Can't find what you're looking for?

Abonnementsvilkår

Disclaimer: Anchor is now part of Spotify for Podcasters.

Abonnenter i alle markeder unntatt USA og Tyskland

 1. Introduksjon: Disse abonnementsvilkårene for betalte podkast-abonnementer er mellom deg og Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Sverige, registrert nummer 556703-7495 («Spotify») («Vilkår»). Når du abonnerer på abonnementsbeskyttet podkast-innhold («Abonnementsbeskyttet innhold») via Anchor-nettsteder, API-er, e-postvarsler, programmer, knapper, widgets, annonser og andre tjenester fra oss (samlet kalt «Tjenester»), inngår du en bindende avtale med Spotify og godtar å være bundet av vilkårene. Spotify vil legge til rette for din tilgang til det abonnementsbeskyttede innholdet i samsvar med disse vilkårene. Når du abonnerer på abonnementsbeskyttet innhold, inngår du også en direkte avtale med den ansvarlige leverandøren av det abonnementsbeskyttede innholdet («Skaperen») som lisensierer innholdet til deg for det viste abonnementsgebyret i samsvar med disse vilkårene.
 2. Kvalifikasjonskriterier: For å abonnere på abonnementsbeskyttet innhold, må du (a) være over myndighetsalderen i provinsen, staten, territoriet eller landet du bor i (ofte, men ikke alltid, 18 år), eller være 13 år eller eldre og få foreldre eller verge til å samtykke til disse vilkårene på dine og deres vegne, og (b) har rett til å inngå en bindende kontrakt med Spotify og ikke være utestengt fra å gjøre det i henhold til gjeldende lover. Du lover også at all informasjon du oppgir til Spotify er sann, nøyaktig og fullstendig, og du samtykker i å holde den oppdatert til enhver tid. Du må varsle Spotify umiddelbart om eventuelle endringer i henhold til om du kvalifiserer deg til å abonnere. Spotify kan, etter eget skjønn, nekte å tilby tjenestene til enhver person eller enhet og endre disse kvalifikasjonskriteriene når som helst.
 3. Dine rettigheter til å bruke abonnementsbeskyttet innhold: Det abonnementsbeskyttede innholdet (inkludert all tekst, grafikk, bilder, fotografier, lyd, video, illustrasjoner og annet innhold) tilhører Spotify eller Spotify sine lisensgivere. Vi gir deg, inkludert på vegne av våre lisensgivere og skaperen, en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar og tilbakekallelig tillatelse til å gjøre bruk av det abonnementsbeskyttede innholdet på en personlig og ikke-kommersiell måte. Tilgang til det abonnementsbeskyttede innholdet kan være begrenset eller utilgjengelig utenfor landet du bor i. Denne tilgangen skal forbli i kraft frem til, og med mindre den avsluttes av deg eller av Spotify, inkludert på vegne av skaperen. Du lover og samtykker i at du bruker det abonnementsbeskyttede innholdet til egen personlig, ikke-kommersielt bruk, og at du ikke vil redistribuere eller overføre det abonnementsbeskyttede innholdet.
 4. Kjøp: Du kjøper et abonnement for det abonnementsbeskyttede innholdet («Betalt podkast-abonnement») direkte fra skaperen via tjenestene, og forplikter deg til å betale skaperen et abonnementsgebyr på forhånd på månedlig basis, eller et annet regelmessig intervall som er avtalt med deg før kjøpet. Prisen på det betalte podkast-abonnementet kan endres fra tid til annen, inkludert faste abonnementsavgifter pålagt av skaperen eller transaksjonsgebyrer pålagt av betalingstjenesteleverandøren. Du vil bli varslet om eventuelle prisendringer minst 15 dager på forhånd og gitt valget om å godta prisendringen og fortsette abonnementet eller å avvise endringen og si opp det betalte podkast-abonnementet. Prisendringer vil gjelde fra begynnelsen av neste abonnementsperiode etter datoen for prisendringen. I henhold til gjeldende lov, godtar du den nye prisen ved å fortsette å bruke det betalte podkast-abonnementet etter at prisendringen trer i kraft. Dersom du ikke godtar prisendringen, kan du forkaste endringen ved å si opp det betalte abonnementet før prisendringen trer i kraft.
 5. Betaling: Den månedlige abonnementsavgiften betales direkte til skaperens konto via en tredjeparts betalingstjenesteleverandør. Spotify fungerer som agent for skaperen i å selge abonnementer for abonnementsbeskyttet innhold, men tar ikke del i utvekslingen av midler i overføringen av abonnementsavgifter fra deg til skaperen. Som sådan samtykker du som abonnent til å fungere som ansvarlig for forskuddstrekk på gjeldende avgifter når det kreves av loven.
 6. Fornyelse: Abonnementet og betalingen av det betalte podkast-abonnementet fornyes automatisk ved slutten av gjeldende abonnementsperiode, med mindre du avbryter det betalte podkast-abonnementet før slutten av den daværende gjeldende abonnementsperioden.
 7. Oppsigelse: Du kan når som helst si opp ditt betalte podkast-abonnement ved å følge instruksjonene som gis til deg ved kjøp av ditt betalte podkast-abonnement. Oppsigelsen vil tre i kraft dagen etter den siste dagen i gjeldende abonnementsperiode, og du mister tilgang til det abonnementsbeskyttede innholdet. Ingen refusjon eller kreditt vil bli gitt for noen delvis abonnementsperiode. Du erkjenner at du vil motta tilgang fra skaperen til det betalte podkast-abonnementet på kjøpstidspunktet. Du erkjenner videre at hvis du begynner å bruke abonnementsbeskyttet innhold innen 14 dager etter kjøpsdatoen, har du ingen rett til å ombestemme deg og avbryte (eller kreve refusjon) i henhold til Consumer Contracts Regulations, og du samtykker i bestemmelsen av abonnementsbeskyttet innhold. Hvis du sier opp uten å ha brukt noe av det abonnementsbeskyttede innholdet innen perioden på 14-dager som nevnt ovenfor, vil du motta full refusjon av de betalte kostnadene.
 8. Erkjennelser: Du erkjenner at:
  1. Abonnementsbeskyttet innhold leveres av skaperen og ikke av Spotify, og
  2. i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, garanterer ikke Spotify frekvensen, tilgjengelighet eller kvalitet til det abonnementsbeskyttede innholdet. Alt abonnementsbeskyttet innhold er underlagt Spotifys vilkår for innhold og kan fjernes for brudd på disse vilkårene. Hvis du på noen måte er misfornøyd med frekvensen, tilgjengeligheten eller kvaliteten til det abonnementsbeskyttede innholdet, kan du når som helst si opp abonnementet i samsvar med oppsigelsesbestemmelsen ovenfor, og
  3. hvis du samtykker i å motta markedsføringskommunikasjon fra en skaper, vil Spotify dele navnet ditt og e-postadressen din med denne skaperen, og Spotify er ikke ansvarlig for, og fraskriver seg ansvar for, skaperens oppførsel med hensyn til disse dataene, inkludert all markedsføringskommunikasjon eller annen korrespondanse som sendes til deg av eller på vegne av den bestemte skaperen. Skaperen vil fungere som behandlingsansvarlig for opplysninger (som definert av EUs personvernforordning 2016/67) med hensyn til de personopplysningene, og deres behandling av personopplysninger skal være i samsvar med deres personvernserklæring. I den grad bruk av tjenestene krever at Spotify behandler dine personlige opplysninger, vil Spotify behandle slike data i samsvar med Anchors personvernserklæring.
 9. Varemerker: «Anchor»- og «Spotify»-navnene og -logoene er varemerker og tjenester eller merkeidentifikatorens varemerker for Spotify (samlet kalt «Spotify-varemerkene»). Andre selskaps-, produkt- og tjenestenavn og logoer som brukes og vises via tjenestene, kan være varemerker eller servicemerker for sine respektive eiere som kan eller ikke kan hende støtter, er i partnerskap med eller er tilknyttet Spotify. Ingenting i disse vilkårene eller tjenestene skal tolkes som å gi, ved implikasjon, estoppel (motstridning av etablert sannhet) eller på annen måte, noen lisens eller rett til å bruke noen av Spotify-varemerkene som vises på tjenestene, uten at Spotify har gitt skriftlig tillatelse på forhånd i hvert tilfelle. All merverdi som oppstår fra bruk av Spotify-varemerker skal være til Spotifys eksklusive fordel.
 10. Suspensjon og avslutning. Disse vilkårene vil fortsette å gjelde for deg inntil den sies opp av deg (f.eks. som et resultat av oppsigelsen din i henhold til avsnitt 7 ovenfor) eller av Spotify. Spotify kan avslutte disse vilkårene eller stoppe din tilgang til tjenesten når som helst dersom vi tror at du har brutt noen av disse vilkårene, hvis vi slutter å levere tjenesten eller enhver vesentlig del av denne med rimelig varsel til deg, eller som vi mener er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning. Hvis du eller Spotify avslutter disse vilkårene, eller hvis Spotify stopper din tilgang til tjenesten, godtar du at Spotify i henhold til gjeldende lovgivning ikke har noe ansvar overfor deg, og Spotify vil ikke (bortsett fra der det er uttrykkelig nevnt i disse vilkårene) refundere beløp du allerede har betalt. Alle bestemmelser i disse vilkårene som etter deres art skal overleve avslutning, vil overleve avslutning, inkludert, uten begrensning, avsnitt 9, 10, 12, 13, 19, 20 og 21.
 11. Garanti: I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov:
  1. Spotify har ikke noe spesielt forhold til deg eller bemyndiget overfor deg,
  2. du fritar Spotify fra alt ansvar for at du har ervervet eller ikke ervervet innhold gjennom tjenestene. Spotify gir ingen representasjoner om innhold som finnes i eller som er tilgjengelig gjennom tjenestene, og Spotify er ikke ansvarlig for nøyaktigheten, overholdelse av opphavsrett eller lovligheten av materiale eller innhold som finnes i eller er tilgjengelig gjennom tjenestene, og
  3. Spotify vil gi tjenestene med rimelig forsiktighet og dyktighet, men underlagt det, leveres tjenestene «SOM DE ER», «SOM TILGJENGELIGE» og uten garanti av noe slag, uttrykt, lovfestet eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om tittel, ikke-krenkelse, tilfredsstillende kvalitet og egnethet for et bestemt formål, og eventuelle garantier underforstått av noen form for ytelse eller bruk av handel, hvorav alle er uttrykkelig fraskrevet. Spotify og dets tilknyttede selskaper, og deres ledere, styremedlemmer, aksjonærer, ansatte, agenter, leverandører, partnere og tredjeparts innholdsleverandører, og eventuelle etterfølgere eller tildelere, garanterer ikke og fraskriver seg uttrykkelig at: (i) Tjenestene vil være sikre eller tilgjengelige på et bestemt tidspunkt eller sted, (ii) eventuelle feil vil bli korrigert, (iii) Tjenestene er fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller (iv) resultatene av å bruke tjenestene vil oppfylle dine krav. Din bruk av tjenestene skjer utelukkende på egen risiko.
 12. Ansvarsbegrensning: I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov:
  1. Du samtykker i at ditt eneste og eksklusive botemiddel for eventuelle problemer eller misnøye med tjenestene er å slutte å bruke tjenestene. Du samtykker i at Spotify ikke har noen forpliktelse eller ansvar som følge av eller relatert til tredjepartstjenester som er gjort tilgjengelig gjennom eller i forbindelse med tjenestene, og
  2. ikke under noen omstendigheter vil Spotify og dets tilknyttede selskaper, og dets og deres ledere, styremedlemmer, aksjonærer, ansatte, agenter, leverandører, partnere eller tredjeparts lisensgivere, og eventuelle etterfølgere eller tildelinger, være ansvarlige for (1) enhver indirekte-, spesiell-, tilfeldig-, straffende-, eksemplarisk-, eller følgeskade, (2) ethvert tap av bruk, data, virksomhet eller fortjeneste (enten direkte eller indirekte), i alle tilfeller som oppstår som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke tjenestene, eller tredjepartstjenester, uavhengig av juridisk teori, uten hensyn til om Spotify har blitt advart om muligheten for disse skadene, og selv om et botemiddel svikter sitt essensielle formål, eller (3) samlet ansvar for alle krav knyttet til tjenestene mer enn beløpene du har betalt i henhold til denne avtalen i løpet av de siste tolv månedene det gjelder.
  3. Ingenting i vilkårene fjerner eller begrenser Spotifys ansvar for svindel, uredelig feilfremstilling, død eller personskade forårsaket av uaktsomhet eller ethvert annet ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes i henhold til gjeldende lov.
 13. Tredjepartstjenester: Tjenestene kan tillate deg å koble til andre nettsteder, nettbaserte tjenester eller -ressurser, og andre nettsteder, nettbaserte tjenester eller -ressurser kan inneholde koblinger til tjenestene. Når du bruker tredjepartsressurser, gjør du det på egen risiko. Disse andre ressursene er ikke under Spotifys kontroll, og du erkjenner at Spotify ikke er ansvarlig for innholdet, funksjonene, nøyaktigheten, lovligheten, hensiktsmessigheten eller andre aspekter ved slike nettsteder eller ressurser. Inkludering av en slik kobling innebærer ikke vår tilslutning eller noen tilknytning mellom oss og deres operatører. Du erkjenner og godtar at vi ikke vil være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt tredjepartsinnhold, -varer eller -tjenester som er tilgjengelige på eller gjennom slike tredjepartsnettsteder, -nettjenester eller -ressurser.
 14. Force majeure: Spotify vil ikke være ansvarlig for manglende overholdelse av forpliktelsene i denne avtalen, der slike feil skyldes noen årsak utenfor rimelig kontroll, inkludert, uten begrensning, til mekanisk-, elektronisk- eller kommunikasjonssvikt eller degradering.
 15. Modifisering: Spotify forbeholder seg retten til å justere eller på annen måte endre disse vilkårene ved å varsle deg om slike endringer på en rimelig måte (før de trer i kraft). Disse endringene vil ikke få betydning for en eventuell tvist mellom deg og oss som måtte ha oppstått før datoen da vi la ut de reviderte vilkårene, eller for andre vilkår som innlemmer slike endringer eller på annen måte varsler deg om slike endringer. Din fortsatte tilgang til eller bruk av abonnementsbeskyttet innhold etter at Spotify har lagt inn de oppdaterte vilkårene eller gitt andre varsel om slike oppdaterte vilkår, vil bekrefte at du godtar endringene. Hvis du ikke godtar de oppdaterte vilkårene, må du slutte å bruke abonnementsbeskyttet innhold.
 16. Hele avtalen: Disse vilkårene er hele avtalen mellom deg og oss med hensyn til tjenestene og erstatter all tidligere eller samtidig kommunikasjon og forslag (enten muntlig, skriftlig eller elektronisk) mellom deg og oss med hensyn til tjenestene.
 17. Avgrensning: Hvis ikke noe annet er angitt, skulle noen av bestemmelse i disse vilkårene for betalt podkast-abonnement bestemmes at er ugyldige eller ikke kan håndheves av noen grunn eller i noen grad, vil slik ugyldighet eller rettskraftighet ikke på noen måte påvirke eller gjøre de gjenværende bestemmelsene i vilkårene ugyldige eller ikke-håndhevbare, og anvendelsen av den relevante bestemmelsen skal håndheves i den grad loven tillater det.
 18. Fraskrivelse: Dersom Spotify eller en eventuell tredjepartsmottaker skulle unnlate å håndheve disse vilkårene eller noen bestemmelse i disse, skal det ikke frafalle Spotifys eller den gjeldende tredjeparts mottakerens rett til å gjøre dette.
 19. Tolkning: Som brukt i disse vilkårene, vil ordene «inkludere» og «inkludert» og variasjoner av disse, anses å bli fulgt av ordene «uten begrensning».
 20. Gjeldende lov og jurisdiksjoner: Med unntak av i den grad du har rettigheter som kreves for å være underlagt andre gjeldende lover, vil disse vilkårene være underlagt og tolkes i samsvar med lovene i USA (inkludert føderal voldgiftsrett) og staten New York, USA, uten hensyn til valg eller konflikter av lovprinsipper. Med unntak av i den grad du er tillatt ved lov å bringe sak i en annen domstol, samtykker du i at enhver tvist som oppstår fra eller knyttet til emnet i disse vilkårene vil være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen og arenaen for Southern District i New York.
Was this article helpful?