Can't find what you're looking for?

Abonenta noteikumi

Disclaimer: Anchor is now part of Spotify for Podcasters.

Abonenti visos tirgos, izņemot ASV un Vāciju

 1. Ievads: Šie Podkāstu Maksas Abonementu Noteikumi regulē attiecības starp jums un Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53, Stokholma, Zviedrija, reģistrācijas numurs 556703-7495 (“Spotify”) (“Noteikumi”). Abonējot tikai abonentiem paredzētu podkāstu saturu (“Tikai abonentiem paredzēts saturs”), izmantojot Anchor tīmekļa vietnes vai mūsu API, e-pasta paziņojumus, lietojumprogrammas, pogas, logrīkus, reklāmas un citus pakalpojumus (turpmāk kopā saukti – “Pakalpojumi”), jūs noslēdzat ar Spotify saistošu līgumu un piekrītat šiem Noteikumiem. Spotify atvieglos jūsu piekļuvi Tikai abonentiem paredzētajam saturam saskaņā ar šiem Noteikumiem. Abonējot Tikai abonentiem paredzētu saturu, jūs arī noslēdzat tiešu līgumu ar Tikai abonentiem paredzētā satura atbildīgo nodrošinātāju (“Izveidotājs”), kas licencē jums saturu par demonstrēto abonēšanas maksai saskaņā ar šiem Noteikumiem.
 2. Atbilstības kritēriji: Lai varētu abonēt Tikai abonentiem paredzētu saturu, jums jāatbilst šādiem nosacījumiem: (a) jums jābūt sasniegušam atbilstošo minimālo vecumu, kāds ir noteikts jūsu valstī, teritorijā vai štatā (bieži, bet ne vienmēr, 18 gadus vecam) vai jābūt 13 gadus vecam vai vecākam un jums ir nepieciešamā vecāku vai aizbildņa piekrišana šiem Noteikumiem jūsu vai viņu vārdā; un (b) jums jābūt tiesīgam slēgt ar Spotify saistošu līgumu un piemērojamie tiesību akti neaizliedz jums šādi rīkoties. Jūs arī apliecināt, ka visa informācija, ko iesniedzāt Spotify reģistrēšanās laikā, ir patiesa, precīza un pilnīga, un apņematies nodrošināt šīs informācijas atjaunināšanu. Jums nekavējoties jāpaziņo Spotify par jebkurām izmaiņām attiecībā uz jūsu abonēšanas tiesībām. Spotify pēc saviem ieskatiem var atteikties piedāvāt Pakalpojumus jebkurai personai vai organizācijai un jebkurā laikā mainīt šos atbilstības kritērijus.
 3. Jūsu tiesības lietot Pakalpojumu “Tikai abonentiem paredzēts saturs”: Pakalpojums “Tikai abonentiem paredzēts saturs” (tostarp viss teksts, grafikas, attēli, fotogrāfijas, audio, video, ilustrācijas un cits saturs) ir Spotify vai Spotify licences devēju īpašums. Mēs piešķiram jums, tostarp mūsu licences devēju un Izveidotāja vārdā, ierobežotu, neekskluzīvu, citiem nenododamu, neapakšlicencējamu, atsaucamu atļauju lietot Pakalpojumu “Tikai abonentiem paredzēts saturs”, personiskiem, ar komercdarbību nesaistītiem nolūkiem. Piekļuve Pakalpojumam “Tikai abonentiem paredzēts saturs” var būt ierobežota vai nav pieejama ārpus jūsu dzīvesvietas valsts. Šī piekļuve ir spēkā, kamēr jūs vai Spotify, tostarp Izveidotāja vārdā, neesat to atsaukuši. Jūs apņematies un piekrītat, ka jūs izmantojat Pakalpojumu “Tikai abonentiem paredzēts saturs” saviem personiskiem, ar komercdarbību nesaistītiem nolūkiem un, ka jūs neizplatīsiet tālāk un nenodosiet citiem Pakalpojumu “Tikai abonentiem paredzēts saturs”.
 4. Pirkšana: Jūs varat iegādāties Pakalpojuma “Tikai abonentiem paredzēts saturs” abonementu tieši no Izveidotāja (“Podkāsta Maksas Abonements”), izmantojot Pakalpojumus, maksājot Izveidotājam abonēšanas maksu avansā katru mēnesi vai ar kādu citu regulāru intervālu, kas saskaņots ar jums pirms pirkuma veikšanas. Pakalpojuma “Tikai abonentiem paredzēts saturs” cena, tostarp Izveidotāja noteiktās regulārās abonēšanas maksas vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja noteiktās darījumu maksas var laiku pa laikam mainīties. Jums tiks paziņots par jebkādām cenu izmaiņām vismaz 15 dienas iepriekš, un jums tiks dota iespēja izvēlēties piekrist cenas izmaiņām un turpināt abonementu vai noraidīt izmaiņas un atteikties no Podkāsta Maksas Abonementa. Cenu izmaiņas stāsies spēkā, sākoties nākamajam abonēšanas periodam pēc cenu izmaiņu ieviešanas datuma. Turpinot izmantot Podkāsta Maksas Abonementu pēc cenu izmaiņu stāšanās spēkā, tiks uzskatīts, ka esat piekrituši jaunajai cenai, ja vien tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Ja jūs nepiekrītat cenu izmaiņām, jums ir tiesības tās noraidīt, atceļot Maksas Abonementu, kamēr jaunās cenas vēl nav stājušās spēkā.
 5. Maksājums: Mēneša abonēšanas maksa tiks maksāta tieši uz Izveidotāja kontu ar trešās personas maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību. Spotify darbojas kā Izveidotāja aģents, pārdodot Pakalpojuma “Tikai abonentiem paredzēts saturs” abonementus, bet nepiedalās naudas līdzekļu plūsmā, kad notiek abonēšanas maksas pārskaitījumos no jums uz Izveidotāja kontu. Kā abonents jūs piekrītat rīkoties kā starpnieks, kas ietur nodokļus, attiecībā uz piemērojamajiem nodokļiem, ja to paredz tiesību akti.
 6. Atjaunošana: Jūsu abonements un Podkāsta Maksas Abonementa maksājums tiks automātiski veikts katra abonēšanas perioda beigās, atjaunojot jūsu abonementu, ja vien jūs nebūsiet atcēlis savu Podkāsta Maksas Abonementu līdz esošā abonēšanas perioda beigām.
 7. Atcelšana: Jūs varat atcelt savu Podkāsta Maksas Abonementu jebkurā laikā, ievērojot Podkāsta Maksas Abonementa iegādes laikā sniegtos norādījumus. Abonements tiks atcelts nākamajā dienā pēc esošā abonēšanas perioda pēdējās dienas, un pēc tam jums vairs nebūs piekļuves Pakalpojumam “Tikai abonentiem paredzēts saturs”. Mēs neatmaksājam naudu un nepiešķiram kredītsummas par daļēji izmantotiem abonēšanas periodiem. Jūs apstiprināt, ka no Izveidotāja saņemsiet piekļuvi Podkāsta Maksas Abonementam jau tūlīt pēc tā iegādes. Turklāt jūs apstiprināt, ka, ja sākat izmantot Pakalpojumu “Tikai abonentiem paredzēts saturs” 14 dienu laikā pēc tā iegādes, jums nav tiesību pārdomāt un atcelt (vai pieprasīt atmaksu) saskaņā ar Patērētāju līgumu noteikumiem, kā arī jūs piekrītat Pakalpojuma “Tikai abonentiem paredzēts saturs” noteikumam. Ja, neizmantojot tā saturu, jūs atcelsiet Pakalpojumu “Tikai abonentiem paredzēts saturs” iepriekšminētajā 14 dienu periodā, jūs saņemsiet pilnu samaksātās summas atmaksu.
 8. Apstiprinājumi: Jūs apstiprināt, ka:
  1. Pakalpojumu “Tikai abonentiem paredzēts saturs” nodrošina izveidotājs, nevis Spotify; un
  2. Visplašākajā apmērā, kādu pieļauj piemērojamie tiesību akti, Spotify negarantē Pakalpojuma “Tikai abonentiem paredzēts saturs” biežumu, pieejamību vai kvalitāti. Visa Pakalpojuma “Tikai abonentiem paredzēts saturs” lietošanā jāievēro Spotify noteikumi un satura politikas un šāds saturs var tikt izņemts šādu noteikumu un politiku pārkāpuma dēļ. Ja neesat apmierināts ar Pakalpojuma “Tikai abonentiem paredzēts saturs” biežumu, pieejamību vai kvalitāti, jūs varat jebkurā laikā atcelt savu abonementu saskaņā ar iepriekš minēto atcelšanas noteikumu; un
  3. Ja jūs piekrītat saņemt mārketinga paziņojumus no Izveidotāja, Spotify kopīgos jūsu vārdu un e-pasta adresi ar šo Izveidotāju; un Spotify nav atbildīgs un izslēdz atbildību par Izveidotāja rīcību attiecībā uz šiem datiem, tostarp jebkādu mārketinga paziņojumu vai citu saraksti, ko jums nosūtījis šis Izveidotājs vai tā ir nosūtīta Izveidotāja vārdā. Izveidotājs rīkosies kā datu pārzinis (kā noteikts ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā 2016/67) attiecībā uz šiem personas datiem un personas datu apstrāde notiek saskaņā ar tā Privātuma politiku. Ciktāl Pakalpojumu izmantošanai ir nepieciešams Spotify apstrādāt jūsu personas datus, Spotify apstrādās šos datus saskaņā ar dokumentu Anchor Privātuma politika.
 9. Preču zīmes: Visi “Anchor” un “Spotify” nosaukumi un logotipi ir Spotify preču zīmes un pakalpojuma vai zīmola iezīmes (turpmāk kopā saukti – “Spotify Preču Zīmes”). Citu uzņēmumu, produktu un pakalpojumu nosaukumi un logotipi, kas tiek izmantoti un demonstrēti, izmantojot Pakalpojumus, var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai pakalpojumu zīmes, kas var vai nevar paust atbalstu vai var vai nevar būt saistīti ar Spotify. Nekas no šajos Noteikumos vai Pakalpojumos minētā nav jāinterpretē kā jebkuras licences vai tiesību izmantot jebkuru no Pakalpojumos redzamajām Spotify preču zīmēm piešķiršanu, estoppel [obligāti izpildāmu solījumu] vai citādi bez iepriekšējas Spotify rakstiskas atļaujas jebkurā gadījumā. Visa nemateriālā vērtība, kas rodas no Spotify preču zīmju izmantošanas, tiks izmantota Spotify ekskluzīvajam priekšrocībām.
 10. Apturēšana un izbeigšana. Šie Noteikumi tiks piemēroti, kamēr jūs (piemēram, jūsu veiktā atcelšana saskaņā ar iepriekš minēto 7. sadaļu) vai Spotify neizbeigsiet to darbību. Spotify var izbeigt šo Noteikumu darbību vai jebkurā laikā apturēt jūsu piekļuvi Pakalpojumam, ja mēs uzskatām, ka jūs esat pārkāpis kādu no šiem Noteikumiem, ja mēs pārtraucam sniegt konkrēto Pakalpojumu vai nodrošināt kādu būtisku tā komponentu, savlaicīgi informējot jūs par to vai veicot darbības, kas mūsu ieskatā ir nepieciešamas, lai izpildītu piemērojamo tiesību aktu prasības. Ja jūs vai Spotify izbeidzat šo Noteikumu darbību vai Spotify aptur jūsu piekļuvi Spotify Pakalpojumam, jūs piekrītat, ka atkarībā no piemērojamajos tiesību aktos noteiktā Spotify nav pret jums nekādas atbildības vai pienākumu un ka Spotify neatmaksās jums nekādas jau iepriekš samaksātās summas (izņemot gadījumus, kas ir nepārprotami paredzēti šajos Noteikumos). Visi šo Noteikumu nosacījumi, kuriem pēc būtības būtu jāpaliek spēkā arī pēc izbeigšanas, būs spēkā arī pēc izbeigšanas, tostarp, bez ierobežojumiem, 9., 10., 12., 13., 19., 20. un 21. sadaļa.
 11. Garantijas saistības: Visplašākajā apmērā, kādu pieļauj piemērojamie tiesību akti:
  1. Spotify nav īpašu attiecību ar jums vai fiduciāra pienākuma attiecībā pret jums;
  2. jūs atbrīvojat Spotify no jebkādas atbildības par to, ka esat iegādājies vai neiegādājies saturu, izmantojot Pakalpojumus. Spotify neizsaka nekādus apliecinājumus par saturu, kas ietverts vai kuram piekļūts, izmantojot Pakalpojumos, un Spotify nebūs atbildīgs par Pakalpojumos ietvertā vai caur Pakalpojumos pieejamā materiāla vai satura precizitāti, atbilstību autortiesībām vai likumību; un
  3. Spotify nodrošinās Pakalpojumus, ievērojot pietiekamu rūpību un izmantojot atbilstošas prasmes, kā arī saskaņā ar Spotify izstrādātajām konkrētā Spotify Pakalpojuma specifikācijām, tomēr ar nosacījumu, ka Spotify Pakalpojums tiek nodrošināts esošajā veidolā un tad, ja tas ir pieejams, nesniedzot nekādas tiešas, netiešas vai tiesību aktos noteiktas garantijas, tostarp, bet ne tikai, netiešas garantijas par atbilstošu kvalitāti, piemērotību pārdošanai vai konkrētam nolūkam vai par intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu, kā arī visas garantijas, kas izriet no jebkādas darbības vai tirdzniecības izmantošanas, no kurām visas ir skaidri atrunātas. Spotify un tā saistītie uzņēmumi un to amatpersonas, direktori, akcionāri, darbinieki, aģenti, piegādātāji, partneri un trešo pušu satura nodrošinātāji, kā arī jebkuri tiesību pārņēmēji vai juridiskie mantinieki negarantē un neapliecina, ka (i) Pakalpojumi būs droši vai pieejams jebkurā noteiktā laikā vai vietā; (ii) visi defekti vai kļūdas tiks izlabotas; (iii) Pakalpojumos nav vīrusu vai citu kaitīgu komponentu; vai (iv) Pakalpojumu izmantošanas rezultāti atbildīs jūsu prasībām. Pakalpojumu izmantošana ir tikai un vienīgi uz jūsu pašu risku.
 12. Atbildības ierobežojumi: Visplašākajā apmērā, kādu pieļauj piemērojamie tiesību akti:
  1. jūs piekrītat, ka vienīgais jums pieejamais tiesiskās aizsardzības līdzeklis gadījumos, kad rodas kādas problēmas vai jūs neesat apmierināts ar Pakalpojumiem, ir beigt lietot Pakalpojumus. Jūs piekrītat, ka trešo personu lietotnes vai to saturs, kas ir pieejams ar Pakalpojumu starpniecību vai saistībā ar to, neuzliek Spotify nekādus pienākumus vai atbildību; un
  2. Spotify un tā saistītie uzņēmumi un to amatpersonas, direktori, akcionāri, darbinieki, aģenti, piegādātāji, partneri un trešo pušu satura nodrošinātāji, kā arī jebkuri tiesību pārņēmēji vai juridiskie mantinieki nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par (1) netiešajiem, specifiskajiem, nejaušajiem, finansiāla vai brīdinoša rakstura sodu izraisītiem vai pastarpinātiem zaudējumiem; (2) lietošanas iespēju, datu, komerciālo iespēju zudumu vai neiegūto peļņu (kā tieši, tā netieši izraisītu) visos gadījumos, kad tie izriet no Pakalpojumu, ierīču, trešo personu lietotņu vai trešo personu lietotņu satura lietošanas vai nespējas tos lietot; vai (3) kopējo atbildības apjomu par visām prasībām, kas saistītas ar Pakalpojumiem, ja tas pārsniedz summu, ko samaksājāt saskaņā ar šo Līgumu iepriekšējos divpadsmit mēnešos;
  3. Šajos Noteikumos paredzētie ierobežojumi attiecībā uz Spotify atbildību par krāpšanu, apzinātu nepatiesas informācijas sniegšanu, nāvi vai miesas bojājumiem nedod pamatu šo ierobežojumu aizliegšanai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, un netiek ierobežota cita veida atbildība, ko saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem nedrīkst ierobežot vai izslēgt.
 13. Trešo personu pakalpojumi: Pakalpojumi var ļaut jums izveidot saites uz citām tīmekļa vietnēm, tiešsaistes pakalpojumiem vai resursiem, un citas vietnes, tiešsaistes pakalpojumi vai resursi var saturēt saites uz Pakalpojumiem. Piekļūstot trešo personu resursiem, jūs to darāt uz savu risku. Šos citus resursus nekontrolē Spotify, un jūs atzīstat, ka Spotify nav atbildīgs vai atbildīgs par šādu vietņu vai resursu saturu, funkcijām, precizitāti, likumību, piemērotību vai citiem aspektiem. Šādas saites iekļaušana nenozīmē mūsu apstiprinājumu vai jebkādu saistību starp mums un to operatoriem. Turklāt jūs apstiprināt un piekrītat, ka Spotify tieši vai netieši nebūs atbildīgs vai neuzņemsies atbildību par kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies vai, iespējams, ir radušies vai saistībā ar šāda trešās personas satura, preču vai pakalpojumu izmantošanu vai paļaušanos uz tiem jebkurā šādā trešās personas tīmekļa vietnē, tiešsaistes pakalpojumā vai resursā vai ar to starpniecību.
 14. Nepārvarama vara: Spotify nebūs atbildīgs par jebkādu savu pienākumu neizpildi, ja šāda neizpilde ir radusies jebkādu apstākļu dēļ, kurus nav bijis iespējams saprātīgi kontrolēt, tostarp, bez ierobežojuma, mehāniska, elektroniska vai sakaru kļūme/atteice vai darbības pasliktināšanās.
 15. Izmaiņas: Spotify patur tiesības veikt izmaiņas vai citādi mainīt šos Noteikumus, informējot jūs par šādām izmaiņām (pirms to stāšanās spēkā) jebkādā piemērotā veidā. Šādas izmaiņas netiks ņemtas vērā strīdos, kuri radušies starp jums un Spotify līdz datumam, kurā Spotify publicē grozītos Noteikumus, kuros ietvertas šīs izmaiņas, vai kā citādi informējām jūs par attiecīgajām izmaiņām. Ja turpināsiet piekļūt un izmantot Pakalpojumu “Tikai abonentiem paredzēts saturs” pēc tam, kad Spotify publicē atjauninātos Noteikumus, tiks uzskatīts, ka esat piekritis ieviestajām izmaiņām. Ja nepiekrītat atjauninātajiem Noteikumiem, jums ir jāpārtrauc piekļuve Pakalpojumam “Tikai abonentiem paredzēts saturs” un tā izmantošana.
 16. Līguma pilnība: Šie Noteikumi veido pilnīgu vienošanos starp jums un mums attiecībā uz Pakalpojumiem, un tie aizstāj visu iepriekšējo vai vienlaicīgo saziņu un priekšlikumus (mutiskus, rakstiskus vai elektroniskus) starp jums un mums attiecībā uz Pakalpojumiem.
 17. Nošķiramība: Ja šajos Noteikumos nav noteikts citādi, tādos gadījumos, kad kāds no šo Podkāsta Maksas Abonementa Noteikumiem tiek jebkāda iemesla dēļ atzīts par spēkā neesošu vai neizpildāmu jebkādā apmērā, tas neietekmēs šo Noteikumu atlikušos punktus, un šāds punkts tiks izpildīts tiesību aktos pieļautajā apmērā.
 18. Atteikšanās no tiesībām: Ja Spotify vai kāda trešā persona ar labuma guvēja statusu nav pieprasījusi šo Noteikumu vai kāda to punkta izpildi, tas nenozīmē, ka Spotify vai šāda trešā persona ar labuma guvēja statusu ir attiekusies no savām tiesībām pieprasīt to izpildi.
 19. Interpretācija: Uzskata, ka šajos noteikumos vārdam "tostarp" un tā variācijām seko vārdi "bez ierobežojuma".
 20. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija: Izņemot gadījumus, kad jums ir tiesības, uz kurām attiecas citi piemērojamie tiesību akti, šos Noteikumus regulē un interpretē saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu (tostarp federālo šķīrējtiesas likumu) un Ņujorkas štata, Amerikas Savienotās valstis, tiesību akti, neatkarīgi no tiesību sistēmas izvēles tiesībām vai kolīziju normām. Jūs piekrītat, ka visus no šo Noteikum priekšmeta izrietošus vai ar tiem saistītus strīdus vai domstarpības risina Ņujorkas štata Dienvidu apgabala jurisdikcijā, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar obligāti piemērojamajiem tiesību aktiem jūs varat izvēlēties ierosināt tiesas procesu savā dzīvesvietas valstī.
Was this article helpful?