Can't find what you're looking for?

Naročniški pogoji

Disclaimer: Anchor is now part of Spotify for Podcasters.

Naročniki na vseh trgih razen v ZDA in Nemčiji

 1. Uvod: ti pogoji plačljivih naročnin na podkaste veljajo med vami in družbo Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Švedska, registrska številka 556703-7495 (»družba Spotify«) (»pogoji«). Ko se naročite na vsebino podkasta samo za naročnike (»vsebina samo za naročnike«) prek spletnih mest Anchor ali naše storitve API-jev, e-poštnih obvestil, aplikacij, gumbov, pripomočkov, oglasov in drugih storitev (skupno »storitve«), sklenete zavezujočo pogodbo z družbo Spotify in se strinjate, da boste spoštovali pogoje. Družba Spotify vam bo olajšala dostop do vsebine samo za naročnike v skladu s temi pogoji. Ko se naročite na vsebino samo za naročnike, neposredno sklenete tudi pogodbo z odgovornim ponudnikom vsebin samo za naročnike (»ustvarjalec«), ki vam podeli dovoljenje za uporabo licenčne vsebine za prikazano naročnino v skladu s temi pogoji.
 2. Primernost: če se želite naročiti na vsebino samo za naročnike, morate (a) biti polnoletni ali starejši od zakonsko predpisane polnoletnosti, ki je pogosto 18 let, vendar ne vedno, v vaši provinci, državi ali na ozemlju ali stari najmanj 13 let, pri čemer se mora vaš starš ali zakoniti skrbnik strinjati s temi pogoji v vašem in njegovem imenu; in (b) imeti pooblastilo za sklenitev zavezujočo pogodbo z družbo Spotify in in tega vam ne sme prepovedovati nobena veljavna zakonodaja. Prav tako obljubljate, da so vsi podatki, ki jih posredujete družbi Spotify, resnični, točni in popolni, ter se strinjate, da se boste ves čas držali te obljube. Družbo Spotify morate nemudoma obvestiti o vseh spremembah, ki se nanašajo na vašo primernost za naročnino. Družba Spotify lahko po lastni presoji zavrne ponujanje storitev kateri koli fizični ali pravni osebi in kadar koli spremeni ta merila primernosti.
 3. Vaše pravice do uporabe vsebine samo za naročnike: vsebina samo za naročnike (vključno z vsem besedilom, grafičnimi elementi, slikami, fotografijami, zvočno in videovsebino, ilustracijami in drugo vsebino) je last družbe Spotify ali njenih dajalcev licence. V našem imenu ter imenu naših dajalcev licenc in ustvarjalca vam podeljujemo omejeno, neizključno, neprenosljivo dovoljenje, ki ga ni mogoče nadalje licencirati in ga lahko kadar koli prekličete, za osebno, nekomercialno uporabo vsebine samo za naročnike. Dostop do vsebine samo za naročnike je lahko omejen ali nedostopen zunaj vaše države prebivališča. Ta dostop bo veljal, dokler ga ne prekinete vi ali družba Spotify, vključno v imenu ustvarjalca. Obljubljate in se strinjate, da boste vsebino samo za naročnike uporabljali za osebne, nekomercialne namene, in da vsebine samo za naročnike ne boste nadalje distribuirali ali prenašali.
 4. Nakup: naročnino na vsebino samo za naročnike (»plačljiva naročnina na podkast«) lahko kupite neposredno od ustvarjalca prek storitev, pri čemer morate ustvarjalcu plačati naročnino vnaprej na mesečni ravni ali v kakšnem drugem ponavljajočem se časovnem intervalu, o katerem se dogovorite pred nakupom. Cena za plačljivo naročnino na podkast se lahko občasno spremeni, vključno z zneski ponavljajočih se naročnin, ki jih določa ustvarjalec, ali transakcijskimi stroški, ki jih določa ponudnik plačilnih storitev. O kakršnih koli spremembah cene boste obveščeni vsaj 15 dni prej, pri čemer boste imeli možnost izbire, da se strinjate s spremembo cene in nadaljujete z uporabo naročnine ali zavrnete spremembo in prekličete plačljivo naročnino na podkast. Spremembe cen bodo začele veljati na začetku naslednjega naročniškega obdobja po datumu spremembe cene. V skladu z veljavno zakonodajo se z novo ceno strinjate, če nadaljujete z uporabo plačljive naročnine na podkast, potem ko sprememba cene začne veljati. Če se s spremembo cene ne strinjate, imate pravico, da spremembo zavrnete tako, da prekličete plačljivo naročnino pred začetkom veljavnosti spremembe cene.
 5. Plačilo: znesek mesečne naročnine je treba plačati neposredno na račun ustvarjalca prek tretjega ponudnika plačilnih storitev. Družba Spotify deluje kot zastopnik ustvarjalca pri prodaji naročnin na vsebino samo za naročnike, vendar ne sodeluje pri pretoku sredstev v okviru prenosa kakršnega koli zneska naročnine z vaše strani na ustvarjalca. Pri tem se vi kot naročnik strinjate, da boste delovali kot zastopnik za davčni odtegljaj pri veljavnih davkih, ko to zahteva zakon.
 6. Obnovitev: vaša naročnina in plačilo plačljive naročnine na podkast se bosta samodejno obnovila na koncu veljavnega obdobja naročnine, razen če svojo plačljivo naročnino na podkast prekličete pred koncem takratnega tekočega obdobja naročnine.
 7. Preklic: svojo plačljivo naročnino na podkast lahko kadar koli prekličete tako, da sledite navodilom, ki ste jih prejeli ob nakupu plačljive naročnine na podkast. Preklic bo začel veljati dan po zadnjem dnevu trenutnega naročniškega obdobja in ne boste imeli več dostopa do vsebine samo za naročnike. Pri tem niste upravičeni do vračila ali dobroimetja za katero koli delno obdobje naročnine. Potrjujete, da boste od ustvarjalca prejeli dostop do plačljive naročnine na podkast v trenutku nakupa. Če začnete uporabljati vsebino samo za naročnike v 14 dneh po nakupu, nadalje potrjujete, da ne boste imeli pravice si premisliti in preklicati naročnino (ali zahtevati kakršno koli vračilo) v skladu z Uredbo o pogodbah s potrošniki ter se strinjate z zagotavljanjem vsebine samo za naročnike. Če v zgoraj omenjenem 14-dnevnem obdobju ne boste uporabili vsebine samo za naročnike in prekličete naročnino, boste prejeli polno vračilo plačanih stroškov.
 8. Potrditve: potrjujete naslednje:
  1. vsebino samo za naročnike zagotavlja ustvarjalec in ne družba Spotify ter
  2. V največjem obsegu, ki ga dopušča veljavna zakonodaja, družba Spotify ne jamči za pogostost, razpoložljivost ali kakovost vsebine samo za naročnike. Vsa vsebina samo za naročnike je predmet pogojev in pravilnikov o vsebini družbe Spotify ter se lahko odstrani zaradi kršitve teh pogojev in pravilnikov. Če na kakršen koli način niste zadovoljni s pogostostjo, razpoložljivostjo ali kakovostjo vsebine samo za naročnike, lahko svojo naročnino kadar koli prekličete v skladu z zgornjo določbo o preklicu, ter
  3. če soglašate s prejemanjem tržnih sporočil od ustvarjalca, bo družba Spotify s tem ustvarjalcem delila vaše ime in e-poštni naslov, pri čemer pa družba Spotify ni odgovorna oziroma izključuje svojo odgovornost za ustvarjalčevo ravnanje s temi podatki, vključno s kakršnimi koli tržnimi sporočili ali drugo korespondenco. ki vam jo pošlje ustvarjalec ali tretja oseba v njegovem imenu. Ustvarjalec bo v zvezi s temi osebnimi podatki deloval kot upravljavec podatkov (kot je opredeljeno v Splošni uredbi EU o varstvu podatkov 2016/67), osebne podatke pa bo obdeloval v skladu s svojim pravilnikom o zasebnosti. Če uporaba storitev zahteva, da družba Spotify obdeluje vaše osebne podatke, bo družba Spotify te podatke obdelala v skladu s pravilnikom o zasebnosti storitve Anchor.
 9. Blagovne znamke: imeni in logotipa »Anchor« in »Spotify« sta blagovni znamki in identifikatorja storitev ali blagovne znamke družbe Spotify (skupno »blagovne znamke družbe Spotify«). Druga imena podjetij, izdelkov in storitev ter logotipi, ki se uporabljajo in prikazujejo prek storitev, so lahko blagovne ali storitvene znamke njihovih lastnikov, ki lahko podpirajo družbo Spotify ali ne oziroma so njena podružnica ali povezani z družbo. Na podlagi ničesar v teh pogojih ali storitvah ni mogoče šteti implicitno, po načelu estoppel ali kako drugače, da se podeli kakršno koli licenco ali pravico do uporabe katere koli blagovne znamke družbe Spotify, prikazane v storitvah, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Spotify v vsakem primeru. Vse dobro ime, nastalo z uporabo blagovnih znamk družbe Spotify, lahko uporabljate izključno v korist družbe Spotify.
 10. Začasno onemogočanje in prenehanje. Ti pogoji bodo še naprej veljali za vas, dokler jih ne prekinete vi (npr. zaradi vašega preklica v skladu z zgornjim Razdelkom 7) ali družba Spotify. Družba Spotify lahko kadar koli prekine te pogoje ali vam začasno onemogoči dostop do storitve, če menimo, da ste prekršili katerega od teh pogojev, če prenehamo zagotavljati storitev ali katero koli njeno bistveno komponento, o čemer vas bomo obvestili, ali če menimo, da je to potrebno za skladnost z veljavno zakonodajo. Če te pogoje prekinete vi ali družba Spotify ali če vam družba Spotify začasno onemogoči dostop do storitve, se strinjate, da družba Spotify v skladu z veljavno zakonodajo nima nobene odgovornosti do vas (razen kot je izrecno določeno v teh pogojih) in da vam družba Spotify ne bo vrnila zneskov, ki ste jih že plačali. Vsa določila teh pogojev, ki bi po svoji naravi morala ostati v veljavi po prenehanju, bodo ostala v veljavi po prenehanju brez omejitev, vključno brez omejitev z razdelki 9, 10, 12, 13, 19, 20 in 21.
 11. Jamstvo: v največjem obsegu, ki ga dopušča veljavna zakonodaja:
  1. družba Spotify nima posebnega odnosa z vami ali fiduciarne obveznosti do vas;
  2. družbo Spotify oproščate vse odgovornosti, če ste prejeli vsebino prek storitev ali je niste prejeli. Družba Spotify ne jamči glede katere koli vsebine, ki je v storitvah ali je dostopna prek njih, in družba Spotify ni odgovorna za točnost, skladnost z avtorskimi pravicami ali zakonitost materiala oziroma vsebine, ki je v storitvah ali je dostopna prek njih; in
  3. družba Spotify bo storitve zagotavljala z razumno skrbnostjo in spretnostjo in v skladu s tem so storitve zagotovljene »KAKRŠNE SO«, »KAKRŠNE SO NA VOLJO« in brez kakršnega koli jamstva, izrecnega, zakonskega ali implicitnega, med drugim vključno z implicitnimi jamstvi glede lastninske pravice, odsotnosti kršitve, zadovoljive kakovosti in primernosti za določen namen ter kakršnimi koli jamstvi, ki izhajajo iz kakršnega koli izvajanja ali trgovanja, med katerimi so vsa izrecno zavrnjena. Družba Spotify in njene podružnice ter njihovi uradniki, direktorji, delničarji, zaposleni, zastopniki, dobavitelji, partnerji in neodvisni ponudniki vsebin ter vsi nasledniki ali pooblaščenci ne jamčijo in izrecno zavračajo, da: (i) bodo storitve zagotovljene ali na voljo ob določenem času ali na določeni lokaciji; (ii) bodo odpravljene vse težave ali napake; (iii) storitve ne vsebujejo virusov ali drugih škodljivih komponent; ali (iv) bodo rezultati uporabe storitev ustrezali vašim zahtevam. Storitve uporabljate izključno na lastno odgovornost.
 12. Omejitev odgovornosti: v največjem obsegu, ki ga dopušča veljavna zakonodaja:
  1. soglašate, da je prenehanje uporabe storitev vaše edino in izključno pravno sredstvo za reševanje kakršnih koli težav ali nezadovoljstva s storitvami. Strinjate se, da družba Spotify nima nobenih obveznosti ali odgovornosti, ki izhajajo iz storitev tretjih oseb ali so povezane z njimi, ki so na voljo prek storitev ali v povezavi z njimi; in
  2. družba Spotify in njene podružnice ter njeni in​njihovi uradniki, direktorji, delničarji, zaposleni, zastopniki, dobavitelji, partnerji ali neodvisni dajalci licenc in kateri koli nasledniki ali pooblaščenci niso odgovorni za (1) kakršno koli posredno, posebno, naključno, kaznovalno, svarilno ali posledično škodo; (2) kakršno koli nezmožnost uporabe, izgubo podatkov, poslovanja ali dobička (neposrednega ali posrednega), ki v vseh primerih izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe storitev ali storitev tretjih oseb, ne glede na pravno teorijo, ne glede na to, ali je bila družba Spotify opozorjena na možnost te škode, tudi če pravno sredstvo ne izpolnjuje svojega osnovnega namena; ali (3) celotno odgovornost za vse zahtevke v zvezi s storitvami, ki presegajo zneske, ki ste jih plačali po tej pogodbi v zadnjih dvanajstih zadevnih mesecih;
  3. Nič v pogojih ne odstranjuje ali omejuje odgovornosti družbe Spotify v primeru goljufije, goljufivega napačnega predstavljanja, smrti ali telesne poškodbe, ki jih povzroči malomarnost, in nobene druge odgovornosti, ki je ni mogoče omejiti ali izključiti v skladu z veljavno zakonodajo.
 13. Storitve tretjih oseb: storitve vam lahko dovolijo povezavo do drugih spletnih mest, spletnih storitev ali virov, medtem ko lahko druga spletna mesta, spletne storitve ali viri vsebujejo povezave do storitev. Ko dostopate do virov tretjih oseb, to počnete na lastno odgovornost. Ti drugi viri niso pod nadzorom družbe Spotify in potrjujete, da družba Spotify ni odgovorna za vsebino, funkcije, točnost, zakonitost, ustreznost ali kateri koli drug vidik takšnih spletnih mest ali virov. Vključitev katere koli take povezave ne pomeni naše odobritve ali kakršne koli povezave med nami in njihovimi operaterji. Nadalje potrjujete in soglašate, da družba Spotify ni odgovorna, neposredno ali posredno, za kakršno koli škodo ali izgubo, povzročeno ali domnevno povzročeno z ali v povezavi z uporabo ali zanašanjem na kakršno koli takšno vsebino, blago ali storitve tretjih oseb, ki so na voljo na katerem koli takšnem spletnem mestu, spletni storitvi ali viru tretje osebe ali prek njega.
 14. Višja sila: družba Spotify ni odgovorna za kakršno koli neizpolnjevanje svojih obveznosti iz te pogodbe, če je to neizpolnjevanje posledica kakršnega koli vzroka zunaj njenega razumnega nadzora, vključno brez omejitev z mehansko, elektronsko ali komunikacijsko okvaro ali poslabšanjem.
 15. Spreminjanje: družba Spotify si pridržuje pravico, da spremeni omenjene pogoje tako, da vas na kakršen koli sprejemljiv način obvesti o takšnih spremembah (preden začnejo veljati). Te spremembe ne bodo veljale za kakršne koli spore med vami in družbo Spotify, ki nastanejo pred datumom, ko je družba Spotify objavila spremenjene pogoje, ki vključujejo te spremembe, ali vas drugače obvestila o teh spremembah. Vaš nadaljnji dostop do vsebine samo za naročnike ali uporaba te vsebine, potem ko družba Spotify objavi posodobljene pogoje ali vas kako drugače obvesti o teh posodobljenih pogojih, pomeni, da sprejemate spremembe. Če se ne strinjate s posodobljenimi pogoji, morate prenehati dostopati do vsebine samo za naročnike in jo uporabljati.
 16. Celotna pogodba: ti pogoji so celotna pogodba med vami in nami v zvezi s storitvami in nadomeščajo vso predhodno ali sočasno komunikacijo in predloge (ustne, pisne ali elektronske) med vami in nami v zvezi s storitvami.
 17. Ločljivost: če ni določeno drugače, če se katero koli določilo teh pogojev plačljive naročnine na podkast iz kakršnega koli razloga ali v kakršnem koli obsegu šteje za neveljavno ali neizvršljivo, taka neveljavnost ali neizvršljivost na noben način ne vpliva ali postane neveljavna ali neizvršljiva na preostala določila pogojev, uporaba tega določila pa se izvaja v obsegu, ki ga dovoljuje zakon.
 18. Opustitev: če družba Spotify ali kateri koli tretji upravičenec ne izvršuje teh pogojev ali katere koli njihove določbe, družba Spotify ali ustrezen tretji upravičenec ne opusti pravice do tega.
 19. Razlaga: kot se uporablja v teh pogojih, se bo za besedi »vključuje« in »vključno« ter njihove različice štelo, da jim sledijo besede »brez omejitev«
 20. Veljavno pravo in sodna pristojnost: razen v obsegu, v katerem imate pravice, ki jih zahteva druga veljavna zakonodaja, se bodo ti pogoje urejali in razlagali v skladu z zakoni Združenih držav (vključno z zvezno zakonodajo o arbitraži) in države New Yorka, Združene države Amerike, ne glede na izbiro ali načel kolizij zakonov. Razen v obsegu, v katerem vam zakon dovoljuje, da sprožite postopek na drugem sodišču, se strinjate, da bo vsak spor, ki izhaja iz teh pogojev ali se nanaša nanje, v izključni pristojnosti južnega okrožja New Yorka.
Was this article helpful?