място на Южния окръг на Ню Йорк.
Was this article helpful?