Can't find what you're looking for?

Vilkår for abonnent

Disclaimer: Anchor is now part of Spotify for Podcasters.

Abonnenter på alle markeder undtagen USA og Tyskland

 1. Introduktion: Disse vilkår for Betalt abonnement på podcast er mellem dig og Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Sverige, registreret nummer 556703-7495 (”Spotify”) (”Spotify") ("Vilkårene"). Når du abonnerer på podcastindhold, der kun er for abonnenter (”Indhold kun for abonnenter”), via Anchor-webstederne eller vores API’er, mailnotifikationer, programmer, knapper, widgets, annoncer og andre tjenester (samlet kaldet ”Tjenester”), indgår du en bindende aftale med Spotify og accepterer at være bundet af Vilkårene. Spotify vil facilitere din adgang til Indhold kun for abonnenter i overensstemmelse med disse Vilkår. Når du abonnerer på Indhold kun for abonnenter, indgår du også en direkte aftale med den ansvarlige udbyder af det pågældende indhold (”Skaber”), som for det viste abonnementsgebyr giver dig licens til indholdet i overensstemmelse med disse Vilkår.
 2. Gyldighed: For at abonnere på Indhold kun for abonnenter skal du (a) være på eller over myndighedsalderen i din by, region eller land (ofte, men ikke altid, 18 år) eller være 13 år eller ældre og have din forælder eller værge til at acceptere disse Vilkår på dine og deres vegne og (b) have beføjelse til at indgå en bindende kontrakt med Spotify og ikke være forhindret i at gøre det i henhold til gældende lovgivning. Du lover også, at alle oplysninger, som du giver Spotify, er sande, nøjagtige og fuldstændige, og du accepterer at bevare dem på denne måde til enhver tid. Du skal straks underrette Spotify om eventuelle ændringer i din berettigelse til at abonnere. Spotify kan efter eget skøn til enhver tid nægte at tilbyde Tjenesterne til enhver person eller enhed og ændre disse kriterier for berettigelse.
 3. Dine rettigheder til at benytte Indhold kun for abonnenter: Indhold kun for abonnenter (herunder al tekst, grafik, billeder, fotografier, lyd, video, illustrationer og andet indhold) tilhører Spotify eller Spotifys licensgivere. Vi giver dig, herunder på vegne af vores licensgivere og Skaberen, en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicensbar, genkaldelig tilladelse til at gøre personlig, ikke-kommerciel brug af Indhold kun for abonnenter. Adgangen til Indhold kun for abonnenter kan være begrænset eller utilgængelig uden for dit bopælsland. Denne adgang forbliver i kraft, indtil og medmindre den opsiges af dig eller af Spotify, herunder på vegne af Skaberen. Du lover og accepterer, at du benytter Indhold kun for abonnenter på personlig, ikke-kommerciel vis, og at du ikke vil videredistribuere eller overføre Indhold kun for abonnenter.
 4. Køb: Du køber et abonnement på Indhold kun for abonnenter (”Betalt abonnement på podcast”) direkte af Skaberen via Tjenesterne, hvormed du forpligter dig til at betale Skaberen et abonnementsgebyr på forhånd på månedlig basis eller et andet tilbagevendende interval, der aftales med dig forud for dit køb. Prisen for det Betalte abonnement på podcast kan ændres fra tid til anden, herunder tilbagevendende abonnementsgebyrer pålagt af Skaberen eller transaktionsgebyrer pålagt af betalingstjenesteudbyderen. Du får besked om eventuelle prisændringer mindst 15 dage i forvejen og får mulighed for at acceptere prisændringen og fortsætte dit abonnement eller afvise ændringen og afmelde det Betalte abonnement på podcast. Prisændringer træder i kraft ved starten af den næste abonnementsperiode efter datoen for prisændringen. I henhold til gældende lovgivning accepterer du den nye pris ved fortsat at bruge Betalt abonnement på podcast, når prisændringen træder i kraft. Hvis du ikke vil acceptere en prisændring, har du ret til at afvise ændringen ved at opsige det Betalte abonnement, før prisændringen træder i kraft.
 5. Betaling: Det månedlige abonnementsgebyr betales direkte til Skaberens konto hos en tredjeparts betalingstjenesteudbyder. Spotify fungerer som agent for Skaberen ved at sælge abonnementer med Indhold kun for abonnenter, men tager ikke del i pengestrømmen under overførslen af abonnementsgebyrer fra dig til Skaberen. På den måde accepterer du som Abonnent at fungere som opkræver af kildeskat for gældende skatter, når loven kræver det.
 6. Fornyelse: Dit abonnement og betalingen af det Betalte abonnement på podcast fornyes automatisk ved udgangen af den gældende abonnementsperiode, medmindre du annullerer dit Betalte abonnement på podcast inden udgangen af den pågældende abonnementsperiode.
 7. Annullering: Du kan når som helst annullere dit Betalte abonnement på podcast ved at følge de instruktioner, du har fået ved køb af abonnementet. Opsigelsen træder i kraft dagen efter den sidste dag i den aktuelle abonnementsperiode, hvorfra du ikke længere vil have adgang til Indhold kun for abonnenter. Der ydes ingen refusion eller kredit for en delvis abonnementsperiode. Du anerkender, at du vil få adgang fra Skaberen til det Betalte abonnement på podcast på købstidspunktet. Du anerkender desuden, at hvis du begynder at forbruge Indhold kun for abonnenter inden for 14 dage efter købstidspunktet, har du ingen ret til at ændre mening og annullere (eller kræve tilbagebetaling) i henhold til Forbrugeraftaleloven, og du accepterer leveringen af Indhold kun for abonnenter. Hvis du annullerer uden at forbruge Indhold kun for abonnenter inden for den 14-dages periode ovenfor, vil du modtage en fuld tilbagebetaling af de betalte gebyrer.
 8. Anerkendelser: Du anerkender, at:
  1. Indhold kun for abonnenter leveres af Skaberen og ikke af Spotify; og at
  2. I det videst mulige omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, garanterer Spotify ikke hyppigheden, tilgængeligheden eller kvaliteten af Indhold kun for abonnenter. Alt Indhold kun for abonnenter er underlagt Spotifys vilkår og indholdspolitikker og kan fjernes i tilfælde af overtrædelse af sådanne vilkår og politikker. Hvis du på nogen måde er utilfreds med hyppigheden, tilgængeligheden eller kvaliteten af Indhold kun for abonnenter, kan du til enhver tid annullere dit abonnement i overensstemmelse med ovenstående afbestillingsregler; og
  3. Hvis du giver dit samtykke til at modtage marketingkommunikation fra en Skaber, deler Spotify dit navn og din mailadresse med den pågældende Skaber. Spotify er ikke ansvarlig for og fraskriver sig ansvaret for Skaberens adfærd i forhold til disse data, herunder al marketingkommunikation eller anden korrespondance, der sendes til dig af eller på vegne af den pågældende Skaber. Skaberen vil fungere som dataansvarlig (som defineret i EU’s generelle forordning om databeskyttelse 2016/67) med hensyn til disse personoplysninger, og behandlingen af personoplysninger skal være i overensstemmelse med vedkommendes politik om beskyttelse af personlige oplysninger. I det omfang brugen af tjenesterne kræver, at Spotify behandler dine personlige data, vil Spotify gøre dette i overensstemmelse med Anchors politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
 9. Varemærker: Navnene og logoerne ”Anchor” og ”Spotify” er varemærker samt tjeneste- eller mærkeidentifikatorer tilhørende Spotify (samlet kaldet "Spotify-varemærker"). Andre navne og logoer for virksomheder, produkter og tjenester, der bruges og vises via Tjenesterne, kan være varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere, som kan vælge (ikke) at godkende eller være forbundet med eller tilknyttet Spotify. Intet i disse Vilkår eller på Tjenesterne må fortolkes som en underforstået berettigelse, licens eller ret til at bruge nogen af Spotify-varemærkerne, der vises på Tjenesterne, uden Spotifys forudgående skriftlige tilladelse i hvert tilfælde. Al goodwill, der genereres ved brug af Spotify-varemærkerne, vil være til Spotifys eksklusive fordel.
 10. Suspendering og opsigelse. Disse vilkår gælder fortsat for dig, indtil de opsiges af enten dig (f.eks. som følge af din annullering i henhold til afsnit 7 ovenfor) eller Spotify. Spotify kan til enhver tid bringe nærværende Vilkår til ophør eller suspendere din adgang til Tjenesten, hvis vi mener, at du har overtrådt nogen af nærværende Vilkår, hvis vi holder op med at levere Tjenesten eller en hvilken som helst væsentlig komponent deraf efter et rimeligt forudgående varsel til dig, eller hvis vi mener, at det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning. Hvis du eller Spotify bringer nærværende Vilkår til ophør, eller hvis Spotify suspenderer din adgang til Tjenesten, accepterer du, at Spotify, i henhold til gældende lovgivning, ikke har noget ansvar over for dig, og at Spotify (undtagen som udtrykkeligt angivet i nærværende Vilkår) ikke refunderer beløb, som du allerede har betalt. Alle bestemmelser i disse Vilkår, som ifølge deres natur bør overleve ophøret, vil overleve ophøret, herunder, men ikke begrænset til, afsnit 9, 10, 12, 13, 19, 20 og 21.
 11. Garanti: I det omfang gældende lovgivning gør det muligt:
  1. Spotify har ikke noget særligt forhold til dig eller nogen betroet pligt over for dig;
  2. du fritager Spotify for alt ansvar for, om du har købt eller ikke har købt indhold via Tjenesterne. Spotify fremsætter ingen påstande om indhold, der er indeholdt i eller tilgås via Tjenesterne, og Spotify er ikke ansvarlig for nøjagtigheden, overholdelsen af ophavsretten eller lovligheden af materiale eller indhold, der er indeholdt i eller tilgås via Tjenesterne, og
  3. Spotify leverer Tjenesterne med rimelig omhu og dygtighed, men, med det udgangspunkt, leveres tjenesterne ”SOM DE ER”, ”SOM DE ER TILGÆNGELIGE” og uden garanti af nogen art, udtrykkelige, lovmæssige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, de underforståede garantier for ejendomsret, ikke-krænkelse, tilfredsstillende kvalitet og egnethed til et bestemt formål og eventuelle garantier, der følger af nogen form for ydelse eller brug af handel, som alle udtrykkeligt fraskrives. Spotify og deres associerede selskaber samt deres ledere, direktører, aktionærer, medarbejdere, agenter, leverandører, partnere og tredjepartsleverandører af indhold og eventuelle efterfølgere eller erhververe garanterer ikke og frasiger sig udtrykkeligt, at: (i) Tjenesterne vil være sikre eller tilgængelige på et bestemt tidspunkt eller sted; (ii) eventuelle skader eller fejl vil blive rettet; (iii) Tjenesterne er fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller (iv) resultaterne af brugen af Tjenesterne opfylder dine krav. Din brug af Tjenesterne sker udelukkende på eget ansvar.
 12. Ansvarsbegrænsning: I det omfang gældende lovgivning gør det muligt:
  1. du accepterer, at din eneste beføjelse i forbindelse med eventuelle problemer eller utilfredshed med Tjenesten er at holde op med at bruge Tjenesten. Du accepterer, at Spotify ikke har nogen forpligtelse eller noget ansvar, der opstår som følge af eller i forbindelse med tredjepartstjenester, der er gjort tilgængelige via eller i forbindelse med Tjenesterne, og
  2. at Spotify og deres associerede selskaber samt deres ledere, direktører, aktionærer, medarbejdere, agenter, leverandører, partnere eller tredjepartslicensgivere og eventuelle efterfølgere eller overdragere ikke under nogen omstændigheder er ansvarlige for (1) nogen indirekte, særlige, tilfældige, straffende eller eksemplariske skader eller følgeskader; (2) ethvert tab af brug, data, forretning eller fortjeneste (direkte eller indirekte), i alle tilfælde som følge af brug af eller manglende evne til at bruge Tjenesterne, eller tredjepartstjenester, uanset juridisk teori, uden hensyn til om Spotify er blevet advaret om muligheden for disse skader, eller en løsning ikke opfylder sit grundlæggende formål; eller (3) samlet ansvar for alle krav i forbindelse med Tjenesterne mere end de beløb, du har betalt i henhold til denne aftale i løbet af de foregående 12 måneder; Intet i Vilkårene fjerner eller begrænser Spotifys ansvar for svindel, svigagtige, urigtige oplysninger, død eller personskade forårsaget af uagtsomhed eller ethvert andet ansvar, som ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lov.
 13. Tredjepartstjenester: Tjenesterne kan give dig tilladelse til at linke til andre websteder, onlinetjenester eller ressourcer, og andre websteder, onlinetjenester eller ressourcer kan indeholde links til Tjenesterne. Når du får adgang til tredjepartsressourcer, gør du det på eget ansvar. Disse andre ressourcer er ikke underlagt Spotifys kontrol, og du anerkender, at Spotify ikke er ansvarlig for indholdet, funktionerne, nøjagtigheden, lovligheden, hensigtsmæssigheden eller noget andet aspekt af sådanne websteder eller ressourcer. Medtagelsen af et sådant link betyder ikke, at vi godkender eller er forbundet med deres operatører. Du anerkender og accepterer endvidere, at Spotify ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med brug af eller tillid til sådant tredjepartsindhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller via et sådant tredjepartswebsted, en onlinetjeneste eller en sådan ressource.
 14. Force majeure: Spotify er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale, hvis en sådan fejl skyldes en årsag, der ligger uden for virksomhedens rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, en mekanisk, elektronisk eller kommunikationsmæssig fejl eller forringelse.
 15. Ændring: Spotify forbeholder sig retten til at modificere eller på anden måde ændre disse Vilkår ved at underrette dig om sådanne ændringer på en rimelig måde (før de træder i kraft). Sådanne ændringer vil ikke gælde for nogen tvist mellem dig og Spotify, der måtte opstå før den dato, hvor Spotify har offentliggjort de reviderede Vilkår, der indeholder sådanne ændringer, eller på anden måde har underrettet dig om sådanne ændringer. Din fortsatte adgang til eller brug af Indhold kun for abonnenter, efter at Spotify har opslået de opdaterede Vilkår eller givet andre meddelelser om sådanne opdaterede Vilkår, bekræfter din accept af ændringerne. Hvis du ikke accepterer de opdaterede Vilkår, skal du stoppe med at tilgå og bruge Indhold kun for abonnenter.
 16. Hele aftalen: Disse Vilkår er hele aftalen mellem dig og os med hensyn til Tjenesterne og erstatter alle tidligere eller samtidige meddelelser og forslag (mundtlige, skriftlige eller elektroniske) mellem dig og os med hensyn til Tjenesterne.
 17. Vilkårenes uafhængighed: Hvis en bestemmelse i disse Vilkår for Betalt abonnement på podcast af en eller anden grund erklæres ugyldig eller uden retskraft, vil en sådan ugyldighed eller manglende retskraft, medmindre andet er angivet, ikke på nogen måde påvirke eller gøre de resterende bestemmelser i Vilkårene ugyldige eller umulige at håndhæve, og anvendelsen af denne bestemmelse skal håndhæves i det omfang, det er tilladt ved lov.
 18. Afkald: Hvis Spotify eller en tredjepart undlader at håndhæve nærværende Vilkår eller bestemmelser heri, giver Spotify eller den pågældende tredjeparts modtager ikke afkald på retten til at gøre det.
 19. Fortolkning: Som anvendt i disse Vilkår vil ordene ”include” (inkludere) og ”including” (herunder) og variationer heraf blive anset for at være efterfulgt af ordene ”without limitation" (ikke begrænset til).
 20. Gældende lovgivning og jurisdiktioner: Undtagen i det omfang, at du har rettigheder, der skal være underlagt anden gældende lovgivning, vil disse Vilkår være underlagt og blive fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i USA (herunder føderal voldgiftslovgivning) og staten New York i USA uden hensyn til valg af eller konflikt om retsprincipper. Undtagen i det omfang, at du ved lov har tilladelse til at anlægge sag ved en anden domstol, accepterer du, at enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med genstanden for disse Vilkår, vil være underlagt den eksklusive jurisdiktion og værneting i det sydlige distrikt i New York.
Was this article helpful?